Chci se znovu připojit po odpojení

Pokud chcete znovu odebírat zemní plyn z existující, ale odpojené přípojky, je zapotřebí uzavřít novou Smlouvu o připojení – a to vždy pokud došlo k odpojení z důvodu neoprávněného odběru zemního plynu nebo se jedná o připojení nového zákazníka.

V ostatních případech je třeba uzavřít novou Smlouvu o připojení (SoP) v níže uvedených lhůtách:

Taková situace může nastat, pokud jste požádali o odpojení měřidla, např. z důvodu delšího pobytu mimo odběrné místo atp.

  • Původní SoP byla uzavřena do 30. 3. 2011 (včetně) – nová SoP musí být uzavřena, pokud je doba od odpojení delší než 6 měsíců
  • Původní SoP byla uzavřena po 1. 4. 2011 (včetně) – nová SoP musí být uzavřena, pokud je doba od odpojení delší než 36 měsíců

Postup

Aby bylo možné znovupřipojení odběrného místa realizovat, nesmí být na odběrném místě evidována neuhrazená pohledávka zákazníka vůči PDS. To znamená, že v případě předchozího neoprávněného odběru zemního plynu bude smlouva o připojení uzavřena až po uhrazení veškerých existujících dluhů zákazníka vůči PDS. To se netýká připojení nového zákazníka – pohledávka je vždy vymáhána na původním odběrateli, jemuž pohledávka vznikla.

Dále je třeba našemu pracovníkovi předat kopii revizní zprávy, resp. zápisu o ověření technického stavu. Ověření technického stavu musí být provedeno až po termínu demontáže plynoměru a musí být dále předloženo při montáži měřidla nového.

Základní kroky pro znovupřipojení odběrného místa jsou totožné jako u připojování nového odběrného místa:

  1. Vyplnění a podání Žádosti o připojení
  2. Posouzení žádosti o připojení a uzavření smlouvy o připojení
  3. Splnění podmínek dohodnutých ve smlouvě o připojení
  4. Uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu nebo smlouvy o distribuci u Vámi zvoleného obchodníka s plynem
  5. Žádost o instalaci měřícího zařízení (plynoměru) a sjednání termínu jeho montáže
  6. Montáž měřicího zařízení a zahájení odběru

Formulář Žádosti o připojení je třeba vyplnit v požadovaném rozsahu a v souladu s uvedenými pokyny. Zároveň je nutné zajistit a připojit požadované přílohy (dle informací na žádosti). Písemně podávanou žádost o připojení je nutné také vlastnoručně podepsat.

Žádost o připojení je možné podat:

Informace vám také podáme na naší infolince 555 90 10 10.

Na základě elektronicky podané Žádosti (žádost podaná prostřednictvím elektronického formuláře) Vám bude automaticky zasláno potvrzení o přijetí Žádosti o připojení na e-mailovou adresu, kterou v Žádosti uvedete.

Pro bližší informace můžete přejít do sekce Připojování nového odběrného místa.

Pozn.: Termín pro znovupřipojení je nejdříve 5 pracovních dnů po podání žádosti o rezervaci kapacity (žádost podává obchodník, se kterým máte uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky plynu).