Připojení více odběrných míst

Úvod

Pod pojmem rozšiřování distribuční soustavy (DS) se rozumí především výstavba nového plynárenského zařízení, kterým jsou plynovody a plynovodní přípojky pro více odběrných míst.

Může se jednat o připojování více odběrných míst jednou plynovodní přípojkou např. bytový dům, nebo o připojení více míst, která jsou zásobována samostatnými plynovodními přípojkami -  zejména u projektů výstavby rodinných domů (developerské projekty) nebo u plynofikace stávající zástavby.

Někdy dochází i k připojování více odběrných míst z již existujícího plynovodu distribuční sítě plynovodními přípojkami.

Neexistuje plynovod, ani přípojky

Každé rozšíření distribuční soustavy je nutné posoudit individuálně. Pro zahájení procesu je třeba podat Žádost o prověření volné kapacity DS.

Pokud preferujete online komunikaci, máte možnost žádost vyplnit prostřednictvím portálu Distribuce plynu online.

Tuto žádost lze podat také vyplněním formuláře, který naleznete ZDE. Žádost zašlete na místně příslušné pracoviště, dle kontaktního systému  – činnost Prověření volné kapacity v distribuční soustavě.

K žádosti budete potřebovat zejména:

  • Situaci v měřítku s vyznačením objektů, které se budou připojovat
  • Dokumentaci, pokud je zpracována (situační záměr, studie, projektová dokumentace)
  • Přehled o předpokládané výši odběrů

Majetkové poměry u nově budovaných plynovodů a přípojek

V obou případech – tj. budování přípojky nebo plynovodu s přípojkami -  musí žadatel projednat a uzavřít budoucí majetkoprávní smlouvu s Provozovatelem DS pro splnění povinnosti dle §7 ods. 4 písm. e) EZ.  Uzavření této smlouvy je nezbytné pro získání vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu řízení. Dále je třeba splnit případné další podmínky stanovené touto smlouvou.

Přípojky (nebo přípojka k bytovému domu) existují

Žádost o připojení

Pokud potřebujete připojit více odběrných míst -  např. připojujete bytový dům, zásobovaný jednou plynovodní přípojkou, nebo lokalitu rodinných domů se samostatnými přípojkami – a tato přípojka, resp. přípojky již existují, řeší se každé samostatné odběrné místo stejným způsobem jako připojování přípojky jedné. Odběrným místem se rozumí jednotlivé rodinné domy, bytové jednotky v bytovém domě, ale může jím být i jeden bytový dům (např. při odběru zemního plynu pro centrální kotel).

Vlastní postup se poté řídí dle pokynů pro připojení nového odběrného místa v rámci příslušné zákaznické kategorie:
Maloodběratelé a domácnosti 
Střední odběratelé a velkoodběratelé