Výpočet kupní ceny a nájemného

V současné době užívaná metodika kalkulace regulované hodnoty plynárenského zařízení a regulovaných nákladů na úhradu nájemného, kterou určuje Energetický regulační úřad, se poprvé objevila v novelizované vyhlášce č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen. Později byla tato metodika bez zásadních změn přebírána různými normami až do aktuálně účinného dokumentu „Zásady cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující“ (dále jen „Zásady cenové regulace pro V. RO“). Uvedený dokument vydal Energetický regulační úřad a mimo jiné definuje pravidla pro kalkulaci regulované hodnoty plynárenského zařízení a z ní vycházejících regulovaných nákladů na úhradu nájemného.

Uvedená metodika je založena na stanovení a vyrovnání budoucích kladných peněžních toků (zejména výnosy za služby distribuční soustavy) a záporných peněžních toků (zejména cena pořízení plynárenského zařízení, provozní náklady) spojených s posuzovaným plynárenským zařízením. Takto stanovená hodnota je následně porovnána s obvyklou cenou pořízení takového zařízení. Obvyklá cena pořízení zároveň tvoří maximální hodnotu. Jedná se tedy o metodu pro úplatné nabývání plynárenského zařízení, které bylo vybudováno 3. stranou, do majetku PDS. Vyšší, než tímto způsobem stanovenou odkupní cenu nesmí následně PDS uplatnit v regulovaných cenách za činnost distribuce.

Zásady cenové regulace pro V. RO zároveň stanovují základní parametry výpočtu:

Diskontní míra: stanovena jako míra výnosnosti regulační báze aktiv po zdanění stanovená ERÚ (5,21 %)
Provozní náklady: 1,2 % z obvyklých nákladů pořízení posuzovaného plynárenského zařízení
Míra inflace: 2,3 %
Doba návratnosti investice: 30 let

Takto stanovená kupní cena nemusí odpovídat výši finančních prostředků, které vynaložil investor při realizaci posuzovaného plynárenského zařízení.

Cílem výše zmíněného přístupu je zajistit, aby nedocházelo k přenášení neadekvátních nákladů posuzovaného plynárenského zařízení na stávající zákazníky PDS, kteří s danou částí plynárenské sítě nesouvisí. Jedině takto je možné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému růstu regulovaných cen za distribuci (distribučních poplatků).

Roční regulované náklady na úhradu nájemného jsou kalkulovány právě z výše zmíněné regulované hodnoty plynárenského zařízení a stanovují se na celé následující regulační období dopředu, a to výpočtem provedeným v posledním roce předcházejícího regulačního období na základě parametrů regulace a podmínek distribuce na daném plynárenském zařízení v následujícím regulačním období. Výjimkou jsou pouze nájemní smlouvy, které byly uzavřeny v posledních dvou letech regulačního období. V takovém případě zůstává stanovená výše ročních nákladů nájemného v platnosti i pro následující regulační období.

Regulačním obdobím je časové období vymezené nejméně pěti po sobě následujícími regulovanými roky. Energetický regulační úřad zpracovává zásady cenové regulace vždy pro každé regulační období tak, aby vytvořil podmínky pro transparentní, předvídatelné a dlouhodobě stabilní investiční prostředí v odvětví elektroenergetiky a plynárenství.

Přehled dosavadních regulačních období

  • III. RO bylo stanoveno původně jako pětileté od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2014 a následně bylo prodlouženo o jeden rok do 31. 12. 2015
  • IV. RO bylo stanoveno původně jako tříleté od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 a následně bylo prodlouženo o dva roky do 31. 12. 2020
  • V. RO je stanoveno jako pětileté od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025

Ke stažení:

Zásady cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující