Změna zákazníka na existujícím odběrném místě – tzv. PŘEPIS

Ke změně zákazníka, tzv. přepisu, dochází zejména v souvislosti se změnami uživatele odběrného místa – například z důvodu koupě nemovitosti, pronájmu bytu atp.

Pro vyřízení změny je třeba podat Žádost o připojení, vyplněnou v požadovaném rozsahu, včetně údajů, týkajících se předmětné změny. Zároveň je nutné zajistit a připojit požadované přílohy.

Postup

  1. Žádost o připojení k distribuční soustavě, vyplnění a podání žádosti
  2. Posouzení žádosti o připojení
  3. Uzavření smlouvy o připojení
  4. Uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu nebo smlouvy o distribuci

Žádost o připojení k distribuční soustavě, vyplnění a podání žádosti

Formulář Žádosti o připojení je třeba vyplnit v požadovaném rozsahu a v souladu s uvedenými pokyny. Zároveň je nutné zajistit a připojit požadované přílohy (dle informací na žádosti). Písemně podávanou žádost o připojení je nutné také vlastnoručně podepsat.

Žádost o připojení je možné podat:

Informace vám také podáme na naší infolince 555 90 10 10.

Na základě elektronicky podané Žádosti (žádost podaná prostřednictvím elektronického formuláře) Vám bude automaticky zasláno potvrzení o přijetí Žádosti o připojení na e-mailovou adresu, kterou v Žádosti uvedete.

Posouzení žádosti o připojení

Podané Žádosti posuzujeme s ohledem na případnou změnu ve skladbě spotřebičů a požadovaného příkonu (především porovnáním s údaji uvedenými v naší databázi). V některých případech Vás také můžeme kontaktovat za účelem ověření údajů.

Na základě podané žádosti Vám, jako novému zákazníkovi, bude připraven návrh smlouvy o připojení.

Uzavření smlouvy o připojení

Návrh Smlouvy o připojení Vám zašleme ve lhůtě nejpozději 30 dnů ode dne přijetí Žádosti o připojení (případně od doplnění potřebných údajů). Předáme Vám jej způsobem, který jste si při předání Žádosti o připojení zvolili (zaslání poštou, osobní vyzvednutí na našem kontaktním místě apod.).  Součástí smlouvy jsou i obchodní podmínky připojení, prostudovat si je můžete zde.

Podepsanou smlouvu o připojení je nutné doručit zpět na naši adresu (případně přinést na kontaktní místo) nejpozději do 12 měsíců od obdržení návrhu. V případě, že tak neučiníte, je po uplynutí této lhůty nutno podat novou žádost o připojení.

Uzavřením smlouvy o připojení s novým zákazníkem dochází k přepisu odběrného místa na nového zákazníka, a to k dohodnutému datu.

Uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu nebo smlouvy o distribuci

Dalším krokem v procesu přepisu odběrného místa na Vás, jako nového zákazníka, je volba obchodníka s plynem. Vyberte si tedy Vašeho dodavatele zemního plynu a uzavřete s ním smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Dodavatel za Vás následně uzavře smlouvu o distribuci plynu s naší společností. Případně se můžete rozhodnout pro variantu uzavření dvou samostatných smluv. Smlouvu o distribuci plynu pak uzavřete přímo s naší společností a smlouvu na dodávku plynu s Vámi vybraným obchodníkem.

Pozn: Při přepisu odběrného místa je žádoucí, aby původní zákazník zároveň zrušil smlouvu u svého dosavadního obchodníka s plynem.

Před uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách plynu u Vámi zvoleného obchodníka s plynem je dále třeba provést aktuální odečet stavu plynoměru (vč. výrobního čísla plynoměru) a odsouhlasit si jej písemně s původním zákazníkem. Odsouhlasený stav plynoměru předložte Vámi zvolenému obchodníkovi s plynem při uzavírání smlouvy o sdružených dodávkách plynu.