7. října 2021
Ukončení Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy se společností EAGLE ENERGY a.s. k 9.10.2021

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že provozovatel distribuční soustavy GasNet, s.r.o. ukončil s účinností k datu 9.10.2021 Smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy s obchodníkem s plynem společnosti EAGLE ENERGY a.s..
Do odběrných míst, kterým dosud zajišťuje dodávku plynu obchodník s plynem společnost EAGLE ENERGY a.s., tak není s účinností od 10.10.2021 zajištěna dodávka a distribuce plynu.

Info pro odběrná místa zákazníků kategorie domácností a maloodběratelů s nárokem na dodávku od dodavatele poslední instance (roční odběr do 630 MWh)

Pokud si nejpozději v termínu do 10.10.2021 nezajistíte dodávku plynu od jiného Vámi zvoleného obchodníka s plynem, bude Vám v souladu s § 12a, zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "EZ"), s účinností od 10.10.2021 zajištěna dodávka plynu v náhradním režimu, a to dodavatelem poslední instance, obchodníkem s plynem společnosti innogy Energie, s.r.o..

Upozorňujeme na skutečnost, že dodavatel plynu poslední instance není povinen (dle ustanovení § 12a, zákona c.458/2000 Sb., EZ) zajistit dodávku do Vašeho odběrného místa v náhradním režimu dodavatele poslední instance v případě, že je na tomto odběrném místě evidován neoprávněný odběr plynu.

Dále Vám uvádíme, že dle ustanovení § 12a, EZ je dodavatel poslední instance oprávněn do Vašeho odběrného místa dodávat nejvýše po dobu 6-ti měsíců. V této době je tak nutné si zajistit řádnou dodávku a distribuci plynu u Vámi zvoleného obchodníka s plynem.

Současně Vám níže uvádíme odkaz na webové stránky Energetického regulačního úřadu: http://www.eru.cz/ , kde jsou uvedeny všechny subjekty, které mají platnou licenci na obchod s plynem.

Info pro odběrná místa zákazníků kategorie velkoodběratel bez nároku na dodávku od dodavatele poslední instance (roční odběr nad 630 MWh)

Pokud si nejpozději v termínu do 10.10.2021 nezajistíte dodávku plynu od jiného Vámi zvoleného obchodníka s plynem, bude  v souladu s § 12a, zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "EZ"), se zpětnou účinností od 10.10.2021 na Vašem odběrném místě ukončena Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy a následně provedeno ukončení distribuce plynu do vašeho odběrného místa demontáží měřidla.
Pokud nebude zajištěna řádná dodávka a distribuce plynu ve výše uvedených termínech (dle § 117 Vyhlášky 349/2015 Sb., O pravidlech trhu s plynem), počínaje dnem 10.10.2021 bude další distribuce plynu v daném odběrném místě kvalifikována jako neoprávněná distribuce ve smyslu ustanovení § 74, odst.4, písm. a) a c) zákona c.458/2000 Sb., (EZ), podle něhož je neoprávněnou distribucí plynu i distribuce bez uzavřené Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy. Důsledkem tohoto stavu je právo provozovatele distribuční soustavy, založené ustanovením § 59, odst. 1, písm. j) EZ,  omezit nebo přerušit distribuci plynu (např. demontáží měřícího zařízení), dále pak povinnost zákazníka zaplatit provozovateli distribuční soustavy náhradu škody podle ustanovení §  9 vyhl. c. 108/2011 Sb.
Současně Vám níže uvádíme odkaz na webové stránky Energetického regulačního úřadu:
http://www.eru.cz/, kde jsou uvedeny všechny subjekty, které mají platnou licenci na obchod s plynem.

GasNet, s.r.o.