Nápověda

DISTRIBUCE PLYNU ONLINE

Jaké údaje potřebujete pro vyplnění online žádosti?

Žádost o připojení

 • Důvod žádosti
 • Identifikační údaje žadatele, resp. i zastupující osoby 
 • Adresu odběrného místa
 • Identifikační čísla odběrného místa z faktury – pokud plyn již odebíráte
 • Technické specifikace plynových spotřebičů na odběrném místě
 • Charakter odběru ZP
 • Předpokládaný termín zahájení odběru

Žádost o stanovisko

 • Vaše osobní identifikační údaje
 • Osobní identifikační údaje stavebníka, pokud nejsou totožné s údaji žadatele
 • Adresu zájmového území
 • Projektovou dokumentaci (dokumentaci stavby) - pokud požadujete stanovisko pro povolení stavby

Žádost o registraci pro Žádost o vektorová data - odborná veřejnost

 • Identifikační údaje subjektu - název, adresa, IČ
 • E-mailová adresa, která bude sloužit jako přihlašovací jméno
 • V závislosti na typu žadatele číslo ČKAIT či číslo ÚOZI

Žádost o prověření volné kapacity

 • Důvod žádosti
 • Kým bude zajištěno provozování
 • Předpokládaný termín zahájení odběru
 • Identifikační údaje žadatele (stavebníka)
 • Adresu zájmového území
 • Parametry rozvojové lokality - počet odběrných míst, předpokládané odběry

Pro bezproblémové využití apilkace Distribuce plynu online jsou doporučené následující programy (uvedené nebo vyšší verze):

 • Webový prohlížeč Internet Explorer 7, Google Chrome 19, Mozilla Firefox nebo Opera
 • Doplňek prohlížeče Shockwave Flash
 • Adobe Reader 9
 • Java 6 

V případě jakýchkoli problémů při využívání služby Distribuce plynu online kontaktujte, prosím, naši zákaznickou linku 555 90 10 10.

Rovněž rádi přivítáme jakoukoliv zpětnou vazbu k fungování portálu Distribuce plynu online. Vaše případné připomínky či náměty můžete psát na e-mailovou adresu distribuce-plynu-online@gasnet.cz .

Smlouva o připojení je uzavírána v souladu s ustanovením § 72, odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších předpisů a jejím předmětem je stanovení podmínek připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě, zajištění požadované kapacity provozovatelem distribuční soustavy a závazek žadatele o připojení uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení.