Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Ceník distribuce RWE GasNet, s.r.o. včetně oblasti Suchdolska 1.1.2010

Ceny distribuce zemního plynu pro oprávněné zákazníky platné od 1. ledna 2010

Ceník, který je zpracován podle § 2c zákona č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 4 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, vstupuje v platnost 1. ledna 2010. Ceník je platný pro kategorii oprávněných zákazníků, kteří mají uzavřený smluvní vztah na distribuci zemního plynu se společností RWE GasNet, s.r.o. a pro zákazníky lokální soustavy Suchdolsko.

Všechny ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty ve výši 20%.

Pro účely ceníku jsou jednotlivé kategorie zákazníků definovány takto:

velkoodběratel fyzická či právnická osoba s ročním odběrem nad 4200 MWh plynu
střední odběratel fyzická či právnická osoba s ročním odběrem nad 630 MWh do 4200 MWh plynu
maloodběratel fyzická osoba odebírající plyn pro podnikatelské účely či právnická osoba s ročním odběrem do 630 MWh plynu
domácnost fyzická osoba odebírající plyn sloužící k uspokojování jejich osobních potřeb a osobních potřeb příslušníků její domácnosti

Pro plyn distribuovaný provozovatelem distribuční soustavy v domácí zóně RWE GasNet, s.r.o. a lokální soustavě Suchdolsko platí tyto pevné ceny a určené podmínky:

1. Ceny za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou

1.1. Pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka platí tyto pevné ceny:

RWE GasNet, s.r.o. Dvousložková cena
Kategorie zákazníků Roční odběr v pásmu nad – do MWh/rok Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd Kč/tis. m3 Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
Maloodběratel, domácnost nad 63 136,68 97 653,47 x
nad 55 do 63 177,64 x 262,00
nad 50 do 55 177,64 x 244,90
nad 45 do 50 177,64 x 235,90
nad 40 do 45 177,64 x 217,20
nad 35 do 40 177,64 x 195,90
nad 30 do 35 177,64 x 177,70
nad 25 do 30 177,64 x 165,90
nad 20 do 25 177,64 x 149,30
nad 15 do 20 177,64 x 130,70
nad 9,45 do 15 177,64 x 111,50
nad 1,89 do 9,45 248,65 x 105,70
do 1,89 433,73 x 60,70

oblast Suchdolsko  Dvousložková cena
Kategorie zákazníků Roční odběr v pásmu nad – do MWh/rok Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd Kč/tis. m3 Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
Maloodběratel, domácnost nad 63 200,13 114 688,42 x
nad 55 do 63 247,19 x 304,38
nad 50 do 55 247,19 x 269,48
nad 45 do 50 247,19 x 251,48
nad 40 do 45 247,19 x 230,58
nad 35 do 40 247,19 x 218,58
nad 30 do 35 247,19 x 199,18
nad 25 do 30 247,19 x 179,08
nad 20 do 25 247,19 x 155,78
nad 15 do 20 247,19 x 136,28
nad 9,45 do 15 247,19 x 111,78
nad 1,89 do 9,45 338,25 x 81,68
do 1,89 588,01 x 58,28

1.2 Pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka platí tyto pevné ceny:

 

RWE GasNet, s.r.o. Dvousložková cena
Kategorie zákazníků Pevná cena za odebraný plyn Ckom v Kč/MWh Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu CK v Kč/tis. m3 určená vzorcem
Dálkovod
Střední odběratel a velkoodběratel 19,92 CK = (272,7135 - 14,4269 x ln k) x 1000
Místní síť
Střední odběratel a velkoodběratel 45,82 CK = (327,1450 - 19,6996 x ln k) * 1000

oblast Suchdolsko Dvousložková cena
Kategorie zákazníků Pevná cena za odebraný plyn Ckom v Kč/MWh Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu CK v Kč/tis. m3 určená vzorcem
Dálkovod
Střední odběratel a velkoodběratel 24,67 CK = (242,3484 - 3,0300 x ln k) x 1000
Místní síť
Střední odběratel a velkoodběratel 81,20 CK = (253,9884 - 0,8557 x ln k) * 1000

kde

je denní rezervovaná pevná distribuční kapacita na dobu neurčitou pro odběrná místa v m3.

1.3 Za odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k dálkovodu, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k vysokotlaké části distribuční soustavy.

1.4 Za odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k místní síti, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené ke středotlaké nebo nízkotlaké části distribuční soustavy.

1.5 Cena za distribuci podle bodu 1.2 této části se pro rok 2010 použije pro odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k dálkovodu a odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k místní síti, u něhož byly v roce 2009 prováděny řádné měsíční odečty. Zákazník, jehož odběrné místo bylo v roce 2009 zařazeno do kategorie maloodběratel a v němž roční odběr nebo přepočtený odběr byl vyšší než 630 MWh, může požádat o cenu za distribuci plynu podle bodu 1.2 této části včetně měsíční fakturace. Přepočteným odběrem je roční odběr vypočtený ze spotřeby naměřené v posledním odečtovém období. Pokud je toto období kratší než 10 měsíců, použije provozovatel distribuční soustavy pro výpočet přepočteného odběru součet spotřeb naměřených v posledních po sobě následujících odečtových obdobích, jejichž souhrnná délka činí nejméně 10 měsíců. Pokud není možné zjistit odběr za nejméně 10 měsíců ( např. nový zákazník), je odběrné místo zákazníka zařazeno do odběrného pásma podle odběru dohodnutého ve smlouvě. Pokud zákazník požádá o cenu za distribuci plynu podle bodu 1.2 této části včetně měsíční fakturace, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání. 

1.6 Zákazník, jehož odběrné místo bylo v roce 2009 zařazeno do kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel, jehož roční odběr v roce 2009 byl nižší než 630 MWh a jehož odběrné plynové zařízení je připojené k místní síti, může požádat o cenu za distribuci plynu podle bodu 1.1 této části s roční periodicitou fakturace. Pokud zákazník požádá o cenu za distribuci plynu podle bodu 1.1 této části, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání. 

1.7 Zákazník zařazený podle bodu 1.5 této části může požádat o cenu za distribuci plynu Cjedn v Kč/MWh, která se určí podle vzorce

                    Cjedn = CK / (40 x s) + Ckom ,

kde

s    je veličina, jejíž hodnota je 10,55 kWh/m3.

Pokud zákazník požádá o cenu za distribuci plynu podle tohoto bodu, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání. 

Denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou nelze kombinovat s rezervací kapacity podle bodu 2 až 4 této části po dobu platnosti ceny za distribuci plynu podle tohoto bodu. Denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou nelze měnit po dobu platnosti ceny za distribuci plynu podle tohoto bodu.

1.8 Změnu ceny za distribuci plynu na podmínky podle bodu 1.5 až 1.7 této části lze uskutečnit nejvýše jedenkrát za 12 měsíců.

1.9 Odběrné místo zákazníka kategorie domácnost a odběrné místo, pro které nebude cena za distribuci plynu stanovena podle bodu 1.5 a 1.7 této části, je provozovatelem distribuční soustavy zařazeno do odběrného pásma v kategorii maloodběratel nebo domácnost podle přepočteného ročního odběru vypočteného ze spotřeby naměřené v posledním odečtovém období. Pokud je toto období kratší než 10 měsíců, použije provozovatel distribuční soustavy pro výpočet přepočtené roční spotřeby součet spotřeb naměřených v posledních po sobě následujících odečtových obdobích, jejichž souhrnná délka činí nejméně deset měsíců. Po provedení odečtu provozovatel distribuční soustavy vyúčtuje cenu za distribuci plynu za poslední odečtové období. Pokud není možné zjistit odběr za nejméně 10 měsíců (např. nový zákazník), je odběrné místo zákazníka zařazeno do odběrného pásma podle odběru dohodnutého ve smlouvě.

1.10 Změna dodavatele plynu v odběrném místě zákazníka nemá vliv na zařazení odběrného místa do odběrného pásma podle bodů 1.5 až 1.7 a 1.9 této části.

1.11 Pokud je zákazník zařazený podle bodu 1.6.a 1.9 fakturován za kratší odečtová období než 12 měsíců, zařadí pro rok 2010 provozovatel distribuční soustavy odběrné místo tohoto zákazníka do odběrného pásma podle skutečného ročního odběru za celý rok 2009 nebo podle přepočteného ročního odběru vypočteného ze spotřeby naměřené v posledním odečtovém období. Pokud je toto období kratší než 10 měsíců, použije provozovatel distribuční soustavy pro výpočet přepočtené roční spotřeby součet spotřeb naměřených v posledních po sobě následujících odečtových obdobích, jejichž souhrnná délka činí nejméně deset měsíců. Pokud není možné odběr za posledních 10 měsíců zjistit, je odběrné místo zákazníka zařazeno do odběrného pásma podle odběru dohodnutého ve smlouvě.

1.12 Pro odběrné místo

1.12.1 s měřením typu A nebo B podle bodu 1.5 této části platí, že měsíční plat za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu MPAB v Kč/měsíc se určí podle vzorce

MPAB = (CK x k / 1000) / 12 ,

1.12.2 s měřením typu C podle bodu 1.5 této části platí, že měsíční plat za denní přidělenou pevnou distribuční kapacitu MPrL v Kč/měsíc se určí podle vzorce

MPrL = (CK x RKL ) / 12 , 

kde

RKL  je denní přidělená pevná distribuční kapacita v daném odběrném místě v tis. m3

i) pro měsíc leden 2010 až prosinec 2010 se denní přidělená pevná distribuční kapacita v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi vypočtených za měsíce únor 2009 až leden 2010 podle vzorce

DPi = (SPi /21) x (31/ PDi ),

kde

i je příslušný kalendářní měsíc,

SPi je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m3,

PDi je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci.

ii) pro odběrné místo, pro které není možné zjistit skutečně dosažený odběr podle bodu i) této části v únoru 2009 až lednu 2010 (např. nový zákazník), se denní přidělená pevná distribuční kapacita v tis. m3 určí jako denní přidělená pevná distribuční kapacita sjednaná ve smlouvě.

1.12.3 dle bodu 1.6. a 1.9 této části platí, že měsíční plat za denní přidělenou pevnou distribuční kapacitu MPrC v Kč/měsíc se určí podle vzorce

MPrC = (Crd x RKC ) / 12 , 

kde

RKC je denní přidělená pevná kapacita v odběrném místě v tis. m3, určená podle vzorce

RKC = RS / 110

RS je skutečný roční odběr nebo přepočtený roční odběr plynu, nebo dohodnutý odběr plynu v odběrném místě zákazníka v tis. m3, který je použit pro zařazení odběrného místa zákazníka do pásma. 

2. Ceny za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu

Cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu platí pouze pro odběrné místo zákazníka zařazeného podle bodu 1.5 této části s měřením typu A nebo B.

Pro distribuci plynu do odběrného místa platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn podle příslušné tabulky v bodě 1.2 této části. Pevná měsíční cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu Ckd v Kč/tis. m3 pro příslušný měsíc se určí podle vzorce

Ckd = CK x F ,

kde

F je faktor kalendářního měsíce dle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Listopad Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen
 F 0,4 0,2 0,083

Pro stanovení CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných distribučních kapacit na dobu neurčitou a všech denních rezervovaných pevných měsíčních distribučních kapacit.

3. Ceny za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka

3.1 Pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka zařazeného podle bodu 1.5 této části s měřením typu A nebo B je dvousložková cena za distribuci plynu složena z pevné ceny za odebraný plyn a pevné roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro denní pevnou distribuční kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.2 této části.

3.1.1 Pevná cena za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou v Kč/tis. m3 je shodná s pevnou cenou za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK podle bodu 1.2 této části. Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou.

3.1.2 Pevná cena za denní rezervovanou přerušitelnou měsíční distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 je shodná s pevnou cenou za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu Ckd podle bodu 2 této části. Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou a všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných měsíčních distribučních kapacit.

 3.2 Pevná cena za omezení nebo přerušení distribuce CKp v Kč/tis. m3 se určí podle vzorce

CKp = kpdrp x CK ,

kde

kp drp je faktor omezení nebo přerušení distribuce plynu stanovený podle vzorce

 kpdrp = ( 6 x SRD ) / 365 ,

kde

SRD  je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení distribuce plynu.

Přitom platí, že CKp je menší nebo rovno CK.

Cenu za omezení nebo přerušení denní rezervované přerušitelné distribuční kapacity za každý plynárenský den omezení nebo přerušení hradí jednou ročně provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi.

4. Ceny za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu

4.1 Pro denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka zařazeného podle bodu 1.5 této části s měřením typu A nebo B platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné ceny za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn podle bodu 1.2 této části. Pevná cena za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu CKK v Kč/tis. m3 je vypočtena podle vzorce

CKK = CK x Fa x F ,

kde

Fa je průměr faktorů F kalendářních měsíců, ve kterých je rezervovaná denní pevná klouzavá distribuční kapacita, vážený počtem plynárenských dní za dobu rezervace denní pevné klouzavé distribuční kapacity v příslušném kalendářním měsíci,

F je faktor kalendářního měsíce podle tabulky v bodu 2 této části

Fs je faktor pevné klouzavé distribuční kapacity určený nejvyšší hodnotou kalendářního měsíce spadajícího do účinnosti pevné klouzavé distribuční kapacity, určený podle tabulky: 

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Listopad Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen
Fs 1,8 1,4 1,2

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných distribučních kapacit.

5. Ceny za distribuci plynu ve zkušebním provozu

Cena za distribuci plynu ve zkušebním provozu je dvousložková. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn podle bodu 1.2 této části. Pevná cena za denní rezervovanou  distribuční kapacitu ve zkušebním provozu pro plynárenský měsíc je shodná s pevnou cenou za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu  CK  podle bodu 1.2. této části. Pro stanovení ceny CK se za k považuje denní rezervovaná distribuční kapacita ve zkušebním provozu.

Pokud dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity ve zkušebním provozu, je pro výpočet měsíční platby za denní rezervovanou ditribuční kapacitu ve zkušebním provozu použita cena za denní rezervovanou ditribuční kapacitu ve zkušebním provozu a skutečně dosažená denní kapacita v odběrném místě v daném měsíci.

 Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B, se rezervovaná distribuční kapacita ve zkušebním provozu na období následujících 6 kalendářních měsíců stanoví postupem pro výpočet přidělené distribuční kapacity podle 1.12.2 této části. 

6. Překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity

Pokud v odběrném místě zákazníka zařazeném podle bodu 1.5 a 1.7 této části s měřením typu A nebo B dojde k překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity o více než 3,8 %, provozovatel distribuční soustavy účtuje platbu Ppd za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity, stanovenou podle vzorce

Ppd = Fod x CK x Dd

kde

Fod  je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen,  Listopad Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Ŕíjen 
Fod 2 1 0,3

D se určí podle vzorce:

Dd = ( Krd  - Ksd ) ,

kde

Krd je skutečně dosažená denní kapacita v odběrném místě v tis. m3,

Ksd je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných distribučních kapacit v odběrném místě v tis. m3,

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných distribučních kapacit.

Přitom platí, že

pokud je v odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo přerušitelná distribuční kapacita v plynárenském měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční  kapacity účtována za plynárenský měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené maximální hodnotou Dd v odběrném místě v plynárenském měsíci.

7. Minimální cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu

je stanovena ve výši 40 000 Kč/tis. m3.

8. Platba za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu nižší než 0,543 tis. m3/den

Pro zákazníka, jehož denní rezervovaná pevná distribuční kapacita je nižší než 0,543 tis. m3 /den, se pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK rovná pevné ceně pro denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu ve výši 0,543 tis. m3 /den.  

9. Ceny pro předávací místa mezi distribučními soustavami

Pro předávací místo mezi distribučními soustavami platí pevné ceny uvedené v bodě 1 až 8, přičemž podmínky stanovené v těchto bodech se použijí obdobně. Platbu za překročení podle bodu 6 platí provozovatel distribuční soustavy, pokud denní rezervovaná pevná distribuční kapacita v předávacím místě mezi distribučními soustavami je nižší než nejvyšší skutečně dosažený denní odběr plynu za roky 2006 až 2009.

10. Ceny pro vstupní a výstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě přeshraničního plynovodu

10.1 Pevná cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu a pevná cena za předaný plyn pro vstupní body distribuční soustavy

 Název vstupního bodu  Pevná cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3  Pevná cena za předaný plyn v Kč/MWh
 Laa an der Thaya  7 700  0

Přitom platí pevné ceny a podmínky podle bodu 1.2 až 1.6 Cenového rozhodnutí pro rok 2010 s tím, že odkazy na bod 1.1 se odkazují na tabulku v bodě 10.1 této části.

10.2 Pevná cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu a pevná cena za předaný plyn pro výstupní body distribuční soustavy

 Název vstupního bodu  Pevná cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3  Pevná cena za předaný plyn v Kč/MWh
 Laa an der Thaya  49 425  16,78

 Přitom platí pevné ceny a podmínky podle bodu 1.2 až 1.6 Cenového rozhodnutí pro rok 2010 s tím, že odkazy na bod 1.1 se odkazují na tabulku v bodě 10.2 této části.

11. Ceny pro vstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě nebo souhrnu předávacích míst výrobny plynu

Pro vstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě, případně souhrnu předávacích míst výrobny plynu, je pevná roční cena za denní přidělenou pevnou kapacitu 10 Kč/tis. m3. Přitom platí přiměřeně podmínky a pevné ceny stanovené v bodech 1.12, 2 až 6 s tím, že odkazy na bod 1.2 se nahrazují odkazem na bod 11.

12. Ceny uniklého plynu

Cena se uplatní v případě, kdy došlo cizím subjektem k narušení technologických zařízení distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o., s následným únikem zemního plynu nebo únik zemního plynu byl cizím subjektem vyvolán v důsledku nezbytných technických úprav na technologickém zařízení distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o..

cena uniklého plynu bez DPH …………………………………… 731,92 Kč/MWh

přičemž je

cena distribuce uniklého plynu bez DPH……………………………160,04 Kč/MWh

cena komodity uniklého plynu bez DPH…………………………… 570,87 Kč/MWh

poplatek operátora trhu s plynem ……………………………1,01 Kč/MWh

Výše uvedené ceny jsou platné pro období 1.1.2010 - 31.1.2010.

Pro další aktuální období budou ceny komodity uniklého plynu měsíčně aktualizovány nejpozději k 10. dni daného měsíce s platností od prvního dne v měsíci.

Aktualizované ceny uniklého plynu naleznete zde.

13. Ceny za neoprávněnou distribuci a neoprávněný odběr plynu

Cena se uplatní v případě vzniku neoprávněného odběru plynu nebo neoprávněné distribuce plynu (§ 74 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tj. zejména v případě distribuce bez uzavřené smlouvy na distribuci plynu nebo v rozporu s ní a v případě neoprávněného zásahu do měřidla nebo do technického zařízení distribuční soustavy. Cena množství takto neoprávněně odebraného a distribuovaného plynu se stanoví takto:

cena za neoprávněnou distribuci a odběr plynu včetně DPH …1152,13 Kč/MWh

přičemž je

cena za distribuci plynu bez DPH………………160,04 Kč/MWh

cena za komoditu bez DPH……………..….… 768,46 Kč/MWh

daň z plynu………………………………..…… 30,60 Kč/MWh

poplatek operátora trhu s plynem ……………...…1,01 Kč/MWh.

Výše uvedené ceny jsou platné pro období 1.1.2010 - 31.1.2010.

Pro další aktuální období budou ceny za neoprávněnou distribuci a neoprávněný odběr plynu měsíčně aktualizovány nejpozději k 4. dni daného měsíce s platností od prvního dne v měsíci.

Aktualizované ceny za neoprávněnou distribuci a neoprávněný odběr plynu naleznete zde .

14. Ceny za distribuci pro odběrná místa CNG

Pevná cena za distribuci zemního plynu pro odběrné místo konečného zákazníka, ve kterém je instalována plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG) pro pohon motorových vozidel, je jednosložková a pro odběrné místo s ročním odběrem do 630 MWh/rok shodná s pevnou cenou za odebraný plyn platnou pro distribuci zemního plynu do odběrného místa zákazníka podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části.

Pro odběrné místo s ročním odběrem nad 630 MWh/rok platí tyto pevné ceny:

 
Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh 
 Dálkovod Místní síť 
49,29  100,94 

Pokud je v odběrném místě konečného zákazníka instalováno více odběrných plynových zařízení, je podmínkou uplatnění této ceny samostatné měření odběru plynu plnicí stanicí. Do odběrného pásma je odběrné místo zařazeno v souladu s bodem 1.9 této části.

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Při přepočtu množství dodaného zemního plynu na MWh se postupuje podle zvláštního právního předpisu - Vyhláška č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.

15.2 Pokud je zemní plyn použit v případech, kdy vzniká povinnost platby spotřební daně podle zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, lze cenu zemního plynu navýšit o příslušnou spotřební daň.

15.3 Při přechodu ze zimního na letní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě.

15.4 Základní podmínky distribuce ZP zákazníkům jsou stanoveny zákonem č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění a v jeho navazujících vyhláškách. Ostatní podmínky distribuce ZP jsou uvedeny v Řádu provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o., a ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem.

15.5 Účtované množství dodané energie v kWh se stanoví součinem přepočteného objemu zemního plynu vyjádřeného v m3 při vztažné teplotě 15° C, vztažném tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti φ = 0 a skutečně dosažené hodnoty spalného tepla v kWh/m3 (viz TPG 901 01).

15.6 Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na dvě platná desetinná místa.

V Ústí nad Labem dne 25. listopadu 2009

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10