Zahájení odběru

Montáž plynoměru

Pokud máte uzavřenou Smlouvu o připojení a splnili jste podmínky, která tato smlouva stanovuje, můžete zahájit kroky vedoucí k montáži plynoměru a odběru plynu.

Nemáte-li uzavřenou smlouvu o připojení, podejte si u nás žádost o připojení.

Domácnost nebo maloodběratel

Jak to probíhá?

 1. Vyberte si dodavatele plynu a uzavřete s ním Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu 
 2. Váš dodavatel plynu za vás požádá o instalaci plynoměru. Náš technik přijede v dohodnutý termín, zkontroluje, zda jsou splněny všechny technické podmínky připojení. K tomu je nutné: 

  Přítomnost zákazníka nebo pověřeného zástupce (osoba starší 18 let) s přístupem k celému odběrnému plynovému zařízení (OPZ).

  → Kopie zprávy o revizi daného OPZ v rozsahu f, g (musí být instalován alespoň jeden plynový spotřebič), termín provedení zkoušky pevnosti a těsnosti OPZ nesmí být starší 6 měsíců od data připojování plynoměru.

  V případě, že se jedná o stávající OPZ a lhůta odpojení plynoměru je kratší než 6 měsíců, je možné místo revizní zprávy OPZ předložit zápis o ověření technického stavu OPZ dle TPG 800 03, zpracovaný po termínu demontáže plynoměru).

  → Zpráva o revizi OPZ nebo zápis o ověření technického stavu OPZ musí být s výsledkem potvrzujícím možnost bezpečného uvedení OPZ do provozu.
 3. Pokud je měřicí místo připraveno podle Smlouvy o připojení a v souladu s předpisem TPG 934 01, technik plynoměr namontuje.  
 4. Po osazení plynoměru provede technik jeho naplnění plynem, odvzdušnění, kontrolu chodu a těsnosti připojení plynoměru Vpuštění plynu do OPZ a uvedení do provozu provede oprávněná právnická nebo podnikající fyzická osoba, zajištěná odběratelem (zpravidla dodavatel montáže nebo opravy OPZ)
 5. Podepíšete montážní protokol (může tak učinit i pověřený zástupce starší 18 let s uvedením jména, příjmení, bydliště, data narození) a můžete začít odebírat plyn.
Jak dlouho to trvá?

Celý proces zahájení odběru (montáž plynoměru) trvá několik dní.

Kolik to stojí?

První montáž plynoměru provádíme zdarma. Zpoplatněny jsou pouze ostatní služby jako revize nebo ověření technického stavu rozvodu plynu (nezajišťuje GasNet).

Střední nebo velký odběratel

Jak to probíhá?

 1. Vyberte si dodavatele plynu a uzavřete s ním Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Zvolený dodavatel za vás následně uzavře Smlouvu o rezervaci distribuční kapacity s naší distribuční společností.
 2. Váš dodavatel plynu za vás požádá o instalaci plynoměru. Náš technik přijede v dohodnutý termín, zkontroluje, zda jsou splněny všechny technické podmínky připojení. K tomu je nutné:

  → Přítomnost pověřeného zástupce zákazníka (osoba starší 18 let) s přístupem k celému odběrnému plynovému zařízení (OPZ).

  → Kopie zprávy o revizi daného OPZ v rozsahu f, termín provedení zkoušky pevnosti a těsnosti OPZ nesmí být starší 6 měsíců od data připojování plynoměru.

  → Zpráva o revizi OPZ musí být s výsledkem potvrzujícím možnost bezpečného uvedení OPZ do provozu.
 3. Pokud je měřicí místo připraveno podle Smlouvy o připojení a v souladu s předpisem TPG 934 01, technik plynoměr namontuje
 4. Po osazení plynoměru provede technik jeho naplnění plynem, odvzdušnění, kontrolu chodu a těsnosti připojení plynoměru. Vpuštění plynu do OPZ a uvedení do provozu provede oprávněná právnická nebo podnikající fyzická osoba, zajištěná odběratelem (zpravidla dodavatel montáže nebo opravy OPZ)
 5. Podepíšete montážní protokol (pověřený zástupce zákazníka starší 18 let s uvedením jména, příjmení, data narození) a můžete začít odebírat plyn.
Jak dlouho to trvá?

Celý proces zahájení odběru (montáž plynoměru) trvá několik dní.

Kolik to stojí?

První montáž plynoměru provádíme zdarma. Zpoplatněny jsou pouze ostatní služby jako revize nebo ověření technického stavu rozvodu plynu (nezajišťuje GasNet).