1. Jak postupovat v případě přeložky Plynárenského zařízení?

Přeložkou plynárenských zařízení se rozumí dílčí změna trasy plynovodu nebo přípojky či přemístění plynárenského zařízení nebo některých jeho prvků viz zákon 458/2000 Sb. § 70.
 

Základní kroky postupu:

V případě potřeby přeložení (změny trasy) plynovodu je osloven příslušný technik OOSPM.
 

Podklady potřebné pro jednání jsou:

 • Situace zájmové oblasti s vyznačením kolizního místa se stávajícím plynárenským zařízením a s návrhem trasy přeložky.
 • Identifikační údaje investora stavby, která přeložku vyvolala.
   

Následné kroky:

 1. Na základě jednání je připravena smlouva o provedení a hrazení přeložky.
 2. Dojde k oboustrannému podpisu smlouvy.
 3. Projektant investora připraví projektovou dokumentaci přeložky a předloží ji ke schválení na OOSPM (odbor operativní správy plynárenského majetku). Zhotovitel si zajistí technologické postupy odpojů a propojů. Dojde ke schválení projektové dokumentace, technologického postupu a smluv o budoucích smlouvách na věcné břemeno. Na základě odsouhlasené PD a vyjádření od OOSPM si zajistí investor vydání stavebního povolení na přeložku.
 4. Dojde k realizaci a předání stavby. V průběhu realizace musí být umožněna kontrola realizace předmětu smlouvy pověřenému pracovníkovi příkazce (stavební dozor provozovatele). Pověřený pracovník příkazce však nepřejímá odpovědnost za vady a nedostatky a nenahrazuje stavební dozor.
 5. Po kolaudaci díla lze zajistit vklad věcného břemene ve smyslu uzavřené smlouvy o provedení a hrazení přeložky.
 6. Vlastnický vztah k zařízení zůstává nezměněn.
   

Platby:

Komunikace s DSO je zdarma, veškeré náklady (stavební práce, atp.) hradí strana, která přeložku vyvolala (dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění).