Podmínky odkupu sítí

Úvod

Stavebník má možnost vybudované plynárenské zařízení (PZ) odprodat kupní smlouvou do majetku provozovatele distribuční soustavy (PDS). U nově realizovaných staveb PZ, kromě stavby samostatné plynovodní přípojky, uzavírá stavebník s PDS smlouvu o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem jsou podmínky napojení, spolupráce a součinnost při realizaci PZ a budoucí uzavření kupní smlouvy.
 

Samostatné STL/ NTL plynovodní přípojky pro kategorii zákazníků MO/DOM

Metodika výpočtu kupní ceny samostatné plynovodní přípojky a podmínky odkupu jsou definovány v platném Ceníku služeb PDS. Základní podmínkou pro odkup je uzavřená smlouva na dodávku plynu nebo smlouva o sdružených službách dodávky plynu k datu podpisu kupní smlouvy na tuto přípojku.

Pro bližší informace o podmínkách odkupu STL/NTL plynovodních přípojek pro kategorii zákazníků maloodběratel a domácnost prosím kontaktujte příslušného pracovníka prostřednictvím kontaktního systému výběrem položky "Smluvní vztahy - kupní smlouva na přípojku MO/DOM".
 

Samostatné STL/ NTL plynovodní přípojky pro kategorii zákazníků SO/VO a VTL přípojky

Odkoupení středotlakých nebo nízkotlakých plynovodních přípojek pro kategorie Střední a Velkoodběratel a vysokotlakých plynovodních přípojek se řídí individuální kalkulací v souladu s vyhláškou ERÚ č. 140/2009 Sb.

Pro bližší informace o podmínkách odkupu STL/NTL plynovodních přípojek pro kategorii zákazníků Střední a Velkoodběratel a vysokotlakých přípojek prosím kontaktujte příslušného pracovníka prostřednictvím kontaktního systému výběrem položky „Smlouvy kupní (plynovody s přípojkami a regulační stanice)“.
 

Ostatní PZ
 

Způsob stanovení kupní ceny

Výpočet kupní ceny je prováděn metodou diskontovaných peněžních toků, která porovnává v čase výnosy z distribuce z odkupované části PZ s náklady souvisejícími s provozem a údržbou předmětného zařízení. Jedná se o standardní metodu používanou pro hodnocení investic. Metoda diskontovaných peněžních toků je popsána ve vyhlášce Energetického regulačního úřadu č. 140/2009 Sb., příloha č. 11.  Zároveň jsou v této vyhlášce stanoveny základní parametry výpočtu. Jedná se tedy o metodu pro úplatné nabývání PZ, které bylo vybudováno 3. stranou, do majetku PDS, kterou jsme vázáni.
 

Parametry výpočtu kupní ceny:

Diskontní míra: Ve výši WACC, míra výnosnosti regulační báze aktiv po zdanění stanovená ERÚ
Provozní náklady: 1,2% z o obvyklé pořizovací ceny PZ
Míra inflace: 2,5%
Doba návratnosti investice: 15 let

Takto stanovená kupní cena nemusí odpovídat výši finančních prostředků, které vynaložil stavebník při realizaci PZ.

Cílem tohoto přístupu je zajistit, aby nedocházelo k přenášení neuhrazených nákladů na stávající zákazníky, kteří s danou částí plynárenské sítě nesouvisí. Jedině takto je možné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému růstu cen za distribuci (distribučních poplatků).
 

Doklady pro uzavření kupní smlouvy

Doklady na technologickou část PZ jsou:

 • Zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi PDS a stavebníkem;
 • Kolaudační souhlas, nebo oznámení o užívání stavby, nebo povolení k předčasnému užívání stavby s vyznačeným nabytím právní moci;
 • Výkaz délek a výměr;
 • Originál geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene v rozsahu příslušného ochranného pásma PZ v šesti vyhotoveních;
 • Znalecký posudek na ocenění věcného břemene v ceně, v místě a čase obvyklé, pokud je požadován vlastníkem pozemku v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene; ke znaleckému posudku musí být předloženo písemné souhlasné stanovisko vlastníka pozemku s tímto znaleckým posudkem;
 • Výpočet výše úhrady za zřízení věcného břemene dle interního ceníku vlastníka pozemku v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene; k výpočtu musí být předloženo písemné souhlasné stanovisko vlastníka pozemku s tímto výpočtem;
 • Originál znaleckého posudku na technologickou část RS;
 • Protokol Zvláštní užívání silničního tělesa/pozemku dle § 25 odst. 6 písm. c), d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (v případě, kdy se stavba PZ dotýká pozemků, jež jsou ve vlastnictví krajů a hospodaření se svěřeným majetkem kraje vykonávají Správy a údržby silnic či Ředitelství silnic).

Doklady na nemovitosti jsou:

 • Zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi PDS a stavebníkem;
 • Kolaudační souhlas;
 • Originál znaleckého posudku na nemovitosti a originál geometrického plánu pro zaměření stavby a oddělení pozemků v šesti vyhotoveních.