Nájemní smlouvy

Smlouva o nájmu je uzavírána mezi majitelem plynárenského zařízení a provozovatelem distribuční soustavy plynu za účelem distribuce plynu zákazníkům. Na základě nájemní smlouvy získává provozovatel distribuční soustavy souhlas k tomu, aby pronajímané plynárenské zařízení používal k účelům vymezeným energetickým zákonem a licencí na distribuci plynu.
V nájemní smlouvě je kromě jiného uvedena přesná specifikace plynárenského zařízení, výše nájemného a základní práva a povinnosti obou smluvních stran. Zároveň je zde upřesněn rozsah povinností provozovatele distribuční soustavy v oblasti provozování a údržby pronajatého plynárenského zařízení.

Aktuální informace k regulovanému nájemnému od 1. 1. 2021

Energetický regulační úřad publikoval dne 9. 6. 2020 dokument Zásady cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující. Uvedený dokument definuje pravidla tzv. 5. regulačního období a mimo jiné také definuje metodiku stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení a regulovaného nájemného za plynárenské zařízení.

Nová výše nájemného bude stanovena pouze pro smlouvy v režimu regulovaného nájemného, uzavřené v letech 2014-2018. Pro nájemní smlouvy uzavřené v letech 2019-2020 (poslední dva roky předcházejícího regulačního období), platí dle metodiky stanovená výše regulovaného nájemného i pro následující regulační období.

Analogickým způsobem bude stanovena nová výše regulovaného nájemného i u nájemních smluv uzavřených v průběhu roku 2014, v nichž je uveden termín platnosti regulovaného nájemného do 31.12.2019. Tento smluvní termín pochází z období, kdy platil předpoklad, že IV. regulační období skončí právě k tomuto datu. Regulované nájemné se tedy do konce roku 2020 nemění a zůstává ve stejné výši, tak, jak je uvedeno ve smlouvě o nájmu.

Výpočet nové hodnoty nájemného bude proveden v roce 2020 na základě znalosti parametrů regulace a podmínek distribuce na daném plynárenském zařízení v následujícím regulačním období.

Smluvní strany, kterých se dotkne změna hodnoty nájemného, budeme o této skutečnosti informovat dopisem v prosinci letošního roku.

S ohledem na to, že nájemné je hrazeno za předcházející rok, tak změna nájemného pro 5. regulační období se projeví až u plateb prováděných v roce 2022. Nájemné, které bude pronajímatelům vyplaceno na začátku roku 2021, bude ještě ve stejné výši jako v letošním roce.

Aktuální informace k platbám
Splatnost a podmínky úhrady nájemného jsou vždy uvedeny v nájemní smlouvě. V závislosti na sjednaném způsobu úhrady je nájemné hrazeno buď automatickou pravidelnou platbou, nebo na základě zaslané faktury.

Pravidelná platba

Úhrada nájemného je prováděna nájemcem automaticky na bankovní účet pronajímatele nejpozději do 15. kalendářního dne roku následujícího po roce, ve kterém proběhl nájemní vztah. Např. nájemné za rok 2019 bude je vyplaceno do 15.1.2020

Faktura

Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli dohodnuté roční nájemné za příslušný kalendářní rok na základě faktury (u plátců DPH daňového dokladu). Pronajímatel by měl nájemci doručit fakturu do 15 dnů od konce kalendářního roku, v němž trval nájemní vztah (u plátců DPH ode dne uskutečnění zdanitelného plnění). Splatnost faktury (u plátců DPH daňového dokladu) činí 30 dní od data doručení na uvedenou adresu nájemce.
Pronajímatel, v souladu s § 56a odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k datu uzavření smlouvy, přičte k nájemnému DPH v zákonné výši. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Adresa pro doručování veškerých faktur (daňových dokladů)

GasNet, s.r.o.
Klíšská 940/96, Klíše
400 01 Ústí nad Labem
V případě využití elektronické formy zasílání daňových dokladů (faktur) tyto daňové doklady zasílejte na email: el.faktury@gasnet.cz.

Ukázka faktury

regulovane-najemne-faktura

Nájemné pro nájemní smlouvy uzavřené v aktuálním roce

Netrvá-li nájemní vztah po celý kalendářní rok, stanoví se pro tento rok nájemné v poměrné výši 1/12 za každý i započatý kalendářní měsíc. Př.: Je-li výše nájemného 12 000 Kč a smlouva je účinná 20. 6, tak výše nájemného v daném roce bude činit 7 000 Kč, tj. 12 000 / 12 * 7.

Nejčastější dotazy

Kontaktní formulář

Téma kontaktu

Společnost GasNet, s.r.o. (IČ: 27295567) je Správcem osobních údajů. Více informací o jejich zpracování naleznete zde.

Zpracování osobních údajů
Společnost GasNet, s.r.o. (IČ: 27295567) je Správcem osobních údajů. Více informací o jejich zpracování naleznete zde.