Řád provozovatele distribuční soustavy STP Net, s.r.o. platný do 16. 7. 2007

Spojení na nepřetržité pracoviště dispečinku provozovatele distribuční soustavy Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4

tel. pohotovostní služba: 1239
tel. kontakt na dispečink: 244 472 811-2

e-mail: dispecink@rwe-stp.cz

 

 1. ÚVOD
 2. ZÁKLADNÍ POJMY
 3. DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA
  1. DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ
 4. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
  1. STANDARDNÍ SLUŽBA
  2. SMLOUVA O DISTRIBUCI PLYNU
 5. ZAHÁJENÍ, OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ DISTRIBUCE PLYNU A UKONČENÍ NEBO PŘERUŠENÍ DODÁVKY PLYNU
  1. ZAHÁJENÍ DISTRIBUCE PLYNU
  2. OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ DISTRIBUCE PLYNU
  3. PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ DODÁVKY PLYNU
 6. INFORMAČNÍ SYSTÉM
 7. ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NEBO MODIFIKACI SMLOUVY O DISTRIBUCI PLYNU
 8. CENA SLUŽEB
 9. MĚŘENÍ
  1. MĚŘENÍ TLAKU
  2. MĚŘENÍ KVALITY PLYNU
  3. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ PLYNU
  4. PROVOZ MĚŘÍCÍHO ZAŘÍZENÍ.
  5. DOPOČET PŘI PORUŠE MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ
  6. DOPOČET OBJEMŮ PLYNU PŘI NEOPRÁVNĚNÉM ODBĚRU
  7. REKLAMACE DODANÉHO MNOŽSTVÍ ZEMNÍHO PLYNU
  8. ZPŮSOBY ŘEŠENÍ REKLAMACE
  9. TERMÍNY ODEČTŮ, ZPŮSOB ODEČTŮ A PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ O NAMĚŘENÉM MNOŽSTVÍ UŽIVATELI
  10. STANOVENÍ MNOŽSTVÍ PLYNU PŘI UKONČENÍ ODBĚRU, ZMĚNĚ UŽIVATELE NEBO UKONČENÍ SMLOUVY NA DISTRIBUCI
 10. PLÁNOVÁNÍ A ZAJIŠŤOVÁNÍ ODSTÁVEK DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
 11. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 12. STAV NOUZE
 13. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST
 14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

PŘÍLOHY:

 1. SEZNAM VSTUPNÍCH BODŮ A POPIS DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
 2. ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O DISTRIBUCI PLYNU
 3. ŽÁDOST O MODIFIKACI SMLOUVY O DISTRIBUCI PLYNU
 4. MÍSTA MĚŘENÍ KVALITY PLYNU (PŘIŘAZENÍ UZLOVÝCH BODŮ KVALITY JEDNOTLIVÝM VSTUPNÍM BODŮM DO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY)
 5. ŽÁDOST O ZAMEZENÍ ODBĚRU PLYNU KONEČNÉMU ZÁKAZNÍKOVI

 

1. Úvod

Provozovatel distribuční soustavy zpracovává a předkládá Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád provozovatele distribuční soustavy (dále jen "Řád") a zajišťuje jeho zveřejnění.
Řád specifikuje obchodně-technické podmínky, za kterých se uskutečňuje distribuce zemního plynu a přístup třetích stran k distribuční soustavě při respektování obecně závazných právních předpisů v plynárenství, zejména Pravidel pro organizování trhu s plynem.
Řád tvoří nedílnou součást Smlouvy o distribuci plynu.
 

2. Základní pojmy

Pokud není v Řádu nebo ve Smlouvě o distribuci plynu uvedeno jinak, má použitý pojem stejný význam, jaký mu přisuzují obecně závazné právní předpisy v plynárenství. Pojem definovaný jenom v Řádu má stejný význam i ve Smlouvě o distribuci plynu.

Pro účely Řádu se rozumí

 1. provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) právnická nebo fyzická osoba, která provozuje distribuční soustavu a je držitelem licence na distribuci plynu;
 2. provozovatelem přepravní soustavy (dále jen „PPS“) právnická nebo fyzická osoba, která provozuje přepravní soustavu a je držitelem licence na přepravu plynu;
 3. uživatelem oprávněný zákazník nebo obchodník s plynem;
 4. konečným zákazníkem fyzická či právnická osoba nakupující plyn pro vlastní spotřebu, případně, která část svého nakoupeného plynu poskytuje jiné fyzické či právnické osobě a nejedná se o podnikání podle obchodního zákoníku;
 5. oprávněným zákazníkem fyzická či právnická osoba, která má právo zvolit si dodavatele plynu a má právo přístupu k distribuční soustavě;
 6. obchodníkem s plynem držitel licence na obchod s plynem nakupující plyn za účelem jeho dalšího prodeje účastníkům trhu s plynem;
 7. distribucí plynu doprava plynu distribuční soustavou sloužící převážně k zásobování konečných zákazníků;
 8. právem přístupu třetích stran k distribuční soustavě právo účastníka trhu s plynem na uzavření smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy o distribuci plynu;
 9. předávacím místem místo předání plynu mezi dvěma účastníky trhu s plynem, umožňující měření množství a případně tlaku předávaného a přebíraného plynu, regulaci průtoku plynu, měření kvality plynu pro potřeby výpočtu jeho dodávky v kWh nebo MWh a přenos dat do dispečinků;
 10. odběrným místem místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení pro jednoho konečného zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřícím zařízením;
 11. odběrným plynovým zařízením veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřící zařízení;
 12. plynovodní přípojkou zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu, za nímž pokračuje odběrné plynové zařízení zákazníka;
 13. dodávkou plynu prodej včetně dalšího prodeje zemního plynu konečným zákazníkům;
 14. měřicím zařízením kompletní soubor nainstalovaných měřicích přístrojů a dalších zařízení určených k provádění stanovených měření ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů;
 15. TPG technická pravidla odvětví plynárenství, která po projednání s příslušnými orgány státní správy a organizacemi, zabývajícími se danou problematikou jsou považována za uznaná pravidla vyjadřující stav technického poznání a techniky podle ČSN EN 45020, schválení se oznamuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví;
 16. vstupním bodem distribuční soustavy souhrn předávacích míst mezi přepravní soustavou a distribuční soustavou nebo souhrn předávacích míst mezi provozovateli distribučních soustav;
 17. výstupním bodem distribuční soustavy odběrné místo nebo předávací místo;
 18. TDD typový diagram dodávek plynu pro zákazníky s měřením typu C.

 

3. Distribuční soustava

Distribuční soustava je vzájemně propojený soubor velmi vysokotlakých, vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů a souvisejících technologických objektů včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, na kterém PDS zajišťuje distribuci plynu.
Technická specifikace vstupních bodů a popis distribuční soustavy je uveden v příloze č. 1 Řádu.
 

3.1. Dispečerské řízení

PDS zodpovídá za bezpečný a spolehlivý provoz soustavy a za tímto účelem:

 • zřizuje a provozuje dispečink,
 • sleduje provoz a řídí distribuční soustavu,
 • vyhlašuje stav nouze na distribuční soustavě nebo jejích částech,
 • přijímá hlášení o poruchách a haváriích souvisejících s provozem distribuční soustavy,
 • potvrzuje proveditelnosti nominací a renominací vůči PPS,

postupuje při komunikaci s provozovatelem jiné distribuční soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem podzemního zásobníku podle vyhlášky č. 165/2001 Sb.

Spojení na nepřetržité pracoviště dispečinku PDS Středočeské plynárenské, a.s. se sídlem Novodvorská 803/82, Praha 4:
tel. pohotovostní služba: 1239
tel. kontakt na dispečink: 244 472 811-2
e-mail: dispecink@rwe-stp.cz

 

4. Poskytované služby

4.1 Standardní služba

Standardní službou pro uživatele je distribuce plynu. Tato služba je poskytována na základě Smlouvy o distribuci plynu, sjednanou mezi PDS a uživatelem.
Distribucí plynu se PDS zavazuje převzít plyn uživatele ve vstupním bodě distribuční soustavy, dopravit jej do odběrného místa a obstarat měření plynu dodaného do odběrného místa, a pokud to měřící zařízení umožňuje, zjistit časový průběh dodávky plynu.
Smlouvu o distribuci plynu do jednoho odběrného místa sjedná PDS pouze s jedním uživatelem.
 

4.2 Smlouva o distribuci plynu

Důležitým parametrem Smlouvy je kapacita, která je nutná pro požadovanou dodávku plynu do odběrného místa, a kterou musí PDS zajistit (dále jen distribuční kapacita). PDS přiděluje distribuční kapacitu na celou dobu trvání Smlouvy (dále jen „pevná kapacita“).
Teprve není-li pro dané odběrné místo k dispozici dostatek pevné kapacity, PDS může s uživatelem sjednat, že určitou část kapacity bude možné omezit či přerušit (dále jen „ přerušitelná kapacita“). Smlouva o distribuci v tomto případě současně stanoví podmínky, četnost a způsob přerušení, jakož i způsob a závazné termíny pro oznámení takového přerušení. Přerušitelná kapacita může být uplatněna pouze, je-li odběrné místo osazeno měřením typu A nebo B (čl. 9.3 Řádu).

V závislosti na charakteru a výši odběru plynu dohodnou strany ve Smlouvě o distribuci plynu pro jednotlivé odběrné místo zejména:

 1. maximální denní distribuční kapacitu,
 2. maximální a minimální hodinový odběr,
 3. hodinový diagram maximálního denního odběru,
 4. typ TDD,
 5. předpokládanou výši dodávky za dobu trvání smlouvy; je-li Smlouva sjednána na více let, uživatel uvede předpokládanou výši dodávky v jednotlivých letech;
 6. bezpečnostní a technologické minimum dodávky zemního plynu, jakož i dobu nutnou k jeho dosažení,
 7. typ měření,
 8. zónu kvality.

 

5. Zahájení, omezení nebo přerušení distribuce plynu a ukončení nebo přerušení dodávky plynu

5.1 Zahájení distribuce plynu

Distribuci plynu do odběrného místa zahájí PDS dnem účinnosti Smlouvy o distribuci. Účinnost Smlouvy o distribuci nenastane dříve nežli zprovozněním měřícího zařízení v odběrném místě současně s přivedením zemního plynu k hlavnímu uzávěru plynu odběrného místa, tj. umožněním odběru plynu pro sjednané účely.
 

5.2 Omezení nebo přerušení distribuce plynu

Nejde-li o přerušení podle článku 4.2., je PDS oprávněn omezit nebo přerušit distribuci plynu do odběrného místa stanoví-li tak zákon (§ 59 odst. 1 písm. i) energetického zákona).
 

5.3 Přerušení nebo ukončení dodávky plynu

Požádá-li písemně obchodník s plynem na základě § 61 odst. 1 písm. e) energetického zákona o ukončení nebo přerušení dodávky plynu do odběrného místa (dále jen „zamezení odběru“), je PDS povinen ve lhůtě uvedené v žádosti, která však nesmí být kratší než pět (5) kalendářních dnů ode dne doručení žádosti, zamezit odběru plynu konečnému zákazníkovi uvedenému v žádosti (dále jen „dotčený zákazník“), zejména odpojit odběrné plynové zařízení v odběrném místě dotčeného zákazníka.
Jde-li o dotčeného zákazníka s ročním odběrem nad 4 200 MWh, je PDS povinen zamezit odběru plynu tímto zákazníkem do 24 hodin od doručení žádosti za podmínky, že obchodník s plynem připojí k žádosti doklad o tom, že na zamýšlené ukončení odběru dotčeného zákazníka písemně upozornil alespoň pět (5) kalendářních dnů před podáním žádosti.
Obchodník s plynem je povinen poskytnout PDS nezbytnou součinnost při ukončení odběru. Obchodník s plynem je povinen nahradit PDS náklady spojené se zamezením odběru.
Smlouva o distribuci plynu v části týkající se odběrného místa dotčeného zákazníka zaniká,

 1. nedojde-li k obnovení dodávky plynu do odběrného místa stejným uživatelem ani do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení žádosti uživatele o zamezení odběru, nebo
 2. jestliže zamezení odběru není možné provést z důvodu na straně dotčeného zákazníka, a to uplynutím třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení žádosti uživatele o zamezení odběru.

Žádost o zamezení odběru plynu je předkládána na formuláři, který je uveden v příloze č. 5 Řádu.
 

6. Informační systém

PDS poskytuje uživatelům informace a dokumenty v elektronické formě na webové stránce www.rwe-stp.cz . Jedná se zejména o následující dokumenty:

 • Řád
 • Ceník prací a služeb
 • Informace o hodnotě spalného tepla
 • Žádost o přidělení distribuční kapacity
 • Vzor Smlouvy o distribuci plynu
 • Žádost o zamezení odběru plynu
 • Informativní plán odstávek

 

7. Žádost o uzavření nebo modifikaci Smlouvy o distribuci plynu

Žádost o uzavření nebo modifikaci distribuční smlouvy (dále jen „Žádost“) pro roční smlouvy, za každé odběrné místo oprávněného zákazníka, předkládá sám oprávněný zákazník nebo obchodník s plynem, mající jeho souhlas, nejpozději jeden (1) měsíc před požadovaným dnem zahájení distribuce plynu. PDS vyhodnotí došlé Žádosti a oznámí výsledky přidělení kapacit v distribuční soustavě všem žadatelům nejpozději dvacet (20) kalendářních dnů před začátkem každého měsíce, a to formou návrhu Smlouvy o distribuci plynu.

U měsíční smlouvy o distribuci plynu se podává Žádost nejpozději patnáct (15) kalendářních dnů před požadovaným zahájením distribuce. PDS oznámí výsledky přidělení měsíčních kapacit v distribuční soustavě všem žadatelům nejpozději deset (10) kalendářních dnů před začátkem každého měsíce, a to stejným způsobem jako v odst. 1.

Ukončení účinků oznámení výsledků přidělení distribučních kapacit PDS nastává v případě neuzavření Smlouvy o distribuci plynu desátý (10.) kalendářní den ode dne doručení oznámení uživateli, pokud se uživatel s PDS nedohodne jinak.

Žádost o uzavření Smlouvy o distribuci plynu je předkládána na formuláři, který je uveden v příloze č. 2 Řádu.

Žádost o modifikaci Smlouvy o distribuci plynu je předkládána na formuláři, který je uveden v příloze č. 3 Řádu.

V případě nedostatku požadované distribuční kapacity dohodne PDS s uživatelem ve Smlouvě o distribuci plynu vedle pevné kapacity i přerušitelnou část kapacity včetně četnosti a délky přerušení a souvisejících podmínek.

Při změně dodavatele plynu se předkládá Žádost o uzavření Smlouvy (v případě, že ji nový dodavatel nemá uzavřenu) nebo Žádost o modifikaci Smlouvy.

 

8. Cena služeb

Cena za služby PDS je uvedena v Ceníku prací a služeb PDS a vychází
z cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
Započne-li distribuce plynu sjednaná na jeden rok v období po prvním plynárenském dnu v měsíci, stanoví se měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu v příslušném měsíci jako:

MP kp = C rd * RK * 1/12 * D fa/D m

kde
C rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu,
RK je denní rezervovaná pevná kapacita,
D fa je počet dnů trvání distribuce plynu v měsíci jejího započetí,
D m je počet dnů v měsíci.

kde

Za přerušení distribuce plynu podle čl. 4.2. poskytne PDS uživateli slevu stanovenou následovně:

P = c k * (K s – K r ) * ( T p / T s * ( 1 + ln ( T s / T p ) )

kde
P je výše poplatku v Kč
c k je tarif za kapacitu v Kč/m 3 smluvní kapacity
K r je denní přidělená přerušitelná kapacita v m 3 po dobu snížení kapacity
K s je denní smluvně přidělená přerušitelná kapacita v m 3
T p je doba snížení smluvní kapacity ( ve dnech )
T s je doba platnosti tarifu za kapacitu (ve dnech)

Při překročení maximální denní rezervované kapacity v odběrné místě je uživatel povinen platit částku určenou v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
 

9. Měření

Práva a povinnosti PDS a uživatele při měření plynu stanoví § 71 energetického zákona.
 

9.1 Měření tlaku

Měřený tlak slouží:

 • ke kontrole dohodnutých smluvních podmínek na vstupním a výstupním místě distribuční soustavy,
 • k výpočtu množství plynu dopravovaného distribuční soustavou.

 

9.2 Měření kvality plynu

Měření kvality plynu zajišťuje PPS analytickými metodami. Výsledky měření slouží k výpočtu základních jakostních parametrů zemního plynu, z nichž parametr spalného tepla slouží k přepočtu naměřeného množství plynu na energetické jednotky podle technických pravidel TPG 901 01. PDS uveřejňuje hodnoty spalného tepla v jednotlivých zónách kvality (viz příloha č. 4 Řádu).
PDS přiřadí odběrné místo zákazníka do příslušné zóny kvality, pro niž provede jednou měsíčně výpočet měsíčního a ročního klouzavého váženého průměru spalného tepla dle metodiky popsané v TPG 901 01.
 

9. 3 Měření množství plynu

Měření množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z přepravní soustavy zajišťuje PPS. Měření množství plynu na předávacích místech mezi distribučními soustavami je zajišťováno zejména měřícím zařízením typu A.
Měření množství plynu v odběrném místě konečného zákazníka zajišťuje PDS. Typ měřícího zařízení je uveden ve Smlouvě o distribuci plynu. Konkrétní měřící zařízení včetně technických údajů a výrobních čísel, které je nainstalováno na odběrném místě, je uvedeno na dokladu o montáži měřícího zařízení, potvrzeném konečným zákazníkem.
Měřící zařízení musí v závislosti na svém typu zabezpečit:
u typu A:

 • změření přírůstku objemu za každou uplynulou hodinu včetně přepočtu na vztažné podmínky,
 • archivaci naměřených hodnot,
 • zaznamenání a archivaci poruchy měřicího zařízení.
 • dálkový přenos změřených a archivovaných hodnot

u typu B:

 • změření přírůstku objemu za každou uplynulou hodinu včetně přepočtu na vztažné podmínky,
 • archivaci naměřených hodnot,
 • zaznamenání a archivaci poruchy měřicího zařízení.

u typu C:

 • změření objemového průtoku plynoměrem schváleného typu.

Měření množství plynu se provádí v objemových jednotkách za provozního přetlaku a teploty plynu. Naměřený objem je přepočítáván na vztažené (referenční ) podmínky tj.:

 • teplotu plynu + 15oC (288,15 K),
 • absolutní tlak plynu 101,325 kPa,
 • relativní vlhkost plynu j=0.

Způsob přepočtu naměřeného objemu plynu z provozních podmínek na vztažné podmínky určují ISO 12213 a technická pravidla TPG 902 01.
 

9.4 Provoz měřícího zařízení.

Vlastník měřícího zařízení zodpovídá za používání pouze typově schválených měřicích zařízení s platným ověřením nebo platnou kalibrací. Lhůty platnosti ověření jsou stanoveny v obecně závazném právním předpise.
 

9.5 Dopočet při poruše měřicího zařízení

V případě poruchy plynoměru se použije údaj o naměřeném množství plynu plynoměrem záložní řady s měřicím zařízením u měřicí stanice nebo záložní řady s měřicím zařízením u měřicího místa, pokud je záložní řada na měřicím místě instalována.
Pokud je na měřicí stanici instalováno kontrolní měřicí zařízení, jiné než měřící zařízení provozovatele soustavy, použije se údaj o množství plynu naměřený na kontrolním měřícím zařízení, a to za podmínky, že toto zařízení splňuje podmínky stanovené zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
Není-li instalována ani záložní řada s měřicím zařízením, ani kontrolní měřicí zařízení, vypočte množství plynu za dobu trvání poruchy plynoměru PPS ve spolupráci s PDS, a jde-li o měřicí stanici nebo měřicí místo u konečných zákazníků, vypočte množství plynu PDS ve spolupráci s uživatelem.
Pokud nelze z důvodu poruchy měřicího zařízení určit skutečně odebrané množství plynu za určité fakturační období, vypočte se odebrané množství plynu dodatečně takto:
V případě poruchy plynoměru se vypočte na základě množství plynu dodaného v předchozím fakturačním období. Nelze-li spotřebu takto stanovit, určí se množství dodaného plynu dodatečně podle odečtu odebraného množství plynu naměřeného v následujícím fakturačním období.
Při poruše přepočítávače se použije údaj o naměřeném množství plynu přepočítávače kontrolního měřicího zařízení, pokud toto splňuje podmínky stanovené zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii; není-li kontrolní měřicí zařízení instalováno, použije se údaj z plynoměru, přepočtený podle naměřených a zaznamenaných dat o teplotě a tlaku plynu v plynoměru, přičemž jako střední hodnota teploty a tlaku plynu pro přepočet se bere aritmetický průměr zaznamenaných dat po dobu poruchy přepočítávače. Dále se pro přepočet použije převrácená hodnota stupně kompresibility, zaznamenaná v přepočítávači před vznikem jeho poruchy.
Při poruše procesního plynového chromatografu se použijí údaje o kvalitě plynu z určené náhradní měřicí stanice.
Při zjištění změny rozdílu mezi stavem počitadla plynoměru a stavem registru nepřepočteného objemu plynu na napojeném přepočítávači za vyhodnocované období bude odchylka, zjištěná odečtením obou rozdílů korigována průměrným přepočítávacím číslem, což je poměr přepočteného objemu plynu ku nepřepočtenému objemu plynu za stejné časové období jako vyhodnocované období, přičemž za směrodatný se bere údaj plynoměru.
Při poruše dálkového přenosu nebo dojde-li k pochybnosti o správnosti přenesených dat z měřicí stanice nebo z měřicího místa se použije údaj zaznamenaný v archivu přepočítávače k ukončené plynárenské hodině nebo k ukončenému plynárenskému dni.
 

9.6 Dopočet objemů plynu při neoprávněném odběru

Způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu stanoví obecně závazný právní předpis (vyhláška č. 251/2001 Sb.).
 

9.7 Reklamace dodaného množství zemního plynu

Zjistí-li PDS nebo uživatel nedostatky ve vyúčtování množství dodaného plynu způsobené chybou měřícího zařízení nebo dálkového přenosu, chybným odečtem, chybným přepočtem apod. mají obě strany nárok na vzájemné vyrovnání.
Reklamaci je nutno podat písemnou formou a musí obsahovat:

 • označení odběrního místa,
 • odůvodnění reklamace,
 • další důležité údaje pro vyřízení reklamace.

 

9.8 Způsoby řešení reklamace

Reklamace chybného chodu měřícího zařízení – PDS zajistí přezkoušení reklamovaného měřícího zařízení v příslušném autorizovaném metrologickém středisku. V případě, že měřící zařízení vykazuje větší než povolenou odchylku, hradí náklady na přezkoušení měřícího zařízení (včetně nákladů na montážní práce a dopravu) PDS. V opačném případě hradí tyto náklady ta strana, která přezkoušení vyvolala.
Reklamace chybného přenosu dat nebo chybného odečtu – rozhodující pro tento typ reklamace je stav počítadla měřidla v okamžiku následně provedené kontroly měřícího zařízení. V případě měření typu A nebo typu B se použijí údaje z archivu měřidla. V případě měření typu C posoudí PDS reálnost odečtu.
Reklamace správnosti přepočtu – provede se kontrola, zda přepočet na stavové podmínky nebo přepočet na energetické jednotky je proveden dle TPG 901 01 a TPG 902 01.
 

9.9 Termíny odečtů, způsob odečtů a předávání údajů o naměřeném množství uživateli

U zákazníků s odběrem nad 630 MWh provádí PDS odečty pravidelně jednou měsíčně, nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce. V případě nedostupnosti měřícího místa provede PDS kvalifikovaný odhad spotřeby na základě spotřeby stejného měsíce předchozího roku; to neplatí, pokud zákazník nahlásí spotřebu.
Má-li zákazník s odběrem nad 630 MWh více měřicích míst, odečtou se při kombinaci měření typu B a C všechna měřicí místa jednou měsíčně v rámci pravidelného odečtu, při kombinaci měření typu A a C se spotřeba plynu na měřicích místech osazených měřením typu C stanoví za předchozí měsíc výpočtem na základě TDD s tím, že se minimálně jednou za rok musí provést fyzický odečet.
Údaje o odebraném množství plynu za jednotlivé zákazníky jsou příslušnému uživateli předány nejpozději třetí (3.) pracovní den následujícího měsíce.
Odečet spotřeby zákazníků se spotřebou do 630 MWh se provádí zpravidla jednou za 12 měsíců, přičemž nejzazší lhůta k provedení odečtů je jednou za 18 měsíců.
V případě nedostupnosti měřícího místa může zákazník nahlásit stav plynoměru sám. Pokud tak neučiní do pěti (5) dnů od termínu odečtu, stanoví PDS množství plynu propočtem na základě množství plynu odebraného za předchozí období s využitím vyhlášky č. 251/2001 Sb. Údaje o odebraném množství plynu za jednotlivé zákazníky jsou nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od provedení odečtu předány příslušnému uživateli i elektronickou formou.
 

9.10 Stanovení množství plynu při ukončení odběru, změně uživatele nebo ukončení smlouvy na distribuci

Množství plynu odebraného zákazníkem při ukončení dodávky plynu nebo změně uživatele nebo při řádném ukončení Smlouvy o distribuci plynu se určí odečtem měřicího zařízení.
Ukončí–li PDS Smlouvu o distribuci plynu z důvodu neoprávněné distribuce, stanoví se množství plynu odebraného zákazníkem k datu ukončení distribuce odečtem měřicího zařízení, jde-li o zákazníka s odběrem vyšším než 630 MWh, jinak výpočtem na základě odběrů za předchozí období s využitím vyhlášky č. 251/2001 Sb.
 

10. Plánování a zajišťování odstávek distribuční soustavy

PDS oznamuje nejméně třicet (30) kalendářních dnů předem uživatelům a dotčeným zákazníkům rozsah a termíny odstávek při provádění plánovaných rekonstrukcí, přeložek a oprav na zařízení distribuční soustavy (Plán odstávek) a upozorňuje na snížení distribuční kapacity.
Plánované rekonstrukce, přeložky a opravy v období od 1. října do 30. dubna následujícího kalendářního roku oznamuje PDS uživatelům a dotčeným zákazníkům písemně.
 

11. Platební podmínky

Přesné platební podmínky jsou součástí Smlouvy o distribuci plynu.
 

12. Stav nouze

PDS postupuje při stavech nouze v souladu s energetickým zákonem a prováděcími právními předpisy.
Při stavech nouze a činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku jsou všichni uživatelé povinni podřídit se omezení spotřeby plynu podle pokynů dispečinku PDS. Je-li uživatel nečinný nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, je PDS oprávněn učinit samostatná opatření vedoucí k omezení nebo přerušení dodávky plynu. Doba dosažení bezpečnostního a technologického minima odběru je uvedena ve Smlouvě o distribuci plynu.

 • Uživatel stanoví pořadí odstávky jednotlivých odběrných míst po zásobovaných lokalitách. PDS je oprávněn měnit pořadí odstávek v případě, že to konkrétní provozní situace vyžaduje; o této změně informuje neprodleně uživatele.
 • Stav nouze vyhlašuje PDS prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a přímým sdělením uživatelům.
 • V případě vyhlášení stavu nouze nenese PDS odpovědnost za žádné technické či ekonomické následky, které vznikly uživatelům, případně jejich konečným zákazníkům v souvislosti s omezením nebo přerušením dodávky plynu.

 

13. Okolnosti vylučující odpovědnost

Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Překážky, které lze dle předchozí věty považovat za okolnosti vylučující odpovědnost, jsou zejména:

 1. stávky, pokud tato událost nastane v důsledku organizování třetími stranami,
 2. teroristický útok,
 3. války, občanské a vojenské nepokoje, blokády, povstání, výtržnosti, epidemie, karanténní omezení,
 4. úder blesku, zemětřesení, požár, bouře, záplavy, sesuvy půdy,
 5. události, na základě kterých bude vyhlášen stav nouze ve smyslu příslušných ustanovení energetického zákona.

Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

Strana, která porušuje povinnost nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost ze závazkového vztahu , je povinna neprodleně oznámit druhé straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění své povinnosti, a o jejích důsledcích; zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět. Jestliže povinná strana nesplní oznamovací povinnost dle předchozí věty tohoto odstavce, nebo není oprávněné straně oznámení včas doručeno, má poškozená strana nárok na náhradu škody, která jí tím vznikla.

Bylo-li porušení povinnosti ze závazkového vztahu způsobeno třetí osobou, které povinná strana svěřila plnění své povinnosti, je u povinné strany vyloučena odpovědnost jen v případě, kdy je u ní vyloučena odpovědnost dle tohoto článku a třetí osoba by rovněž podle tohoto článku nebyla odpovědnou, kdyby oprávněné straně byla přímo zavázána místo povinné strany.
 

14. Závěrečná ujednání

Tento Řád byl zpracován provozovatelem distribuční soustavy v souladu s ustanovením § 59 odstavec 8 písmeno x) energetického zákona a předložen ke schválení ERÚ, který jej na základě ustanovení § 17 odstavec 8 písmeno e) schválil.

PDS zveřejní znění Řádu, včetně změn, na svých internetových stránkách.

Veškeré změny nebo doplnění Řádu jsou předkládány ERÚ a podléhají jeho schválení.

Tento Řád jakožto i všechny právní vztahy založené v souvislosti s distribucí zemního plynu provozovatelem distribuční soustavy dle tohoto Řádu a Smlouvy o distribuci plynu se řídí právním řádem České republiky.

Tento řád nabývá platnost dne 27. 10. 2005.

Nedílnou součástí tohoto Řádu jsou následující přílohy:


nahoru