Žádost o vektorová data

Na základě této žádosti Vám budou předány informace o průběhu sítí v digitální podobě, zároveň je zde nutný ověřený přístup pro žadatele – je nutná registrace a přihlášení.

Pro poskytování situačních výkresů v rastrových formátech pdf, jpg, apod. prosím volte Žádost o stanovisko v levém menu.

Od ledna 2016 je provedena změna v principu přihlašování pro DODAVATELE! V souvislosti s ukončením portálu WebEVIS mají Dodavatelé nyní přístup přímo do portálu Distribuce plynu online, kde je po jejich registraci a přihlášení dostupná funkcionalita Žádost o vektorová data a také Nahlášení etapy cizí stavby. Pro Technické partnery je pak funkční propojení jejich identity do Žádosti o připojení MODOM. Více v nové sekci v levém menu - Přístup Dodavatele.

Dochází také ke změně pravidel výdeje vektorových dat polohopisu - v lokalitách mimo působnost externího správce polohopisu je dodavatel povinen zajistit vektorová data polohopisu pro své subdodavatele (projektanty, geodety).

Pro koho je žádost určena

Odborná veřejnost

Poskytují se průběhy plynárenského zařízení.

Jedná se především o projektanty, geodety atd., kteří využívají poskytovaná data o průbězích plynárenských zařízení k projekčním pracím, či dalším činnostem v souladu s činností daného subjektu. Uvedené subjekty by měly být členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě či úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, či disponovat příslušným oprávněním uvedeným v Živnostenském rejstříku.

Dodavatelé (Zhotovitelé plynárenských zařízení, Projektanti PZ v investorství GasNet, někteří geodeti, Techničtí partneři,..)

Poskytují se průběhy plynárenského zařízení a polohopisná situace v lokalitách bez externího správce (týká se Ústeckého kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje.

Jedná se o subjekty, které jsou certifikovaným dodavatelem plynárenských zařízení. Důvodem, proč potřebují vektorová data, je především projekční činnost.

Subdodavatelé geodetických prací a projekčních prací musí o vektorová data požádat prostřednictvím dodavatele stavby.

Dodavatelé žádají o vektorová data pouze pro potřeby plynárenských staveb a dodávek pro GasNet, s.r.o.

Orgány státní správy a samosprávy (orgány státní správy a samosprávy, orgány veřejné správy)

Poskytují se průběhy plynárenského zařízení a polohopisná situace v lokalitách bez externího správce (týká se Ústeckého kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje.

Jedná se o obce s rozšířenou působností a krajské úřady. Vektorová data jsou těmto subjektům poskytována v souladu s platnou legislativou a účelem je jejich použití pro územně analytickou činnost (tzv. ÚAP). Další skupinou jsou obce, kde je uzavřena platná smlouva o spolupráci při tvorbě či aktualizaci digitální technické mapy, jejímž účastníkem je GasNet či obce s vydanou platnou vyhláškou o vedení DTM.

Jak o data požádat

Subjekty spadající pod kategorii odborná veřejnost podají na začátku žádost o registraci, která je přístupná v levém menu. (Tato žádost je posléze posouzena a v případě jejího schválení jsou žadateli zaslány registrační údaje (jejich součástí je inicializační heslo, které je třeba při prvním přihlášení změnit). Přihlašovacím jménem je e-mailová adresa, která může být v rámci aplikace Distribuce plynu online použita jako unikátní pro jednotlivé registrace. Prosím v žádosti o registraci uvádějte údaje úplné a správné, ideálně včetně adresy – významně tím urychlíte posouzení žádosti o registraci.

Orgánům státní správy a samosprávy je účet zakládán přímo administrátorem systému. Příslušný subjekt musí pouze odeslat elektronickou žádost o registraci formou e-mailové zprávy na adresu distribuce-plynu-online@gasnet.cz. Součástí žádosti o registraci by měl být titul, z jakého o ni žádá (např. Obec s rozšířenou působností), jméno a příjmení osoby, která orgán zastupuje a e-mailová adresa, na kterou budou zaslány přístupové údaje a která bude sloužit jako přihlašovací jméno. Rovněž zde je žádost posouzena a v případě kladného posouzení žádosti jsou zaslány registrační údaje (jejich součástí je inicializační heslo, které je třeba při prvním přihlášení změnit). Při schvalování registrace tohoto subjektu proběhne i přiřazení katastrálních území.

Pokud o přístup pro podtyp Obec s DTM (digitální technická mapa) žádá subjekt odlišný od obce či města, je třeba doložit příslušný dokument ve formě samostatného dokumentu (plná moc, pověření, či ověřená kopie smlouvy s obcí, jejímž účastníkem je GasNet, označení platné vyhlášky). Přihlašovacím jménem je e-mailová adresa, která může být v rámci aplikace Distribuce plynu online použita jako unikátní pro jednotlivé registrace. Přístup je však možno získat pouze pokud je uzavřena platná smlouva o tvorbě DTM, jejímž účastníkem je GasNet a v rozsahu definovaném takovou smlouvou či je vydána platná vyhláška. Dále není možné o data pro potřeby tvorby DTM, městských informačních systémů atp. žádat jiným způsobem (např. jako Odborná veřejnost).

Dodavatelé mají přístup k samotné žádosti o vektorová data od ledna 2016 přímo prostřednictvím tohoto portálu. Pro tyto subjekty je funkční propojení se systémem EVIS3, které umožňuje vybírat příslušné stavby k jednotlivým dodavatelům. Krom Žádosti o vektorová data slouží Dodavatelům také funkcionalita Nahlášení etapy cizí stavby a Technickým partnerů propojení jejich identity do Žádosti o připojení MODOM.

Důležité informace

Po přihlášení do aplikace mají žadatelé možnost spravovat své identifikační údaje (identifikační údaje – adresa, atp.), zadávat jednotlivé žádosti a prohlížet zpracované žádosti. Soubory s poskytnutými daty jsou vzhledem ke snaze o poskytování maximálně aktualizovaných dat k dispozici po dobu 90 dnů od data vydání.

Skupiny odborná veřejnost a dodavatelé provádějí výběr lokality pro požadovaná data zákresem v mapovém okně žádosti. Orgány státní správy a samosprávy pouze odesílají požadavek, na základě kterého jsou jim předána data vztahující se k přiřazeným katastrálním územím.

Platnost Vámi zadaného hesla je 180 dnů.

Vámi zadávané heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků, velké a malé písmeno a číslo.

Poskytnutá data o průbězích sítí mohou být použita pouze za účelem uvedeným v žádosti a nesmí být předána třetí straně, zneužita atp.

Upozorňujeme, že ochranná a bezpečnostní pásma, která jsou generována k příslušnému plynárenskému zařízení, jsou ořezána hranicí Vámi zakresleného polygonu nebo dle hranice přiřazených k.ú.

Pokud název vygenerovaného souboru obsahuje slovo PRAZDNY, pak neobsahuje žádná data a ve Vámi zakresleném zájmovém území (resp. ve Vámi přiřazené oblasti) se nenachází plynárenská zařízení provozovaná společností GasNet, s.r.o.

Poskytování vektorových dat se řídí platnou legislativou a interními pokyny provozovatele distribuční soustavy, tedy společnosti GasNet, s.r.o., která je zastoupena na základě plné moci společností Gridservices, s.r.o.

Vydaná data není možné použít do vlastních GIS (či mapových, informačních, atp.) systémů bez souhlasu společnosti GasNet, s.r.o.

Žadatel bere na vědomí, že poskytnutá data o poloze plynárenského zařízení, provozovaného společností GasNet, s.r.o., mají pouze informativní charakter a v žádném případě nenahrazují stanovisko k existenci sítí plynárenských zařízení nebo k činnosti v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu ani vytýčení plynárenského zařízení.

V případě dotazů k funkčnosti systému či řešení problémů kontaktujte naše pracovníky na adrese distribuce-plynu-online@gasnet.cz.


nahoru