Operativní správa sítí

Poskytované služby:

 • konzultace technických řešení plynárenských zařízení
  Plynárenským zařízením se myslí např. plynovod, přípojka. Zde naleznete kontakt na pracovníka řešícího tuto problematiku.

  Konzultant technického řešení je kompetentní v těchto oblastech:
  - Technické řešení připojení nového odběrného plynového zařízení (OPZ) – obecné technické požadavky
  - Technické řešení oprav a rekonstrukcí OPZ (vč. vymísťování HUP a plynoměrů) – obecné technické požadavky
  - Technické řešení přeložek plynárenského zařízení (PZ) a stav konkrétních staveb
  - Technické řešení problémů při nové výstavbě plynovodů a přípojek – pouze technické požadavky
  - Konzultace k územním plánům a energetickým koncepcím
  - Projednání při narušení ochranných  a bezpečnostních pásem PZ

  Konzultant technického řešení se nevyjadřuje k:
  - Výstavbě, rekonstrukcím a opravám plynovodů a přípojek a stavu konkrétních staveb
  - K montážím plynoměrů
  - Smluvním vztahům
  - Zpracování stanovisek
  - Nahlašování staveb
  - Reklamacím
 • vydávání stanovisek ke stavbě plynárenského zařízení
  Vydání stanoviska a případná konzultace k projektu nebo ke stavbě plynárenského zařízení (např. plynovod, přípojka) případně odběrné plynové zařízení. Zde najdete Formulář žádosti pro vydání stanoviska a kontakt pro konzultace najdete v Kontaktním systému.
 • vydávání stanovisek k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení
  Vydání stanoviska a případná konzultace k projektu nebo ke stavbě, která není spojena svým účelem s plynárenským zařízením, ale svým účelem může dojít k dotčení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení (např. stavba rodinného domu, příjezdová komunikace, sjezd, oplocení, úprava pozemku, výsadba dřevin, existence sítí apod.) Žádost můžete podat pomocí Elektronického formuláře a kontakt pro konzultace naleznete v Kontaktním systému.
 • činnosti související s připojováním zákazníků kat. MO/DOM, zejména stanovení technických podmínek připojení k distribuční soustavě, uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě
  Řeší problematiku připojení nemovitosti budoucího odběratele k distribuční soustavě společnosti GasNet. Žádost o připojení můžete podat pomocí Elektronického formuláře. Kontakt pro konzultace k technické části smlouvy o připojení pro kategorie maloodběr a domácnost naleznete v Kontaktním systému odkaz a zde naleznete odkaz na partnerské firmy zajišťující výstavbu domovních přípojek.
 • uzavírání smluv na odkup individuálně budovaných přípojek pro zákazníky kat. MO/DOM
  Řeší uzavření smlouvy o odkupu plynovodní přípojky pro kategorie maloodběr a domácnost a případné konzultace. Kontakt pro konzultace k uzavření kupní smlouvy na přípojku MO/DOM naleznete v Kontaktním systému. Pravidla a podmínky odkupu plynovodní přípojky naleznete zde.
 • uzavírání smluv na přeložky plynárenských zařízení a věcná břemena
  Řeší uzavření smlouvy a případnou konzultaci ohledně smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související, které se uzavírá za účelem změny trasy plynárenského zařízení (např. plynovod, přípojka, apod.) a smlouvu o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene, která se týká uložení plynárenského zařízení. Kontakt pro případné konzultace k uzavření smlouvy o přeložce nebo konzultaci ohledně smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene naleznete v Kontaktním systému.
 • uzavírání smluv na provozování přípojky
  Tuto smlouvu může uzavřít vlastník plynovodní přípojky k zajištění jejího provozu, údržby a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob. Zde naleznete kontakt pro uzavření smlouvy a případné konzultace smluvního vztahu o zajištění provozu a údržby (o správě) plynovodní přípojky.
 • přejímky plynárenského zařízení neboli přebírání staveb PZ k provozování
  Zde naleznete kontakt na pracovníka k jednání o předání a převzetí dokončené stavby plynárenského zařízení (např. plynovod, přípojka, apod.)
 • komunikace s úřady a státní správou
  Řeší problematiku jednání s úřady a institucemi státní správy a místní samosprávy při řízeních vyplývajících ze stavebního zákona a navazujících vyhlášek ve věcech týkajících se územních plánování, povolování staveb, kolaudací, vzdání se práva odvolání apod.  Kontakt na pracovníka řešícího tupo problematiku naleznete v Kontaktním systému.

Distribuční společností se rozumí společnost GasNet, s.r.o., kterou na základě plné moci zastupuje společnost GasNet Služby, s.r.o.