Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Ceník JMP Net, s.r.o. 01-06

Ceny distribuce zemního plynu pro oprávněné zákazníky platné od 1. ledna 2006

Tento ceník obsahuje pevné ceny distribuce zemního plynu (dále jen ZP) pro oprávněné zákazníky(dále jen zákazník) Jihomoravské plynárenské, a.s., (dále jen prodávající) stanovené na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen CR ERÚ)č. 12/2005, o cenách plynu, ze dne30. listopadu 2005 .

Ceník, který je zpracován v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a souvisejícími vyhláškami, vstupuje v platnost1. ledna 2006. Ceník je platný pro kategoriioprávněných zákazníků definovaných v § 55 odstavci 3 písm. a) a b) tohoto zákona a mající uzavřený smluvní vztah na distribuci zemního plynu se společností Jihomoravská plynárenská, a.s..

Všechny ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty ve výši 19%.

Pro účely ceníku jsou jednotlivé kategorie zákazníků definovány takto:

JMP Dvousložková cena
Kategorie zákazníků Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu Kč/tis. m3 Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
Dálkovod
Velkoodběratel nad 157 500 26,96 19 690,60 x
nad 52 500 do 157 500 34,83 25 018,60 x
nad 4 200 do 52 500 58,93 31 773,00 x
Střední odběratel nad 630 do 4 200 77,88 37 461,70 x
Místní síť
Velkoodběratel nad 157 500 26,96 37 786,50 x
nad 52 500 do 157 500 34,83 43 114,50 x
nad 4 200 do 52 500 58,93 49 868,90 x
Střední odběratel nad 630 do 4 200 77,88 55 557,60 x
Maloodběratel nad 63 do 630 91,33 58 290,20 x
nad 55 do 63 109,23 x 173
nad 50 do 55 109,23 x 160,3
nad 45 do 50 109,23 x 147,8
nad 40 do 45 109,23 x 135,5
nad 35 do 40 109,23 x 123,2
nad 30 do 35 109,23 x 110,9
nad 25 do 30 109,23 x 98,7
nad 20 do 25 109,23 x 86,5
nad 15 do 20 109,23 x 74,2
nad 9,45 do 15 109,23 x 61,1
nad 1,89 do 9,45 141,08 x 45,9
do 1,89 292,21 x 30,2

1.2 Za odběrné místo připojené k dálkovodu se považuje odběrné místo připojené k vysokotlaké části distribuční soustavy o provozním tlaku vyšším než 0,4 MPa.

1.3 Za odběrné místo připojené k místní síti se považuje odběrné místo připojené ke středotlaké a nízkotlaké části distribuční soustavy o provozním tlaku 0,4 MPa a nižším.

1.4 Odběrná místa zákazníků s roční spotřebou nad 630 MWh jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem dle spotřeby v roce 2005 s přihlédnutím k odchylkám od dlouhodobé roční spotřeby. Provozovatel distribuční soustavy provede po zjištění skutečné roční spotřeby doúčtování roční spotřeby. V případě, že zákazník požádá pro dané odběrné místo o přeřazení do vyššího odběrného pásma, bude příslušným provozovatelem distribuční soustavy odběrné místo přeřazeno od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, kdy došlo k požadovanému navýšení spotřeby. Obdobně se postupuje v případě žádosti o přeřazení do nižšího odběrného pásma. Při posouzení se vychází z měsíčního odběru zákazníka a charakteru odběru v daném odběrném místě.

1.5 Odběrná místa zákazníků, ve kterých bylo dosaženo v posledním odečtovém období roční spotřeby do 630 MWh, jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem dle roční spotřeby vypočtené ze spotřeby naměřené v posledních po sobě následujících odečtových obdobích, jejichž souhrnná délka činní nejméně 120 dní.

1.6 Nová odběrná místa zákazníků připojená k distribuční soustavě v roce 2005 a v průběhu roku 2006 jsou zařazována do výše uvedených odběrných pásem podle odběru dohodnutého ve smlouvě.

1.7 Pokud zákazník, jehož odběrné místo zařazené do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá pro dané odběrné místo v průběhu roku o zvýšení denní rezervované kapacity, provozovatel distribuční soustavy navýší denní rezervovanou kapacitu na období následujících minimálně dvanácti měsíců, pokud nedošlo ke snížení denní rezervované kapacity v rámci roční smlouvy v předchozích dvanácti měsících.

1.8 Pokud zákazník, jehož odběrné místo zařazené do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá pro dané odběrné místo v průběhu roku o snížení denní rezervované kapacity, provozovatel distribuční soustavy provede snížení denní rezervované kapacity na období následujících minimálně dvanáct měsíců.

1.9 Pro odběrná místa:

1.9.1 s měřením typu A a B kategorií velkoodběratel a střední odběratel platí, že:

měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m3 a pevné roční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu v Kč/tis. m3 podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části.

1.9.2 s měřením typu C platí, že:

měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacituMPr se určí podle vzorce:

,

kde

Crd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části,

RK je denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m3, určená postupem a) nebo b):

a) pro odběrná místa s ročním odběrem do 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném

odběrném místě určí podle vzorce:

,

kde

RS je roční odběr v daném odběrném místě v tis. m3,

LFr je faktor ročního využití denního maxima dle následující tabulky:

Roční odběr v pásmu
nad - do
MWh/rok
LFr
nad 63 do 630 110

b) pro odběrná místa s ročním odběrem nad 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle bodů i) až iii):

i) pro měsíc leden 2006 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi vypočtených v daném odběrném místě za měsíce leden 2005 až prosinec 2005 dle vzorce:

,

kde

i je příslušný kalendářní měsíc,

SPi je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m3,

PDi je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci.

ii) pro měsíc únor 2006 až prosinec 2006 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi vypočtených v daném odběrném místě za měsíce březen 2005 až únor 2006 dle vzorce v bodě i),

iii) pro odběrná místa, pro která není možné zjistit skutečně dosažený odběr v daném odběrném místě v březnu 2005 až únoru 2006 (např. noví zákazníci), se denní rezervovaná pevná kapacita v daném dběrném místě v tis. m3 určí jako denní rezervovaná pevná kapacita sjednaná ve smlouvě.

2. Ceny platné pro měsíční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou

Cena za pevnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

2.1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 63 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části. Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti ,měsíční smlouvyCkd v Kč/tis. m3 je vypočtena podle níže uvedeného vzorce:

,

kde

Crd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části,

Fc je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy,

F je faktor kalendářního měsíce dle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Duben, Říjen, Listopad Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září
F 0,4 0,2 0,083

n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.

Přitom platí, že:

měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se určí jako1/n součinu denní rezervované pevné kapacity jednané ve smlouvě v tis. m3 a pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy v Kč/tis. m3, kden je počet měsíců v období platnosti ěsíční smlouvy.

3. Ceny platné pro roční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou

Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě roční smlouvy platí pouze pro odběrná místa měřením typu A nebo B.

3.1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 63 MWh/rok platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části. Maximální roční cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu je shodná s pevnou roční cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části.

4. Ceny platné pro měsíční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou

Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

4.1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 63 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální měsíční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části. Maximální měsíční cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu je shodná s pevnou měsíční cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu stanovenou postupem podle bodu 2.1. této části.

4.2. V případě, že dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity sjednané ve smlouvě smlouvách) o více než 2 %, je provozovatelem distribuční soustavy účtována platbaPpd za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce:

,

kde

Krd je skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v tis. m3,

Ksd je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit v daném odběrném místě

sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m3,

Fod je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Duben, Říjen, Listopad Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září
Fod 3 1 0,2

Crd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části.

Přitom platí, že:

pokud je v daném odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo přerušitelná kapacita sjednaná ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity účtována za daný měsíc pouze jedenkrát ve výši určené podle vzorce pro výpočetPpd, kde zaKrd je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v daném měsíci.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Základní podmínky distribuce ZP zákazníkům jsou stanoveny zákonem č. 458/2000 Sb. podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění a v jeho navazujících vyhláškách. Ostatní podmínky distribuce ZP jsou uvedeny v Řádu provozovatele distribuční soustavy JMP, a.s., a ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem.

5.2. Účtované množství dodanéenergie v kWh se stanoví součinem přepočteného objemu zemního plynu vyjádřeného v m3 při vztažné teplotě 15° C, vztažném tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti φ = 0 a skutečně dosažené hodnoty spalného tepla v kWh/m3 (viz TPG 901 01).

5.3. Při přechodu ze zimního na letní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě.

5.4. Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na dvě platná desetinná místa.

V Brně dne : 6. prosince 2005

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10