Nájemní smlouvy

Smlouva o nájmu je uzavírána mezi majitelem plynárenského zařízení a provozovatelem distribuční soustavy plynu za účelem distribuce plynu zákazníkům. Na základě nájemní smlouvy získává provozovatel distribuční soustavy souhlas k tomu, aby pronajímané plynárenské zařízení používal k účelům vymezeným energetickým zákonem a licencí na distribuci plynu.

V nájemní smlouvě je kromě jiného uvedena přesná specifikace plynárenského zařízení, výše nájemného a základní práva a povinnosti obou smluvních stran. Zároveň je zde upřesněn rozsah povinností provozovatele distribuční soustavy v oblasti provozování a údržby pronajatého plynárenského zařízení.

Aktuální informace k regulovanému nájemnému od 1. 1. 2021

Energetický regulační úřad publikoval dne 9. 6. 2020 dokument Zásady cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující. Uvedený dokument definuje pravidla tzv. 5. regulačního období a mimo jiné také definuje metodiku stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení a regulovaného nájemného za plynárenské zařízení.

Nová výše nájemného bude stanovena pouze pro smlouvy v režimu regulovaného nájemného, uzavřené v letech 2014-2018. Pro nájemní smlouvy uzavřené v letech 2019-2020 (poslední dva roky předcházejícího regulačního období), platí dle metodiky stanovená výše regulovaného nájemného i pro následující regulační období.

Analogickým způsobem bude stanovena nová výše regulovaného nájemného i u nájemních smluv uzavřených v průběhu roku 2014, v nichž je uveden termín platnosti regulovaného nájemného do 31.12.2019. Tento smluvní termín pochází z období, kdy platil předpoklad, že IV. regulační období skončí právě k tomuto datu. Regulované nájemné se tedy do konce roku 2020 nemění a zůstává ve stejné výši, tak, jak je uvedeno ve smlouvě o nájmu.

Výpočet nové hodnoty nájemného bude proveden v roce 2020 na základě znalosti parametrů regulace a podmínek distribuce na daném plynárenském zařízení v následujícím regulačním období.

Smluvní strany, kterých se dotkne změna hodnoty nájemného, budeme o této skutečnosti informovat dopisem v prosinci letošního roku.

S ohledem na to, že nájemné je hrazeno za předcházející rok, tak změna nájemného pro 5. regulační období se projeví až u plateb prováděných v roce 2022. Nájemné, které bude pronajímatelům vyplaceno na začátku roku 2021, bude ještě ve stejné výši jako v letošním roce.