Změna trasy plynovodu nebo přípojky (přeložka)

Jak postupovat, pokud potřebujete přeložit, zkrátit nebo zrušit plynárenská zařízení, veřejné plynovody a plynovodní přípojky.

Jak na to:

Vyberte, co potřebujete:

Přeložka

Co je to přeložka?

Přemístění plynovodu nebo plynovodní přípojky do jiné trasy například z důvodu plánované výstavby nového objektu ve shodě s platnou legislativou. 
Příprava i samotné provedení přeložky jsou administrativně, finančně i časově a náročné, proto doporučujeme nejprve hledat takové řešení, kdy přeložka plynárenského zařízení nebude nutná. 

Kdo přeložku financuje?

Podle platné legislativy hradí veškeré náklady na přeložku stavebník, jehož záměr nutnost přeložky vyvolal (podle zákona č. 458/2000 Sb.). Provedením přeložky se nemění vlastnictví překládaného zařízení.

Jak to probíhá?
 1. Požádáte o stanovení podmínek provedení přeložky prostřednictvím chatbota (Přeložka / zrušení sítí), nebo e-mailem na technici@gasnet.cz, případně po dohodě na technické lince 555 901 111 přímo zpracovatele stanoviska
 2. Obdržíte stanovisko obsahující technické podmínky provedení stavby a také orientační předpokládané náklady
 3. Uzavřeme spolu Smlouvu o přeložce, která dává stavebníkovi právo zásahu do zařízení v majetku GasNet a určuje k tomu podmínky
 4. Zajistíte uzavření smluv o budoucím právu služebnosti (dříve věcné břemeno) ke všem pozemkům dotčeným stavbou ve prospěch společnosti GasNet.
 5. Necháte zpracovat projektovou dokumentaci přeložky v souladu s určenými podmínkami a předložíte nám ji k odsouhlasení. Viz vydání stanoviska k plynárenskému zařízení
 6. Dalším krokem je zajištění povolení stavby u příslušného stavebního úřadu, k čemuž budete potřebovat naše kladné stanovisko k projektu stavby.  
  Provedete realizaci stavby přeložky prostřednictvím odborně způsobilé firmy. K realizaci stavby můžete využít i některého z našich Technických partnerů
 7. Po dokončení stavby následuje technická přejímka a případně kolaudace stavby (pokud je stavebním zákonem vyžadována)
 8. Po úspěšné technické přejímce a splnění podmínek stavebního úřadu je možné stavbu uvést do provozu. 
Jak dlouho to trvá?

Doba od podání žádosti po dokončení stavby je závislá na rozsahu, náročnosti a dalších podmínkách a nedá se jednoznačně stanovit. Obvykle se jedná o 6 měsíců až rok.

Zkrácení nebo zrušení

Co je to zkrácení přípojky?

Zkrácení plynovodní přípojky znamená přemístění hlavního uzávěru plynu blíže k plynovodu, například ze sklepa do plynoměrného pilíře na hranici pozemku, a to beze změny trasy samotného potrubí. Plánujete-li měnit trasu, postupujte podle pokynů pro přeložku.

Co je to zrušení přípojky?

Zrušením plynovodní přípojky se rozumí její demontáž (například z důvodu demolice objektu pro který sloužila). Odpojení přípojky se provádí vždy v místě jejího napojení na plynovod.

Pokud plánujete stávající přípojku demontovat a zároveň vést novou jinudy, postupujte podle pokynů pro Změnu trasy plynovodu nebo přípojky.

Kdo zkrácení nebo zrušení financuje?

Veškeré náklady na zrušení nebo zkrácení plynárenského zařízení hradí ten, kdo takovou úpravu požaduje.

Jak to probíhá?
 1. Požádáte o stanovení podmínek pro zkrácení či zrušení přípojky prostřednictvím chatbota (Přeložka / zrušení sítí), nebo e-mailem na technici@gasnet.cz, případně po dohodě na technické lince 555 901 111 přímo zpracovatele stanoviska.
 2. Obdržíte stanovisko obsahující technické podmínky pro zrušení či zkrácení přípojky a kontakty pro další jednání. 
 3. Kontaktujte příslušeného pracovníka za účelem stanovení rozsahu prací a určení předpokládaných nákladů.
 4. V případě zrušení přípojky je nutné nejprve přípojku převést do vlastnictví investora. Prodejní cena se běžně pohybuje v rozsahu 100 až 5000 Kč podle stáří přípojky a z toho vyplývající zůstatkové hodnoty. V některých případech to ale může být i více například pokud dotčenou přípojku GasNet teprve nedávno odkoupil.
 5. Kontaktujte pracovníka uvedeného ve stanovisku za účelem stanovení termínu provedení prací a případná další upřesnění. Odborné práce provádí pracovníci GasNet Služby a zemní práce zajišťuje investor.
 6. V domluvený termín naši pracovníci provedou zkrácení nebo odpojení přípojky dle vašeho požadavku.
Jak dlouho to trvá?

Doba od podání žádosti po dokončení stavby je závislá na nutnosti uzavírat kupní smlouvu a aktuálním vytížení pracovníků provádějících odborné montážní práce. Obvykle se jedná o několik týdnů až několik měsíců.