Střední odběratel a velkoodběratel

Úvod

Zákazníkem kategorie Střední odběratel se rozumí fyzická či právnická osoba, jejíž roční odběr plynu v odběrném místě dosahuje alespoň 630 MWh a nepřesahuje 4 200 MWh.

Zákazníkem kategorie Velkoodběratel se rozumí fyzická či právnická osoba, jejíž roční odběr plynu v odběrném místě je vyšší než 4 200 MWh.

Odběr zemního plynu je možné realizovat pouze na základě uzavřené Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (DS) a samozřejmě je potřeba splnit několik dalších podmínek, které s jejím uzavřením souvisí.

Žadatel podává žádost o připojení vždy:

 • před připojením nového plynového zařízení,
 • před změnou zajištěné požadované kapacity stávajícího připojeného plynového zařízení,
 • před připojením plynového zařízení na jiné tlakové úrovni.
 • Při změně právního subjektu

Základní kroky pro připojení nového odběrného místa jsou:

 1. Žádosti o připojení k distribuční soustavě, vyplnění a podání žádosti
 2. Posouzení žádosti o připojení a uzavření smlouvy o připojení
 3. Vydání stanoviska ke stavebnímu řízení
 4. Vybudování, případný odprodej PZ a splnění všech podmínek dohodnutých ve Smlouvě o připojení k DS
 5. Uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu nebo smlouvy o distribuci u Vámi zvoleného obchodníka s plynem
 6. Žádost o instalaci měřícího zařízení (plynoměru) a sjednání termínu jeho montáže
 7. Montáž měřicího zařízení a zahájení odběru

Žádost o připojení

Prvním krokem ke zdárnému zahájení odběru zemního plynu je podání Žádosti o připojení k DS.

Než začnete Žádost vyplňovat, je nutné si odpovědět na následující otázky:

 • Kde přesně se nachází předpokládané odběrné místo? – budeme potřebovat znát jeho přesnou oficiální adresu (byla-li již přidělena) nebo případně číslo parcely a katastrální území
 • Jste vlastníkem nemovitosti, ve které se má odběrné zařízení nacházet? – pokud ne, pak budete potřebovat písemný souhlas vlastníka s připojením odběrného zařízení
 • K jakému účelu chcete plyn využívat, jaké spotřebiče bude používat (skladbu spotřebičů), jejich příkony a data uvedení do provozu.
 • Kdy chcete začít odebírat plyn?
 • Je k Vaší nemovitosti, kde se má nacházet odběrné místo vybudována plynovodní přípojka?  Pokud nevíte -  nevadí, v rámci posouzení Vaší žádosti o připojení provedeme prověření její existence

Zároveň před podáním žádosti o připojení doporučujeme prostudovat si postup, který je dále uveden.

Vyplnění a podání žádosti o připojení

Žádost o připojení je třeba vyplnit v požadovaném rozsahu a v souladu s uvedenými pokyny. Zároveň je nutné zajistit a připojit požadované přílohy (dle informací na žádosti). Písemně podávanou žádost o připojení je nutné také vlastnoručně podepsat, to znamená opatřit vlastnoručním originálním podpisem. A to žadatel i majitel nemovitosti.

Žádost o připojení je možné podat:

 • Elektronicky prostřednictvím online formuláře
 • Osobně či poštou příslušnému pracovišti, kontakt na příslušné pracoviště naleznete zde – z menu volte prosím službu „Připojování SO/VO“
 • Osobně či písemně v sídle společnosti na uvedené adrese

Doplnění poskytnutých údajů

K řádně vyplněné žádosti o připojení je třeba, dle konkrétní situace, doložit následující dokumenty:

 • V případě doposud neplynofikovaného místa situaci širších vztahů s vyznačením odběrného místa (měřítko 1:1 000 až 1:5 000) a situační výkres umístění odběrného místa vzhledem k okolní zástavbě v měřítku umožňujícím jeho jednoznačnou lokalizaci, vč. uvedení měřítka, požadovaného místa připojením a vyznačení hranic pozemků, objektů a popisu sousedních pozemků, objektů, komunikací apod.
 • V případě, že již máte projektovou dokumentaci na vybudování odběrného plynového zařízení, pak doložit technickou zprávu a situaci místa napojení

Všechny tyto informace Vám budou sděleny v rámci výzvy k doplnění potřebných údajů pro uzavření smlouvy o připojení, která je zasílána do 14ti dnů ode dne přijetí žádosti o připojení.

Poznámka:
Pro doplnění žádosti o připojení spočívající v poskytnutí informací dle výzvy k doplnění údajů (především potřebných projektových dokumentací dle konkrétní situace) standardně stanovujeme
lhůtu 12 měsíců. Pokud se tak nestane, je nutné podat novou žádost o připojení.

Pokud zákazník požádá o připojení za účelem odběru zemního plynu pro plnící stanici CNG, upozorní jej příslušný pracovník na specifické technické řešení připojení a v případě, že zákazník požaduje uplatnění speciální sazby pro plnící stanici CNG (kdy zákazník neplatí za kapacitní složku distribučního tarifu) bude do smlouvy o připojení uvedeno, že se jedná o zákazníka s odběrem pro plnící stanici CNG.

Pokud zákazník požaduje uplatnění speciální sazby pro plnící stanici CNG je nutné rozdělit odběr na 2 samostatná odběrná místa z důvodu přiřazení jednoho typu  sazby k jednomu OM. Podmínkou u odběru pro plnící stanici CNG je instalace průběhového měření.

V případě, kdy žadatel požaduje připojení více než jednoho odběrného místa a pro připojení bude potřeba vybudovat PZ, jedná se o rozšíření DS a je třeba postupovat podle instrukcí v sekci Připojení více odběrných míst.

Posouzení žádosti o připojení a uzavření smlouvy o připojení

Podané žádosti posuzujeme zejména s ohledem na:

 • Požadované místo, způsob a termín připojení
 • Technickou proveditelnost požadovaného připojení
 • Velikost požadované kapacity
 • Rozsah a časový průběh dodávky nebo odběru plynu
 • Pořadí podaných žádostí
 • Dodržení tlakových poměrů na zařízení žadatele a Provozovatele DS
 • Vliv připojovaného zařízení na bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy
 • Plánovaný rozvoj distribuční soustavy

Uzavření smlouvy o připojení

Po doplnění potřebných údajů Vám připravíme návrh smlouvy o připojení, a to ve lhůtě 60 dnů ode dne přijetí řádně vyplněné žádosti o připojení (případně od doplnění potřebných údajů). Návrh Vám předáme způsobem, který jste si při předání žádosti o připojení zvolili (zaslání poštou, osobní vyzvednutí na našem kontaktním místě apod.).

Podepsanou smlouvu o připojení je nutné doručit zpět na naši adresu (případně osobně předat na kontaktní místo) nejpozději do 12 měsíců od obdržení návrhu. V případě, že tak neučiníte, je po uplynutí této lhůty nutno podat novou žádost o připojení.

Připojení k distribuční soustavě a zahájení odběru zemního plynu není možné realizovat před doručením Vámi podepsané smlouvy o připojení.

Vydání stanoviska ke stavebnímu řízení

Stanovisko ke stavebnímu řízení Vám bude vydáno příslušným pracovníkem GasNet Služby, s.r.o., odbor operativní správy sítí - z menu volte prosím službu „Stanoviska k stavbě plynárenského zařízení“

Podmínky připojení dle Smlouvy o připojení k distribuční soustavě

Konkrétní kroky realizace připojení odběrného místa naleznete v uzavřené smlouvě o připojení.

Majetkové poměry u nově budovaných plynovodů a/nebo přípojek

V případě budování plynárenského zařízení musí žadatel kromě splnění shora stanovených technických podmínek  vyřešit majetkoprávní vztahy pro splnění povinnosti dle §7 odst. 4 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu nebo smlouvy o distribuci u Vámi zvoleného obchodníka s plynem

Dalším krokem v procesu připojování Vašeho odběrného místa je volba obchodníka s plynem. Vyberte si tedy Vašeho dodavatele zemního plynu a uzavřete s ním smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, který za Vás následně uzavře smlouvu o distribuci plynu s naší společností. Případně se můžete rozhodnout uzavřít smlouvu o distribuci plynu přímo s naší společností.

Žádost o instalaci měřícího zařízení (plynoměru) a sjednání termínu jeho montáže

Po uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu nebo smlouvy o distribuci můžete požádat prostřednictvím svého obchodníka se zemním plynem, s kterým máte uzavřenu smlouvu o sdružených dodávkách, o instalaci měřicího zařízení/plynoměru a zároveň si domluvit termín instalace. K žádosti o instalaci doložte i uzavření některé z uvedených smluv.

Montáž měřicího zařízení a zahájení odběru

V dohodnutý termín Vás navštíví zástupce naší společnosti, aby provedl instalaci měřicího zařízení/plynoměru. Pracovník zároveň provede kontrolu, zda jsou splněny formálně všechny technické podmínky připojení. Zejména je třeba našemu pracovníkovi předat kopii revizní zprávy k odběrnému zařízení.

Jsou- li splněny všechny technické podmínky a máte-li všechny potřené dokumenty, pak pracovník provede instalaci měřicího zařízení, kterou stvrdíte podpisem montážního protokolu.

Okamžikem instalace měřicího zařízení/plynoměru můžete zahájit odběr plynu.