Připojení nového odběrného místa

NOVÉ PŘIPOJENÍ OD 15.1.2018

ROZDÍLY OPROTI PŮVODNÍMU PROCESU

 • možnost odsouhlasení Návrhu smlouvy o připojení a odeslání smlouvy elektronicky
 • ve většině případů nepožadujeme projektovou dokumentaci odběrného plynového zařízení (vnitřní instalace)
 • u kategorie Domácnost nevyžadujeme detailní informace o spotřebičích
 • Žádost o připojení lze zadat elektronicky i prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení

Připojením odběrného místa se rozumí realizace potřebných kroků vedoucích k tomu, abyste mohli odebírat plyn ve Vašem odběrném místě – ať už se jedná o nový rodinný dům nebo již existující, ale nově plynofikovanou stavbu, nebo nový odběr pro samostatnou bytovou jednotku.

Odběr zemního plynu je možné realizovat pouze na základě uzavřené Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (DS), samozřejmě je potřeba splnit několik dalších podmínek, které s jejím uzavřením souvisí.

Základní kroky pro připojení nového odběrného místa jsou:

 1. Žádost o připojení k distribuční soustavě, vyplnění a podání žádosti
 2. Posouzení žádosti o připojení
 3. Uzavření smlouvy o připojení
 4. Vyřešení majetko-právních vztahů na budované plynárenské zařízení (budoucí majetkoprávní smlouva)
 5. Uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu nebo smlouvy o distribuci 
 6. Žádost o instalaci měřícího zařízení (plynoměru) a sjednání termínu jeho montáže
 7. Montáž měřicího zařízení a zahájení odběru

Doba od podání žádosti o připojení po montáž plynoměru je závislá na složitosti připojení (zejména nutností výstavby plynovodní přípojky, plynovodu, technické úpravy distribuční soustavy, apod.). Obvykle se v případě připojování nového odběrného zařízení pohybuje od 1 do 12 měsíců.

Žádost o připojení

Prvním krokem ke zdárnému zahájení odběru zemního plynu je podání Žádosti o připojení k DS.

Než začnete žádost vyplňovat, je nutné si odpovědět na následující otázky:

 • Kde přesně se nachází předpokládané odběrné místo? – budeme potřebovat znát jeho přesnou oficiální adresu (byla-li již přidělena) nebo případně číslo parcely a katastrální území
 • Jste vlastníkem nemovitosti, ve které se má odběrné zařízení nacházet? – pokud ne, pak budete potřebovat souhlas vlastníka s připojením odběrného zařízení, ten vyjádříte Čestným prohlášením, které je součástí Žádosti o připojení
 • K jakému účelu chcete plyn využívat? U kategorie MO, jaké spotřebiče bude používat (skladbu spotřebičů), jejich příkony a data uvedení do provozu.
 • Kdy chcete začít odebírat plyn?
 • Je k Vaší nemovitosti, kde se má nacházet odběrné místo vybudována plynovodní přípojka?  Pokud nevíte -  nevadí, v rámci posouzení Vaší žádosti o připojení provedeme prověření její existence
 • V případě nutnosti předložení projektové dokumentace budete vyzváni technikem

Zároveň před podáním žádosti o připojení doporučujeme prostudovat si postup, který je dále uveden.

Vyplnění a podání žádosti o připojení

Formulář Žádosti o připojení je třeba vyplnit v požadovaném rozsahu a v souladu s uvedenými pokyny. Zároveň je nutné zajistit a připojit požadované přílohy (dle informací na žádosti). Písemně podávanou žádost o připojení je nutné také vlastnoručně podepsat, to znamená opatřit vlastnoručním originálním podpisem.

Žádost o připojení je možné podat:

Informace vám také podáme na naší infolince 555 90 10 10.

Na základě elektronicky podané Žádosti (žádost podaná prostřednictvím elektronického formuláře) Vám bude automaticky zasláno potvrzení o přijetí Žádosti o připojení na e-mailovou adresu, kterou v Žádosti uvedete.

Doplnění poskytnutých údajů

K řádně vyplněné žádosti o připojení je třeba, dle konkrétní situace, doložit následující dokumenty:

 • projektovou dokumentaci na vybudování nebo případnou rekonstrukci plynovodní přípojky v souladu s našimi technickými podmínkami a pro vydání stanoviska pro účely stavebního řízení, nebo
 • projektovou dokumentaci na vybudování plynovodní přípojky a současně i plynovodu (pokud bude třeba jeho vybudování). V takovém případě je zároveň třeba doložit vyřešení budoucího provozování plynovodu (v případě, že budoucím provozovatelem plynovodu má být naše společnost, pak bude třeba uzavřít s naší společností i takovou smlouvu – k projednání problematiky budoucího provozování plynovodu kontaktujte příslušného pracovníka naší společnosti pro oblast majetkových smluv (z menu prosím zvolte službu "Smluvní vztahy - smlouva na provoz plynovodní přípojky")

Všechny tyto informace Vám budou sděleny v rámci výzvy k doplnění potřebných údajů pro uzavření smlouvy o připojení, která je zasílána do 14 dnů ode dne přijetí žádosti o připojení.

Požadované doklady je možné podat osobně či poštou na pracovišti uvedeném ve výzvě, nebo na kontaktním místě naší společnosti.

Poznámka:
Pro doplnění žádosti o připojení spočívající v poskytnutí informací dle výzvy k doplnění údajů (především potřebných projektových dokumentací dle konkrétní situace) standardně stanovujeme lhůtu 12 měsíců. Pokud se tak nestane, je nutné podat novou žádost o připojení.

Přijaté žádosti jsou následně předány k posouzení z technického hlediska.

Pokud přípojka neexistuje

Žádost o připojení vyplňte i v případě, že neexistuje přípojka k Vaší nemovitosti, kde se nové odběrné místo nachází.

Pokud Vám není existence plynovodní přípojky známa, v rámci posouzení Vaší Žádosti o připojení provedeme prověření její existenci.

Po podání Žádosti o připojení budete vyzváni ke kontaktování našeho pracovníka, ketrý spolu s Vámi najde nejlepší možné řešení pro připojení Vaší nemovitosti.

Poznámka: Výstavbu plynovodní přípojky k objektu zajišťuje žadatel.

Připojení více odběrných míst

V případě, kdy žadatel požaduje připojení více než jednoho odběrného místa (např. přípojka pro bytový dům, developerské projekty výstavby rodinných domů)  a pro připojení bude potřeba vybudovat PZ, jedná se o rozšíření DS a je třeba postupovat podle instrukcí v sekci Připojení více odběrných míst.

Posouzení žádosti o připojení a uzavření smlouvy o připojení

Podané Žádosti posuzujeme zejména s ohledem na:

 • Požadované místo, způsob a termín připojení
 • Technickou proveditelnost požadovaného připojení
 • Velikost požadované kapacity
 • Rozsah a časový průběh dodávky nebo odběru plynu
 • Pořadí podaných žádostí
 • Dodržení tlakových poměrů na zařízení žadatele a Provozovatele DS
 • Vliv připojovaného zařízení na bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy
 • Plánovaný rozvoj distribuční soustavy

Uzavření smlouvy o připojení

Po doplnění potřebných údajů Vám připravíme návrh Smlouvy o připojení, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí Žádosti o připojení (případně od doplnění potřebných údajů). Návrh Vám předáme způsobem, který jste si při předání Žádosti o připojení zvolili (elektronicky, zaslání poštou, osobní vyzvednutí na našem kontaktním místě apod.).  Součástí smlouvy jsou i obchodní podmínky připojení, prostudovat si je můžete zde. Technické podmínky (prostudovat si je můžete zde) a v případě elektronického podání i poučení spotřebitele (prostudovat si je můžete zde).

Návrh smlouvy o připojení Vám bude předložen ve chvíli, kde je Vaše plynovodní přípojka připravena k odběru plynu (uvedena do provozu).

Podepsanou smlouvu o připojení je nutné doručit zpět na naši adresu (případně přinést na kontaktní místo) nejpozději do 12 měsíců od obdržení návrhu. V případě, že tak neučiníte, je po uplynutí této lhůty nutno podat novou žádost o připojení.

V případě elektronického potvrzení již není nutné Smlouvu o připojení odesílat na naši adresu.

Připojení k distribuční soustavě a zahájení odběru zemního plynu není možné realizovat před doručením Vámi podepsané smlouvy o připojení.

Podmínky připojení dle Smlouvy o připojení k distribuční soustavě

Konkrétní kroky realizace připojení odběrného místa naleznete v uzavřené smlouvě o připojení a jejích obchodních podmínkách zde

Mezi tyto kroky patří zejména:

 • na výzvu technika předložení projektové dokumentace na vybudování odběrného plynového zařízení k vyjádření a vydání stanoviska pro účely stavebního řízení
 • příprava měřícího místa pro montáž měřidla v souladu s podmínkami Smlouvy o připojení

Majetkové poměry u nově budovaných plynovodů nebo přípojek

V případě budování plynárenského zařízení musí žadatel kromě splnění shora stanovených technických podmínek vyřešit majetkoprávní vztahy pro splnění povinnosti dle §7 odst. 4 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Informace k odkupům sítí ZDE.

Uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu nebo smlouvy o distribuci

Dalším krokem v procesu připojování Vašeho odběrného místa je volba obchodníka s plynem. Vyberte si tedy Vašeho dodavatele zemního plynu a uzavřete s ním smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Dodavatel za Vás následně uzavře smlouvu o distribuci plynu s naší společností. Případně se můžete rozhodnout pro variantu uzavření dvou samostatných smluv. Smlouvu o distribuci plynu pak uzavřete přímo s naší společností a smlouvu na dodávku plynu s Vámi vybraným obchodníkem.

Žádost o instalaci měřícího zařízení (plynoměru) a sjednání termínu jeho montáže

Po uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu nebo smlouvy o distribuci můžete požádat o instalaci měřicího zařízení/plynoměru. Toto lze učinit na kontaktním místě naší společnosti a zároveň si domluvit termín instalace. K žádosti o instalaci doložte i uzavření některé z uvedených smluv.

Montáž měřicího zařízení a zahájení odběru

V dohodnutý termín Vás navštíví zástupce naší společnosti, aby provedl instalaci měřicího zařízení/plynoměru. Pracovník zároveň provede kontrolu, zda jsou splněny formálně všechny technické podmínky připojení. Zejména je třeba našemu pracovníkovi předat kopii revizní zprávy k odběrnému zařízení.

Jsou- li splněny všechny technické podmínky a máte-li všechny potřené dokumenty, pak pracovník provede instalaci měřicího zařízení, kterou stvrdíte podpisem montážního protokolu

Okamžikem instalace měřicího zařízení/plynoměru můžete zahájit odběr plynu.