7. října 2021
Ukončení Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy se společností EAGLE ENERGY a.s. k 9.10.2021

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás informovat, že provozovatel distribuční soustavy GasNet, s.r.o. ukončil s účinností k datu 9. 10. 2021 Smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy s obchodníkem s plynem společnosti EAGLE ENERGY a.s..

Do odběrných míst, kterým dosud zajišťuje dodávku plynu obchodník s plynem společnost EAGLE ENERGY a.s., tak není s účinností od 10. 10. 2021 zajištěna dodávka a distribuce plynu.

Informace pro odběrná místa zákazníků kategorie domácností a maloodběratelů s nárokem na dodávku od dodavatele poslední instance (roční odběr do 630 MWh)

Pokud si nejpozději v termínu do 10. 10. 2021 nezajistíte dodávku plynu od jiného Vámi zvoleného obchodníka s plynem, bude Vám v souladu s § 12a, zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "EZ"), s účinností od 10. 10. 2021 zajištěna dodávka plynu v náhradním režimu, a to dodavatelem poslední instance, obchodníkem s plynem společnosti innogy Energie, s.r.o..

Upozorňujeme na skutečnost, že dodavatel plynu poslední instance není povinen (dle ustanovení § 12a, zákona c.458/2000 Sb., EZ) zajistit dodávku do Vašeho odběrného místa v náhradním režimu dodavatele poslední instance v případě, že je na tomto odběrném místě evidován neoprávněný odběr plynu. Dále Vám uvádíme, že dle ustanovení § 12a, EZ je dodavatel poslední instance oprávněn do Vašeho odběrného místa dodávat nejvýše po dobu 6-ti měsíců. V této době je tak nutné si zajistit řádnou dodávku a distribuci plynu u Vámi zvoleného obchodníka s plynem.

Současně Vám níže uvádíme odkaz na webové stránky Energetického regulačního úřadu: http://www.eru.cz/, kde jsou uvedeny všechny subjekty, které mají platnou licenci na obchod s plynem.

K přechodu do režimu poslední instance můžete nahlásit kontrolní odečet přes webovou aplikaci mobilnisamoodecty.cz, nebo mobilní aplikaci Samoodečet spotřeby zemního plynu, kterou lze bezplatně stáhnout na Google play.

Pokud kontrolní odečet neuděláte, bude spotřeba stanovena odhadem. Pro registraci nového uživatele budete potřebovat EIC kód (27ZG******) vašeho odběrného místa, který je uveden na faktuře o dodávce zemního plynu, a dále výrobní číslo plynoměru, které je uvedeno na měřidle po první pomlčku. Registraci nového uživatele spustíte kliknutím na volbu Nová registrace na hlavní obrazovce aplikace.


Info pro odběrná místa zákazníků kategorie velkoodběratel bez nároku na dodávku od dodavatele poslední instance (roční odběr nad 630 MWh)

Pokud si nejpozději v termínu do 10.10.2021 nezajistíte dodávku plynu od jiného Vámi zvoleného obchodníka s plynem, bude  v souladu s § 12a, zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "EZ"), se zpětnou účinností od 10.10.2021 na Vašem odběrném místě ukončena Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy a následně provedeno ukončení distribuce plynu do vašeho odběrného místa demontáží měřidla.

Pokud nebude zajištěna řádná dodávka a distribuce plynu ve výše uvedených termínech (dle § 117 Vyhlášky 349/2015 Sb., O pravidlech trhu s plynem), počínaje dnem 10.10.2021 bude další distribuce plynu v daném odběrném místě kvalifikována jako neoprávněná distribuce ve smyslu ustanovení § 74, odst.4, písm. a) a c) zákona c.458/2000 Sb., (EZ), podle něhož je neoprávněnou distribucí plynu i distribuce bez uzavřené Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy.

Důsledkem tohoto stavu je právo provozovatele distribuční soustavy, založené ustanovením § 59, odst. 1, písm. j) EZ,  omezit nebo přerušit distribuci plynu (např. demontáží měřícího zařízení), dále pak povinnost zákazníka zaplatit provozovateli distribuční soustavy náhradu škody podle ustanovení §  9 vyhl. c. 108/2011 Sb. Současně Vám níže uvádíme odkaz na webové stránky Energetického regulačního úřadu: http://www.eru.cz/, kde jsou uvedeny všechny subjekty, které mají platnou licenci na obchod s plynem.