Žádost o vektorová data

Vektorová data jsou určena pro žadatele, kteří potřebují zobrazit průběhy plynárenských sítí v programech typu CAD. Podání žádosti o vektorová data je podmíněno ověřenou registrací žadatele.

Pro poskytování situačních výkresů v rastrových formátech pdf, jpg, apod. použijte „Žádost o vydání stanoviska“.

Dodavatelům staveb v investorství GasNet, s.r.o. je určen přístup do portálu prostřednictvím sekce Přístup Dodavatele, kde mohou po registraci a přihlášení podat žádost o vektorová data, a také nahlásit etapu cizí stavby. Pro dodavatele typu „Technický partner“ je pak navíc funkční žádost o připojení MODOM.

Poskytování vektorových dat se řídí platnou legislativou a interními pokyny provozovatele distribuční soustavy, tedy společnosti GasNet, s.r.o., která je zastoupena na základě plné moci společností GasNetSlužby, s.r.o. Poskytnutá data o plynovodních zařízeních mohou být použita pouze za účelem uvedeným v žádosti a nesmí být předána třetí straně, či jakkoliv zneužita.

Žadatel bere na vědomí, že poskytnutá data o poloze plynárenského zařízení, provozovaného společností GasNet, s.r.o., mají pouze informativní charakter a v žádném případě nenahrazují stanovisko k existenci sítí plynárenských zařízení nebo k činnosti v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu, a ani vytýčení plynárenského zařízení.

Poloha a rozsah plynárenského zařízení jsou platné ke dni jejich vydání.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky NEJSOU předmětem těchto poskytnutých průběhů.

V případě dotazů nás, prosíme, kontaktujte na adrese distribuce-plynu-online@gasnet.cz

Pro koho je žádost určena

Odborná veřejnost

Jedná se o projektanty, geodety apod., kteří využívají poskytovaná data s průběhy plynárenských zařízení k projekčním pracím, či dalším činnostem v souladu se zaměřením daného subjektu. Uvedené subjekty musejí být členem ČKAIT, ČKA, úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, nebo disponovat příslušným oprávněním uvedeným v Živnostenském rejstříku. Žadatelé, kteří nesplňují uvedené požadavky a potřebují vektorová data pro doplnění stanoviska, nás mohou kontaktovat na adrese distribuce-plynu-online@gasnet.cz.

Orgány státní správy a samosprávy (orgány státní správy a samosprávy, orgány veřejné správy)

Jedná se o obce s rozšířenou působností a krajské úřady, kterým se poskytují průběhy plynárenského zařízení a polohopisná situace v lokalitách bez externího správce (týká se Ústeckého kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje).

Vektorová data jsou těmto subjektům poskytována v souladu s platnou legislativou a účelem je jejich použití pro územně analytickou činnost (tzv. ÚAP). Další skupinou jsou obce, kde je uzavřena platná smlouva o spolupráci při tvorbě či aktualizaci digitální technické mapy, jejímž účastníkem je GasNet, nebo obce s vydanou platnou vyhláškou o vedení DTM.

Dodavatelé (Techničtí partneři, Zhotovitelé plynárenských zařízení nebo Geodeti, kteří mají smlouvu přímo se společností GasNet, s.r.o. nebo GasNet Služby, s.r.o.). Jedná se o subjekty, které jsou certifikovaným dodavatelem plynárenských zařízení.


Dodavatelé žádají o vektorová data pouze pro potřeby plynárenských staveb a dodávek pro GasNet, s.r.o.


Vektorová data slouží především pro projekční činnost, poskytují se průběhy plynárenského zařízení. Ohledně získání polohopisu obdrží žadatel odkaz, u kterého externího správce polohopisu si o něj zažádá. Tato informace bude uvedena v informačním e-mailu, který žadatel obdrží po vygenerování požadovaných dat.
 

Jak o data požádat

Subjekty patřící pod kategorii Odborná veřejnost podají na začátku „Žádost o registraci nového uživatele“, v případě jejího schválení jsou žadateli zaslány registrační údaje (jejich součástí je inicializační heslo, které je třeba při prvním přihlášení změnit). Přihlašovacím jménem je e-mailová adresa, která je v rámci aplikace „Distribuce plynu online“ použita jako unikátní pro jednotlivé registrace. V žádosti o registraci uvádějte údaje úplné a správné, ideálně včetně adresy – významně tím urychlíte posouzení žádosti o registraci.

Orgánům státní správy a samosprávy je účet zakládán přímo administrátorem systému. Příslušný subjekt musí pouze odeslat elektronickou žádost o registraci formou e-mailové zprávy na adresu distribuce-plynu-online@gasnet.cz. Součástí žádosti o registraci musí být důvod, z jakého o ni žádá (např. Obec s rozšířenou působností), jméno a příjmení osoby, která orgán zastupuje, a také e-mailová adresa, na kterou budou zaslány přístupové údaje -  tato e-mailová adresa slouží jako přihlašovací jméno. Rovněž v tomto případě je žádost posouzena a v případě kladného posouzení žádosti jsou zaslány žadateli registrační údaje (jejich součástí je inicializační heslo, které je třeba při prvním přihlášení změnit). Při schvalování registrace tohoto subjektu proběhne i přiřazení katastrálních území.

Pokud o přístup pro podtyp Obec s DTM (digitální technická mapa) žádá subjekt odlišný od obce či města, je třeba doložit příslušný dokument ve formě samostatného dokumentu (plná moc, pověření, či ověřená kopie smlouvy s obcí, jejímž účastníkem je GasNet, označení platné vyhlášky). Přihlašovacím jménem je e-mailová adresa, která je v rámci aplikace Distribuce plynu online použita jako unikátní pro jednotlivé registrace. Přístup je však možno získat pouze pokud je uzavřena platná smlouva o tvorbě DTM, jejímž účastníkem je GasNet, a to v rozsahu definovaném takovou smlouvou či je vydána platná vyhláška. Dále není možné o data pro potřeby tvorby DTM atp. žádat jiným způsobem (např. jako Odborná veřejnost).

Dodavatelé mají přístup k samotné žádosti o vektorová data přímo prostřednictvím tohoto portálu. Pro tyto subjekty je funkční propojení se systémem EVIS3, které umožňuje vybírat příslušné stavby k jednotlivým dodavatelům. Kromě „Žádosti o vektorová data“ slouží Dodavatelům také funkcionalita „Nahlášení etapy cizí stavby“ a Technickým partnerům propojení jejich identity do „Žádosti o připojení MODOM“.

Důležité informace

Poskytování vektorových dat se řídí platnou legislativou a interními pokyny provozovatele distribuční soustavy, tedy společnosti GasNet, s.r.o., která je zastoupena na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o. Poskytnutá data o plynovodních zařízeních mohou být použita pouze za účelem uvedeným v žádosti a nesmí být předána třetí straně, či jakkoliv zneužita.

Žadatel bere na vědomí, že poskytnutá data o poloze plynárenského zařízení, provozovaného společností GasNet, s.r.o., mají pouze informativní charakter a v žádném případě nenahrazují stanovisko k existenci sítí plynárenských zařízení nebo k činnosti v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu a ani vytýčení plynárenského zařízení.

Platnost zadaného hesla pro přístup do DPO je 180 dnů, heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků, velké a malé písmeno a také číslo. Po vypršení platnosti se již nelze do DPO přihlásit a je nutno si kliknutím na odkaz „Nepamatuji si heslo“ nechat vygenerovat nové heslo pro první přístup. Toto heslo bude doručeno žadateli na jeho registrovaný e-mail.

Popis atributů vygenerovaných vektorových dat je umístěn pod odkazem „Vysvětlivky k předávaným datům“.

Pokud název vygenerovaného souboru obsahuje slovo „PRAZDNY“, pak neobsahuje žádná data, a ve Vámi zakresleném zájmovém území (resp. ve Vámi přiřazené oblasti) se nenacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností GasNet, s.r.o.

Upozorňujeme, že ochranná a bezpečnostní pásma, která jsou generována k příslušnému plynárenskému zařízení, jsou ořezána hranicí Vámi zakresleného polygonu nebo dle hranice přiřazených katastrálních území.

Po přihlášení do aplikace mají žadatelé v sekci „Můj profil“ možnost spravovat své identifikační údaje (e-mail, adresa, atp.), zadávat jednotlivé žádosti a stahovat si data z již zpracovaných žádostí. Soubory s poskytnutými daty jsou k dispozici po dobu 90 dnů od data vydání, a to vzhledem k naší snaze o poskytování pouze aktuálních dat.

Žadatelé z kategorií „Odborná veřejnost“ a „Dodavatel“ provádějí výběr lokality pro požadovaná data zákresem v mapovém okně žádosti. Orgány státní správy a samosprávy pouze odesílají žádost, na základě které jsou jim předána data na základě přiřazených katastrálních území.

V případě dotazů k funkčnosti systému či řešení problémů kontaktujte naše pracovníky na adrese distribuce-plynu-online@gasnet.cz.