Technická změna u existujícího odběrného místa

Změny na technickém zařízení se mohou týkat zejména:

  • Změny ve skladbě spotřebičů
  • Snížení nebo zvýšení předpokládané kapacity (hodinová spotřeba)
  • Technické změny na odběrném místě (např. změna umístění HUP, měřidla)

Pro vyřízení žádosti o změnu na již existujícím OM je třeba podat Žádost o připojení, vyplněnou v požadovaném rozsahu, včetně údajů, týkajících se předmětné změny. Zároveň je nutné zajistit a připojit požadované přílohy.

Postup

  1. Žádost o připojení k distribuční soustavě, vyplnění a podání žádosti
  2. Posouzení žádosti o připojení
  3. Uzavření smlouvy o připojení

Žádost o připojení k distribuční soustavě, vyplnění a podání žádosti

Formulář Žádosti o připojení je třeba vyplnit v požadovaném rozsahu a v souladu s uvedenými pokyny. Zároveň je nutné zajistit a připojit požadované přílohy (dle informací na žádosti). Písemně podávanou žádost o připojení je nutné také vlastnoručně podepsat.

Žádost o připojení je možné podat:

V případě podání Žádosti o připojení na kontaktním místě naší společnosti – Zákaznickém centru - Vám příslušný pracovník provede prvotní kontrolu vyplněných údajů (může Vás požádat o doplnění některých údajů nebo opravu chybně vyplněných údajů), přidělí Žádosti evidenční číslo a zaznamená datum přijetí žádosti.

Na základě elektronicky podané Žádosti (žádost podaná prostřednictvím elektronického formuláře) Vám bude automaticky zasláno potvrzení o přijetí Žádosti o připojení na e-mailovou adresu, kterou v Žádosti uvedete.

Posouzení žádosti o připojení

Podané Žádosti posuzujeme s ohledem na předpokládané technické změny a jejich dopad na distribuční soustavu.

Ve standardních případech Vám bude připraven návrh smlouvy o připojení. V případech, kdy zamýšlené technické změny budou znamenat nutnost úprav na distribuční soustavě, je další postup obdobný jako u připojení nového odběrného místa.

Uzavření smlouvy o připojení

Návrh Smlouvy o připojení Vám zašleme ve lhůtě nejpozději 30 dnů ode dne přijetí Žádosti o připojení (případně od doplnění potřebných údajů). Předáme Vám jej způsobem, který jste si při předání Žádosti o připojení zvolili (zaslání poštou, osobní vyzvednutí na našem kontaktním místě apod.).  Součástí smlouvy jsou i obchodní podmínky připojení, prostudovat si je můžete zde.

Podepsanou smlouvu o připojení je nutné doručit zpět na naši adresu (případně přinést na kontaktní místo) nejpozději do 12 měsíců od obdržení návrhu. V případě, že tak neučiníte, je po uplynutí této lhůty nutno podat novou žádost o připojení.

Provedení technických změn a úpravu připojení k distribuční soustavě a zahájení odběru zemního plynu není možné realizovat před doručením Vámi podepsané smlouvy o připojení.