Připojení LDS

Připojení Lokální distribuční soustavy

Co je LDS?

Lokální distribuční soustava (LDS) je distribuční soustava, prostřednictvím které je více koncových odběratelů připojeno jedním připojovacím bodem k nadřazené regionální distribuční soustavě (RDS). Lokální distribuční soustavy se nejčastěji využívají v komerčních a obytných zónách, obchodních centrech a průmyslových areálech.

Lokální distribuční soustavu může provozovat distribuční společnost, která získá licenci na distribuci plynu od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Licence umožňuje provozovat LDS na přesně vymezeném území (oblast, budova, soubor budov) a pobírat od konečných odběratelů distribuční poplatky. Právní rámec je jasně dán energetickým zákonem, který definuje práva a povinnosti lokálního distributora

Zařízení LDS musí provozovatel vlastnit (vybudovat, nabýt smluvně) nebo si je pronajímat na základě nájemní smlouvy. U nových projektů je třeba pamatovat na výstavbu vhodné energetické infrastruktury již v raných fázích přípravy projektu. Pozdější změny jsou finančně a časově velmi náročné.

Provozovatel LDS je povinen poskytnout kontakt na nepřetržitý technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení jeho distribuční soustavy a zajistí spolupráci s dispečinkem PDS v souladu s Dispečerským řádem plynárenské soustavy ČR.

Jak to probíhá?

  1. Vyplňte a písemně Žádost o připojení k distribuční soustavě pro výrobnu plynu, zásobníky a distribuční soustavy zásobníky plynu a distribuční soustavy na naši poštovní adresu.
  2. My provedeme posouzení žádosti o připojení, které řešíme vždy individuálně. V tomto kroku budete kontaktováni kvůli ověření nebo doplnění údajů. Obdržíte od nás návrh Smlouvy o propojení distribučních soustav.
  3. Podepíšete Smlouvu o propojení distribučních soustav a zašlete zpět naší společnosti. Po podpisu z naší strany vám bude zaslána uzavřená Smlouva o propojení distribučních soustav.
  4. Uzavřete Smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy a rezervujete si distribuční kapacitu odesláním požadavku přes distributioncapacity@gasnet.cz.
  5. Uzavřete Smlouvu o poskytování elektronických služeb odesláním požadavku přes distributioncapacity@gasnet.cz.

Pravidla pro tvorbu EIC kódů

Pravidla pro generování a kontrolu EIC kódů (Energy Identification Code), které slouží pro přesnou identifikaci odběrných a předávacích míst.

Seznam Lokálních distribučních soustav

Seznam registrovaných provozovatelů Lokálních distribučních soustav a přidělených řad EIC kódů v distribuční síti GasNet.

Korespondenční adresa

GasNet Služby, s.r.o
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno-Slatina