Nájemní smlouvy

Smlouva o nájmu je uzavírána mezi majitelem plynárenského zařízení a provozovatelem distribuční soustavy plynu za účelem distribuce plynu zákazníkům. Na základě nájemní smlouvy získává provozovatel distribuční soustavy souhlas k tomu, aby pronajímané plynárenské zařízení používal k účelům vymezeným energetickým zákonem a licencí na distribuci plynu.
V nájemní smlouvě je kromě jiného uvedena přesná specifikace plynárenského zařízení, výše nájemného a základní práva a povinnosti obou smluvních stran. Zároveň je zde upřesněn rozsah povinností provozovatele distribuční soustavy v oblasti provozování a údržby pronajatého plynárenského zařízení.

Aktuální informace k platbám

Splatnost a podmínky úhrady nájemného jsou vždy uvedeny v nájemní smlouvě. V závislosti na sjednaném způsobu úhrady je nájemné hrazeno buď automatickou pravidelnou platbou, nebo na základě zaslané faktury.

Pravidelná platba

Úhrada nájemného je prováděna nájemcem automaticky na bankovní účet pronajímatele nejpozději do 15. kalendářního dne roku následujícího po roce, ve kterém proběhl nájemní vztah. Např. nájemné za rok 2019 bude je vyplaceno do 15.1.2020

Faktura

Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli dohodnuté roční nájemné za příslušný kalendářní rok na základě faktury (u plátců DPH daňového dokladu). Pronajímatel by měl nájemci doručit fakturu do 15 dnů od konce kalendářního roku, v němž trval nájemní vztah (u plátců DPH ode dne uskutečnění zdanitelného plnění). Splatnost faktury (u plátců DPH daňového dokladu) činí 30 dní od data doručení na uvedenou adresu nájemce. Pronajímatel, v souladu s § 56a odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k datu uzavření smlouvy, přičte k nájemnému DPH v zákonné výši. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Adresa pro doručování veškerých faktur (daňových dokladů)

GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, Klíše 400 01 Ústí nad Labem V případě využití elektronické formy zasílání daňových dokladů (faktur) tyto daňové doklady zasílejte na email: el.faktury@gasnet.cz.

Ukázka faktury

regulovane-najemne-faktura

Nájemné pro nájemní smlouvy uzavřené v aktuálním roce

Netrvá-li nájemní vztah po celý kalendářní rok, stanoví se pro tento rok nájemné v poměrné výši 1/12 za každý i započatý kalendářní měsíc. Př.: Je-li výše nájemného 12 000 Kč a smlouva je účinná 20. 6, tak výše nájemného v daném roce bude činit 7 000 Kč, tj. 12 000 / 12 * 7.

Nejčastější dotazy

Kontaktní formulář

Téma kontaktu

Společnost GasNet, s.r.o. (IČ: 27295567) je Správcem osobních údajů. Více informací o jejich zpracování naleznete zde.

Společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (dále jen "GasNet"), je Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností GasNet i subjektu údajů a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet (https://www.gasnet.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a na vyžádání budou poskytnuty na kontaktních místech GasNet.