Společenská odpovědnost

Koncept společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility – CSR) distribuční skupiny GasNet představuje dobrovolné přijetí vysokých etických standardů podnikání, sociální podporu regionů, ve kterých organizace podnikají, a minimalizaci dopadu činnosti na životní prostředí.

Strategie CSR je postavena na třech základních pilířích, které tvoří: etické zásady podnikání, sociální aspekty podnikání a environmentální politika.   

Etické zásady podnikání

V rámci ekonomického pilíře se skupina GasNet snaží o budování korektních a transparentních vztahů se zaměstnanci a obchodními partnery (zákazníky, dodavateli, investory a partnery) v souladu s respektováním a dodržováním pravidel a principů, které jsou uvedeny v Kodexu chování zaměstnanců. Kodex chování je součástí firemní kultury celé společnosti a očekává, že všichni zaměstnanci budou dodržovat nejvyšší standard etického chování a poctivosti.

Sociální aspekty podnikání

Systém podpory

Společnost GasNet podporuje projekty, které jsou v souladu s naší filosofií a směřováním. Naše podpora je namířena do čtyřech oblastí:

Jsme dlouholetým partnerem hasičů a hrdým partnerem Ankety dobrovolný hasič roku. Hasičům pravidelně poskytujeme finanční i věcnou podporu.

Kromě toho podporujeme aktivity v oblasti vzdělávání, společenské diverzity, ekologie a biodiverzity.

 

Bezpečnost práce

Součástí sociálně orientovaného přístupu distribuční společnosti GasNet je rovněž zajištění bezpečnosti, zdraví a kontinuálního vzdělávání zaměstnanců. Vzhledem k charakteru činnosti společnosti jsou především aspekty zdraví a bezpečnost na pracovišti, předcházení pracovních úrazů a nehod na prvním místě.

Distribuční společnosti se snaží dosáhnout vysoké kultury bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím řízení svých rizik v souladu s politikou a cíli v oblasti BOZP. Celý systém řízení je zaveden tak, aby se co nejvíce přibližoval systému řízení dle normy OHSAS 18001. Společnosti kladou velký důraz na osobní angažovanost všech zaměstnanců a podporují proaktivní jednání v otázce odstraňování rizik.

Programy na rozvoj kultury BOZP směřují především do následujících oblastí:

  • angažovanost vedoucích zaměstnanců a zlepšení jejich povědomí o otázkách BOZP
  • zvýšení bezpečnosti v silničním provozu
  • management dodavatelů z pohledu BOZP
  • sjednocování a zjednodušování procesů z oblasti BOZP
  • moderní nástroje k identifikaci a odstraňování rizik.

V zájmu, aby i zaměstnanci dodavatelů GasNet dodržovali bezpečnost během realizace prací, podléhají systémy BOZP dodavatelů pravidelnému auditu. Cílem auditu je zmapovat nejčastější nedostatky, zkontrolovat správnost a úplnost dokumentace a plnění právních požadavků. Všichni dodavatelé jsou vázáni hlásit všechny pracovní úrazy svých zaměstnanců, které se udály na pracovišti nebo při pracích, které jsou předmětem dodávaných služeb.

Environmentální politika

Ochrana životního prostředí patří bezesporu mezi naše hlavní priority. Skupina GasNet se zavazuje, že bude postupovat obezřetně v případě ohrožení životního prostředí, vyvíjet iniciativy na podporu zodpovědného přístupu k životnímu prostředí a zasazovat se o rozvoj a šíření ekologických technologií. Společnost charakterem svého podnikání vytváří jen minimum negativních dopadů na životní prostředí, neboť aktivní podpora v oblasti plynofikace a distribuce zemního plynu naopak přispívá ke snižování zátěže životního prostředí.

V rámci environmentálního pilíře dochází také ke zvyšování povědomí zaměstnanců o významu ochrany životního prostředí a možnostech využívání šetrných technologií. Velmi důležitým cílem je přenášení tohoto pozitivního a odpovědného postoje k životnímu prostředí i na dodavatelské subjekty. Za tímto účelem byl vytvořen elektronický systém hodnocení dodavatelů na základě cílených auditů a kontrol, jejichž důležitou součástí je i posuzování zajištění ochrany životního prostředí při jejich činnostech vykonávaných pro distribuční společnosti.