Výstavba sítí

  • pro vlastníka DS (distribuční soustavy) zajišťuje inženýrské práce spojené s přípravou staveb na plynárenském zařízení
  • zajišťuje pro vlastníka DS technický dozor investora nad realizací jeho vlastních investičních zakázek a realizací velkých oprav
  • zajišťuje dohled nad výstavbou plynárenských zařízení, jejichž investorem není provozovatel DS
  • zajišťuje zpracování smluv o zřízení věcných břemen s vlastníky pozemků dotčených výstavbou sítí
  • zajišťuje jménem provozovatele DS vedení agendy spojené s odbornou certifikací zhotovitelů plynárenských zařízení
  • vede jménem provozovatele DS agendu spojenou s přípravou a realizací staveb sítí, zejména v oblasti výběrových řízení na dodávky projekčních prací a dodávky stavebních a montážních prací
  • pro vlastníka DS (distribuční soustavy) a pro vlastníka stanic innogy CNG a energetických center innogy zajišťuje studijní a projekčně inženýrské činnosti spojené s distribuční soustavou včetně výkonu funkce koordinátora BOZP přípravné fáze dle zákona č. 309/2006 Sb.
  • zajišťuje pro vlastníka DS a pro vlastníka stanic innogy CNG a energetických center innogy autorský dozor nad realizací jím připravených investičních zakázek a obnově majetku
  • zajišťuje u činností dle předchozích bodů majetkoprávní sestavení a projednání smluv budoucích o zřízení věcných břemen s vlastníky dotčených pozemků, resp. budoucích kupních smluv na odkup pozemků dotčených stavbou