Ceník služeb

Tento dokument stanovuje:

  • metodiku výpočtu kupní ceny plynovodní přípojky,
  • ceník prací a služeb souvisejících s provozováním plynárenských zařízení zajišťovaných prostřednictvím společnosti GridServices, s.r.o.

Rozsah platnosti

Tento dokument je závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

PDS si vyhrazuje právo ceník jednostranně změnit. Ceník služeb je zveřejněn na webových stránkách: http://www.gasnet.cz/cs/cenik-sluzeb/.

Definice pojmů a zkratek

Definice pojmů

Pojem Definice
Plynovodní přípojka Středotlaká nebo nízkotlaká plynovodní přípojka.
Typ měření A Průběhové měření s možností zaručeného dálkového přenosu odečtených dat (plynoměr, přepočítávač, TENAS, modem) standardně u odběrů nad 2.100 MWh/rok.
Typ měření B Průběhové měření bez dálkového přenosu dat (plynoměr a přepočítávač se záznamem dat) u odběrů 2.100 až 52.000 MWh/rok.
Typ měření C Neprůběhové měření bez dálkového přenosu dat (plynoměr), u odběrů 0 až 2.100 MWh/rok.

Definice zkratek

Zkratka Definice
DPH Daň z přidané hodnoty.
DS Distribuční soustava.
ERÚ Energetický regulační úřad.
MM Měřicí místo.
OM Odběrné místo.
PD Projektová dokumentace.
PDS Provozovatel distribuční soustavy.
RD Rodinný dům.
TENAS Telemetrická a napájecí skříň.
TPG Technický předpis vydaný Českým plynárenským svazem.
TUV Teplá užitková voda.

1 Metodika výpočtu kupní ceny za plynovodní přípojku

Tato položka ceníku obsahuje podmínky odkoupení a stanovení kupní ceny za samostatnou středotlakou nebo nízkotlakou plynovodní přípojku vybudovanou na stávající distribuční soustavě, jejímž vlastníkem je konečný zákazník nebo jiná fyzická či právnická osoba, kategorie odběru Domácnost nebo Maloodběratel. Nevztahuje se na odkupy plynovodních přípojek vybudovaných současně s plynovodní sítí v rámci plynofikace obce nebo její části.

Žádost o odkup plynovodní přípojky (za podmínky doložení všech náležitostí) doručená PDS nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního roku, bude vyřízena v příslušném kalendářním roce. Žádost o odkup plynovodní přípojky (za podmínky doložení všech náležitostí) doručená PDS v době od 1. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku bude vyřízena v  následujícím kalendářním roce za podmínek stanovených v ceníku pro příslušný následující kalendářní rok.

Na odkoupení plynovodní přípojky nevzniká právní nárok a PDS si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to i bez udání důvodu.

Odkoupení vysokotlakých plynovodních přípojek a středotlakých nebo nízkotlakých plynovodních přípojek pro zákazníky s celkovým ročním odběrem nad 630 MWh se řídí individuální kalkulací a není předmětem tohoto ceníku.

1.1 Stanovení kupní ceny za přípojku

a) Parametry pro stanovení kupní ceny jsou roční zatížení plynovodní přípojky odběrem plynu a pořizovací hodnota plynovodní přípojky. 

b) Roční zatížení plynovodní přípojky se vypočte jako podíl mezi celkovou předpokládanou nebo skutečnou roční dodávkou a délkou plynovodní přípojky po hlavní uzávěr plynu včetně svislé části plynovodní přípojky.

Zatížení [m3/m] =

celková předpokládaná nebo skutečná roční dodávka [m3/rok]

délka plynovodní přípojky [m]

Předpokládaná roční dodávka se použije vždy, kdy není známa skutečná roční dodávka. V případě, že se jedná o kategorii domácnost, je předpokládaná roční dodávka plynu stanovena podle měrné spotřeby určené pro daný charakter odběrného místa dle následující tabulky:

 Charakter odběrného místa  Předpokládaná roční dodávka (m3/rok)  Předpokládaná roční dodávka (kWh/rok)
 Pouze vaření 50 525
 Vaření a TUV 500 5 250
 Jednogenerační RD - starý*) 2 100 22 050
 Jednogenerační RD - nový 1 700 17 850
 Dvougenerační RD 2 500 26 250
 Bytová jednotka 1 200 12 600
 Řadový RD 1 600 16 800
 Rekreační objekt 700 7 350

*) RD - starý...rodinný dům postavený do 31.12.2004

c) Za pořizovací hodnotu se považuje skutečná pořizovací hodnota bez DPH, včetně nákladů na majetkoprávní vypořádání k pozemkům dotčeným plynovodní přípojkou, která musí být doložena (např. fakturou), nebo kalkulovaná hodnota dle odstavce e) této části ceníku. Kalkulovaná hodnota se použije v případě, že skutečná pořizovací hodnota převyšuje kalkulovanou hodnotu.

d) Kupní cena se stanovuje jako procentuální podíl z pořizovací hodnoty. Procentuální hodnoty kupních cen v závislosti na zatížení plynovodní přípojky odběrem plynu jsou uvedeny v následují tabulce:

Zatížení  [m 3/m*rok] Kupní cena  [%] Zatížení  [m 3/m*rok] Kupní cena [%]
12 - 18 10 56 - 68 60
19 - 25 20 69 - 84 70
26 - 34 30 85 - 105 80
35 - 44 40 106 - 129 90
45 - 55 50 nad 129 100

V případech smluv o zřízení věcného břemene uzavíraných mezi kupujícím a vlastníkem pozemku dotčeného plynovodní přípojkou, kdy úhradu za zřízení věcného břemene hradí kupující, je tato úhrada od stanovené kupní ceny za plynovodní přípojku kupujícím odečtena.

Pokud prodávající plynovodní přípojky je plátcem DPH, připočte se ke stanovené kupní ceně příslušná sazba DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty, pokud převod není podle platných ustanovení od DPH osvobozen.

e) Kalkulace pořizovací hodnoty plynovodní přípojky:

Druh nákladu

 

Cena bez DPH [Kč]
Paušální náklady za zpracování PD, inženýring, revize a náklady na majetkoprávní vypořádání k pozemkům dotčených plynovodní přípojkou. 10.000,--
Náklady na výkop, montáž a materiál plynovodní přípojky v délce 2 m, včetně dopojení na distribuční soustavu, nákladů na dopravu a geodetické zaměření. 17.686,--
Náklady na každý další započatý 1 m plynovodní přípojky. 1.368,--

f) U plynovodní přípojky, jejíž datum uvedení do provozu je v rozmezí 3 – 10 let včetně od data uzavření kupní smlouvy, se stanovená kupní cena dle odstavců a) – e) tohoto ceníku ponižuje o 10 %. Datem uvedení do provozu se rozumí datum prvního kolaudačního souhlasu nebo datum prvního užívání stavby, dle toho, co nastane dříve.

g) U plynovodní přípojky, jejíž datum uvedení do provozu je delší než 10 let od data uzavření kupní smlouvy, se stanovená kupní cena dle odstavců a) – e) tohoto ceníku ponižuje o 20 %. Datem uvedení do provozu se rozumí datum prvního kolaudačního souhlasu nebo datum prvního užívání stavby, dle toho, co nastane dříve.

1.2 Podmínky odkupu plynovodních přípojek

Podmínkou pro odkup plynovodní přípojky dle výše uvedených pravidel je:

  1. uzavřená platná smlouva na dodávku plynu nebo platná smlouva o sdružených službách dodávky plynu k datu podpisu kupní smlouvy na tuto plynovodní přípojku;
  2. nově samostatně postavená plynovodní přípojka nebo již provozovaná samostatná plynovodní přípojka připojená k té části stávající distribuční soustavy, která je ve vlastnictví PDS a jejíž užívání bylo trvale povoleno příslušným stavebním úřadem. Povolením se rozumí např. pravomocné kolaudační rozhodnutí , kolaudační souhlas, územní rozhodnutí , územní souhlas, stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby, souhlas s užíváním stavby, veřejnoprávní smlouva, potvrzení o užívání stavby, oznámení o užívání stavby starší 30ti dnů od vyznačeného data převzetí stavebním úřadem nebo eventuálně jiný druh povolující trvalé užívání stavby plynovodní přípojky;
  3. plynovodní přípojka byla zhotovena organizací certifikovanou pro činnosti na plynárenských zařízeních v souladu s TPG 923 01 – 1,2. Tato podmínka se vztahuje na plynovodní přípojky stavebně zahájené (zahájení stavebních a/nebo montážních prací) po 1.1.2010;
  4. zápis věcného břemene do katastru nemovitostí ve prospěch PDS ke všem pozemkům dotčených plynovodní přípojkou (od místa napojení až po dvířka skříňky HUP), a v to v rozsahu 1 metr na obě strany od půdorysu plynovodní přípojky. 

2 Ostatní poskytované služby

V souladu s ustanoveními Energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění zajišťuje Provozovatel distribuční soustavy vybrané služby pro zákazníky, a to smluvně prostřednictvím společnosti GridServices, s.r.o.

Poskytované služby jsou fakturovány zákazníkům jménem Provozovatele distribuční soustavy.

Ceny jednotlivých druhů služeb jsou uvedeny v následujících tabulkách:

2.1 Zjištění a přerušení neoprávněného odběru / distribuce plynu

Pol. Název položky Cena [Kč bez DPH]

DPH [%]

Cena vč. DPH []
1.1 Membránové plynoměry do G6 600,-- 21 % 726,--
1.2 Membránové plynoměry od G10 do G25 1.200,-- 21 % 1.452,--
1.3 Membránové plynoměry od G40 do G100 4.000,-- 21 % 4.840,--
1.4 Rotační a turbínové plynoměry do G650 5.300,-- 21 % 6.413,--
1.5 Turbínové plynoměry od G1000 6.300,-- 21 % 7.623,--
1.6 Přepočítávače množství 5.600,-- 21 % 6.776,--
1.7 Datcom, záznamníky dat 4.200,-- 21 % 5.082,--
1.8 Dálkový přenos dat 17.000,-- 21 % 20.270,--

 

2.2 Připojení dle §7, odst. 5 vyhl. 62/2011 Sb. po přerušení dodávky 

Pol. Název položky Cena [Kč bez DPH]

DPH [%]

Cena vč. DPH []
2.1 Membránové plynoměry do G6 600,-- 21 % 726,--
2.2 Membránové plynoměry od G10 do G25 1.200,-- 21 % 1.452,--
2.3 Membránové plynoměry od G40 do G100 4.000,-- 21 % 4.840,--
2.4 Rotační a turbínové plynoměry do G650 5.300,-- 21 % 6.413,--
2.5 Turbínové plynoměry od G1000 6.300,-- 21 % 7.623,--
2.6 Přepočítávače množství 5.600,-- 21 % 6.776,--
2.7 Datcom, záznamníky dat 4.200,-- 21 % 5.082,--
2.8 Dálkový přenos dat 17.000,-- 21 % 20.270,--

Provozovatel distribuční soustavy bude tento poplatek uplatňovat pouze v případě, že pro příslušného zákazníka na odběrném místě nebyla účtována služba dle bodu 2.1. 

2.3 Reklamační přezkoušení plynoměru na žádost zákazníka

Pol. Název položky Cena [Kč bez DPH]

DPH [%]

Cena vč. DPH []
3.1 Přezkoušením se potvrdila oprávněnost reklamace Zdarma (zákazníkovi nebude přezkoušení fakturováno)
3.2 Paušál za přezkoušení na žádost zákazníka (přezkoušením se nepotvrdila oprávněnost reklamace) – přezkoušení a montáž
3.2.1 Membránový plynoměr do G6 900,-- 21 % 1.089,--
3.2.2 Membránový plynoměr od G10 do G25 1.200,-- 21 % 1.452,--
3.2.3 Membránový plynoměr od G40 do G100 2.400,-- 21 % 2.904,--
3.2.4 Rotační a turbínové plynoměry do G65 5.200,-- 21 % 6.292,--
3.2.5 Rotační a turbínové plynoměry od G100 do G400 5.300,-- 21 % 6.413,--
3.2.6 Rotační a turbínové plynoměry G650 6.800,-- 21 % 8.228,--
3.2.7 Rotační a turbínové plynoměry od G1000 do G2500 9.700,-- 21 % 11.737,--
3.2.8 Turbínové plynoměry G4000 10.900,-- 21 % 13.189,--
3.2.9 Turbínové plynoměry nad G4000 12.500,-- 21 % 15.125,--
3.2.10 Ostatní typy měřidel a měřicích zařízení Smluvní cena dle skutečně vzniklých nákladů

2.4 Mimořádné odečty měření typu „C“ a mimořádná fakturace na žádost zákazníka nebo obchodníka

Pol. Název položky Cena [Kč bez DPH]

DPH [%]

Cena vč. DPH []
4.1 Mimořádný odečet měření typu "C" 267,-- 21% 323,--
4.2 Mimořádná faktura OM za distribuci plynu poskytovaná elektronicky 36,-- 21% 43,60
4.3 Mimořádná faktura OM za distribuci plynu zasílaná písemně 69,-- 21%
4.4 Mimořádné vyúčtování k 31.12. kalendářního roku, pokud zákazník nebo obchodník zašle provozovateli distribuční soustavy samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku 0,--  21% 0,--

Služby dle bodu 4.2 a 4.3 poskytuje provozovatel distribuční soustavy pouze v kombinaci se službou 4.1 nebo na základě samoodečtu podaného zákazníkem nebo obchodníkem.

Provozovatel distribuční soustavy nebude uplatňovat poplatek za vystavení mimořádné faktury v případech, kdy:

a) zákazník nebo obchodník s plynem má zákonnou povinnost poskytnout součinnost státnímu orgánu nebo instituci jím pověřené či zmocněné, spočívající v poskytnutí informace o realizované spotřebě s vyčíslením distribučního podílu na výsledné ceně;

b) zákazník nebo obchodník s plynem požaduje vystavení mimořádné faktury pro uplatnění pohledávky v řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon nebo v řízení o dědictví. Na výzvu Provozovatele distribuční soustavy je zákazník nebo obchodník povinen tuto skutečnost doložit.

2.5 Zřízení přístupu k datům o spotřebě na základě žádosti zákazníka nebo uživatele mimo standardní systém AVE internet

Pol. Název položky Cena [Kč bez DPH] DPH [%] Cena vč. DPH []
5.1 Zřízení přístupu k archivům přepočítávače za použi-tí komunikačního modulu DATCOM K vč. montáže (možné jen u MM, kde již je TENAS). 11.000,-- 21 % 13.310,--
5.2 Poskytnutí impulsů ze snímače membránového plynoměru v případě, kdy nebude osazován u zákazníka nebo uživatele přepočítávač množství plynu. 3.500,-- 21 % 4.235,--
5.3 Poskytnutí impulsů ze snímače rotačního nebo turbínového plynoměru v případě, kdy nebude osazován u zákazníka nebo uživatele přepočítávač množství plynu. 3.700,-- 21 % 4.477,--
5.4 Poskytnutí výstupních impulsů z přepočítávače množství plynu (pouze u MM, která jsou osazena TENAS). 2.200,-- 21 % 2.662,--
5.5 GPRS modem včetně antény, zdroje a instalace zařízení (pouze u MM, kde již je měření A, ale jsou zákazníkem požadována data častěji než 1x denně). 10.800,-- 21 % 13.068,--
 5.6

Zřízení přístupu k archivům přepočítávače nebo poskytnutí výstupních impulsů z přepočítávače množství plynu, včetně montáže TENAS

28.925,62  21 % 35.000,-- 

2.6 Vytyčení trasy plynovodu

Pol. Název položky Cena [Kč bez DPH] DPH [%] Cena vč. DPH []
6.1 Vytyčení trasy plynovodu            Zdarma 

 

2.7 Povýšení typu měřicího zařízení na základě požadavku zákazníka

Pol. Název položky

Cena *) [Kč bez DPH]

DPH [%]

Cena vč. DPH *)    []
7.1 Povýšení úrovně měřicího zařízení z typu C na A. 130.100,-- 21% 157.421,--
7.2 Povýšení úrovně měřicího zařízení z typu B na A. 57.500,-- 21% 69.575,--

*) Uvedené ceny jsou ceny orientační.

Zákazníkovi bude v případech, kdy požádá o povýšení typu měřicího zařízení mimo standardně stanovené typy měření pro dané kategorie odběratelů plynu (viz. kapitola C definice pojmů) účtována cena dle skutečně vynaložených nákladů, maximálně však cena uvedená v tabulce 2.7. (Tato cena je stanovena v případě pořízení nového přepočítávače resp. dálkového přenosu dat.)

K povýšení typu měření na základě požadavku zákazníka je nutné uzavřít novou smlouvu o připojení.

Závěrečná a přechodná ustanovení

Závěrečná ustanovení
Tento dokument nabývá platnosti dnem jeho schválení (podpisem) členem statutárního orgánu a účinnosti dnem uvedeným v záhlaví každé stránky tohoto dokumentu.
Dnem účinnosti tohoto dokumentu se ruší řídicí dokument GasNet_CeníkPDS_2016 - Ceník služeb PDS.

Přechodná ustanovení
Provozovatel distribuční soustavy nebude uplatňovat poplatek za vystavení mimořádné faktury, dle kap. D.2.4 v případech, kdy provádí mimořádný odečet nebo mimořádnou fakturaci na základě vlastního požadavku.
Ustanovení kap. D.1.2 bod 2 se nevztahuje na případy, u nichž Smlouva o připojení k distribuční soustavě byla uzavřena do 19. 1. 2013.

Ceník nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti od 1. 1. 2017.

 

RNDr. Jan Valenta                                           Dušan Malý
předseda jednatelů                                            jednatel
v.r.                                                                    v.r.


nahoru