Základní pravidla pro uzavírání Smluv o připojení k distribuční soustavě

 • SoP     – smlouva o připojení
 • OPZ    – odběrné plynové zařízení
 • ZD       – změna dodavatele plynu
 • OM      – odběrné místo
   

Uzavření  SoP není požadováno v těchto případech:

 • Pokud dochází k standardní ZD, při které nedochází ke změně zákazníka (přepisu) nebo ke změně technických parametrů na OPZ.
 • Pokud má pro OM uzavřenou Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu zákazník přeúčtovávající plyn, ale na OM nedochází ke změně spotřebitele.
   

Podání Žádosti o uzavření nové SoP je požadováno v těchto případech:

 • Pokud na OM dochází ke změně zákazníka – přepisu (např. se na OM mění majitel nebo jeho nájemce) a současně nedochází ke změně technických parametrů na OM nebo jde o ZD současně se změnou zákazníka.
   

Uzavření nové SoP je požadováno v těchto případech:

 • Pokud na OM dochází ke změně technických parametrů (změna plynových spotřebičů ovlivňující max. nebo min. hodinový odběr, změna charakteru nebo rozsahu spotřeby, apod.).
 • Pokud se jedná o připojení nového OPZ k distribuční soustavě (tzv. první připojení).
 • Pokud se jedná o opětovné připojení odpojeného OPZ a současně o změnu zákazníka – přepisu, ve smyslu ustanovení § 62, zákona č. 458/200 Sb., (tzn., že se na OM mění majitel nebo jeho nájemce).
 • Pokud se jedná o opětovné připojení OPZ, u něhož již uplynula doba dle ustanovení  § 6 odstavce 2 Vyhlášky č. 62/2011 Sb.