Připojení výrobny biometanu

Jako první distributor v Česku jsme na konci roku 2019 začali do naší distribuční sítě vtláčet biometan. Jeho podíl chceme dál zvyšovat a jsme připraveni připojovat další bioplynové stanice.

Bioplyn a biometan

Bioplyn je surový plyn, který vzniká anaerobní fermentací organické hmoty, obsahuje zhruba 50 % až 70 % metanu a zbytek tvoří oxid uhličitý, sloučeniny síry, amoniak a další nečistoty.

Biometan je vyčištěný bioplyn, vhodný pro vtláčení do plynárenských sítí, obsahující minimálně 95 % metanu. Požadované složení biometanu je uvedeno ve vyhlášce č. 459/2012 Sb. o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu a v řádu provozovatele.

Možné připojení výrobny biometanu k distribuční soustavě posuzujeme individuálně a proces připojení od projektu po realizaci s každým výrobcem podrobně diskutujeme.

 

Vyberte, v jaké fázi připojení se nacházíte:

Mám již konkrétní záměr a chci Smlouvou o připojení

Pokud máte již konkrétní představu o umístění plánované bioplynové stanice a výši maximálního množství vtláčeného biometanu do distribuční soustavy [m3/h], vyplňte a podejte Žádost o připojení k distribuční soustavě pro výrobny plynu, kterou můžete podat elektronicky přes náš on-line portál, nebo písemně na naši poštovní adresu.

Jaké jsou legislativní požadavky pro výrobce plynu?

Legislativní požadavky pro připojení výrobny plynu jsou uvedeny ve vyhlášce č. 488/2021 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě. Práva a povinnosti výrobce plynu jsou stanoveny v zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, nazývaném také jako energetický zákon. Pravidly pro měření plynu se zabývá vyhláška č. 108/2011 Sb.

Jaké jsou technické požadavky pro výrobce biometanu ?

Základní technické požadavky na připojení výrobny biometanu k distribuční soustavy se uvádějí v oborových dokumentech Českého plynárenského svazu:

  • Technická pravidla TPG 902 02 Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
  • Technická doporučení TDG 983 01 Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu měření” stanovují technické požadavky pro projektování, stavbu, montáž, zkoušení a uvádění do provozu, provoz a údržbu zařízení pro vtláčení biometanu do plynárenských sítí.

Seznam bioplynových stanic na distribučním území GasNetu

Disclaimer:

Uvedený Seznam bioplynových stanic na území GasNet s.r.o (Seznam) a jejich vzdáleností od sítě GasNet s.r.o je určen pro orientační posouzení vhodnosti napojení existujících bioplynových stanic k plynárenské síti GasNet s.r.o. pro účely vtláčení biometanu do plynárenské sítě. Pro jeho vytvoření byly využity údaje o licencích výrobců elektrické energie z bioplynu publikovaných Energetickým regulačním úřadem.

Při využití Seznamu je třeba dále brát v úvahu, že:

  • Uvedené vzdálenosti určují vzdušnou vzdálenost bioplynové stanice od vysokotlaké a středotlaké sítě GasNet s.r.o. Reálné vedení těžebního plynovodu může být podstatně delší a připojení nemusí být v reálných podmínkách ekonomicky možné.
  • Připojení ke středotlaké síti je možné pouze výjimečně, pro bližší postup připojení se obraťte na našeho technika dle kontaktního systému – činnost Připojování výroben plynu a tepláren.
  • Seznam obsahuje pouze bioplynové stanice lokalizované na distribučním území GasNet, s.r.o.
  • GasNet, s.r.o., nenese odpovědnost a není povinen k náhradě nemajetkové či majetkové újmy, včetně ušlého zisku, způsobené Uživatelům využitím tohoto Seznamu.
  • Tento Seznam není možné doplňovat, měnit a dále poskytovat bez výslovného souhlasu GasNet, s.r.o.
  • Tento výpis má pouze informativní charakter. V případě nejasností a dotazů se obraťte prosím na našeho technika dle kontaktního systému – činnost Připojování výroben plynu a tepláren.