Připojení biometanové stanice

Jako první distributor v Česku jsme na konci roku 2019 začali do naší distribuční sítě vtláčet biometan. Jeho podíl chceme dál zvyšovat a jsme připraveni připojovat další bioplynové stanice.

Bioplyn a biometan

Bioplyn je surový plyn, který vzniká anaerobní fermentací organické hmoty, obsahuje zhruba 50 % až 70 % metanu a zbytek tvoří oxid uhličitý, sloučeniny síry, amoniak a další nečistoty.

Biometan je vyčištěný bioplyn, vhodný pro vtláčení do plynárenských sítí, obsahující minimálně 95 % metanu. Požadované složení biometanu je uvedeno ve vyhlášce č. 459/2012 Sb. o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu a v řádu provozovatele.

Možné připojení výrobny biometanu k distribuční soustavě posuzujeme individuálně a proces připojení od projektu po realizaci s každým výrobcem podrobně diskutujeme.

 

Vyberte, v jaké fázi připojení se nacházíte

Mám již konkrétní záměr a chci Smlouvou o připojení

Pokud máte již konkrétní představu o umístění plánované bioplynové stanice a výši maximálního množství vtláčeného biometanu do distribuční soustavy [m3/h], vyplňte a písemně podejte  Žádost o připojení k distribuční soustavě pro výrobny plynu, zásobníky plynu a distribuční soustavy na naši poštovní adresu.

Jaké jsou legislativní požadavky pro výrobce plynu?

Legislativní požadavky pro připojení výrobny plynu jsou uvedeny ve vyhlášce č. 488/2021 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě. Práva a povinnosti výrobce plynu jsou stanoveny v zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, nazývaném také jako energetický zákon. Pravidly pro měření plynu se zabývá vyhláška č. 108/2011 Sb.

Jaké jsou technické požadavky pro výrobce biometanu ?

Základní technické požadavky na připojení výrobny biometanu k distribuční soustavy se uvádějí v oborových dokumentech Českého plynárenského svazu:

  • Technická pravidla TPG 902 02 Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
  • Technická doporučení TDG 983 01 Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu měření” stanovují technické požadavky pro projektování, stavbu, montáž, zkoušení a uvádění do provozu, provoz a údržbu zařízení pro vtláčení biometanu do plynárenských sítí.

Podívejte se do seznamu bioplynových stanic, které se nacházejí na distribučním území GasNetu

Disclaimer:

Uvedený Seznam bioplynových stanic na území GasNet s.r.o (Seznam) a jejich vzdáleností od sítě GasNet s.r.o je určen pro orientační posouzení vhodnosti napojení existujících bioplynových stanic k plynárenské síti GasNet s.r.o. pro účely vtláčení biometanu do plynárenské sítě. Pro jeho vytvoření byly využity údaje o licencích výrobců elektrické energie z bioplynu publikovaných Energetickým regulačním úřadem. Při využití Seznamu je třeba dále brát v úvahu, že:

Uvedené vzdálenosti určují vzdušnou vzdálenost bioplynové stanice od vysokotlaké a středotlaké sítě GasNet s.r.o. Reálné vedení těžebního plynovodu může být podstatně delší a připojení nemusí být v reálných podmínkách ekonomicky možné.

Připojení ke středotlaké síti je možné pouze výjimečně, pro bližší postup připojení se obraťte na Ilonu Paskovou.

Seznam obsahuje pouze bioplynové stanice lokalizované na distribučním území GasNet, s.r.o.

GasNet, s.r.o., nenese odpovědnost a není povinen k náhradě nemajetkové či majetkové újmy, včetně ušlého zisku, způsobené Uživatelům využitím tohoto Seznamu.

Tento Seznam není možné doplňovat, měnit a dále poskytovat bez výslovného souhlasu GasNet, s.r.o.

Tento výpis má pouze informativní charakter. V případě nejasností a dotazů se obraťte prosím na Ilonu Paskovou.