Bioplyn

Bioplyn a biometan

Bioplyn je surový plyn, který vzniká anaerobní fermentací organické hmoty, obsahuje zhruba 50 % až 70 % metanu a zbytek tvoří oxid uhličitý, sloučeniny síry, amoniak a další nečistoty.

Biometan je vyčištěný bioplyn, vhodný pro vtláčení do plynárenských sítí, obsahující minimálně 95 % metanu. Požadované složení biometanu je uvedeno ve vyhlášce č. 459/2012 Sb o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu a v řádu provozovatele.  
 

Posouzení dotazu na možnost připojení výrobny biometanu k distribuční soustavě

Každý dotaz na možnost připojení výrobny biometanu k distribuční soustavě je posuzován individuálně a proces připojení je s každým výrobcem diskutován.

Pro základní posouzení je potřebná znalost umístění plánované bioplynové stanice a výše maximálního vtláčeného množství biometanu do distribuční soustavy [m3/hod]. Tyto informace jsou nezbytné pro posouzení  možného místa připojení k distribuční soustavě a dostatečné vtláčecí kapacity distribuční soustavy.   
 

Legislativa týkající se výrobny plynu

Legislativní požadavky pro připojení výrobny plynu jsou uvedeny ve vyhlášce č. 62/2011 Sb.,  Práva a povinnosti výrobce plynu jsou stanoveny v “energetickém zákoně” č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a pravidly pro měření plynu se zabývá vyhláška č. 108/2011 Sb. 
 

Technické požadavky na připojení výrobny biometanu k distribuční soustavě

Základní technické požadavky jsou uvedeny v oborových dokumentech Českého plynárenského svazu:

Technická pravidla TPG 902 02 “Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu”

Technická doporučení TDG 983 01 “Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu měření” stanovují technické požadavky pro projektování, stavbu, montáž, zkoušení a uvádění do provozu, provoz a údržbu zařízení pro vtláčení biometanu do plynárenských sítí.

V případě dotazů týkajícící se možnosti připojení výrobny biometanu se obracejte na Ilonu Paskovou.