Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Ceník JMP Net, s.r.o. 03-06

Ceny distribuce zemního plynu pro oprávněné zákazníky platné od 1. ledna 2006

Tento ceník obsahuje pevné ceny distribuce zemního plynu (dále jen ZP) pro oprávněné zákazníky(dále jen zákazník) Jihomoravské plynárenské, a.s., (dále jen prodávající) stanovené na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen CR ERÚ)č. 12/2005, o cenách plynu, ze dne30. listopadu 2005 .

Ceník, který je zpracován v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a souvisejícími vyhláškami, vstupuje v platnost1. ledna 2006. Ceník je platný pro kategoriioprávněných zákazníků definovaných v § 55 odstavci 3 písm. a) a b) tohoto zákona a mající uzavřený smluvní vztah na distribuci zemního plynu se společností Jihomoravská plynárenská, a.s..

Všechny ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty ve výši 19%.Pro účely ceníku jsou jednotlivé kategorie zákazníků definovány takto:

JMP Dvousložková cena
Kategorie zákazníků Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu Kč/tis. m3 Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
Dálkovod
Velkoodběratel nad 157 500 26,96 19 690,60 x
nad 52 500 do 157 500 34,83 25 018,60 x
nad 4 200 do 52 500 58,93 31 773,00 x
Střední odběratel nad 630 do 4 200 77,88 37 461,70 x
Místní síť
Velkoodběratel nad 157 500 26,96 37 786,50 x
nad 52 500 do 157 500 34,83 43 114,50 x
nad 4 200 do 52 500 58,93 49 868,90 x
Střední odběratel nad 630 do 4 200 77,88 55 557,60 x
Maloodběratel nad 63 do 630 91,33 58 290,20 x
nad 55 do 63 109,23 x 173
nad 50 do 55 109,23 x 160,3
nad 45 do 50 109,23 x 147,8
nad 40 do 45 109,23 x 135,5
nad 35 do 40 109,23 x 123,2

nad 30 do 35

109,23

x

110,9

nad 25 do 30 109,23 x 98,7
nad 20 do 25 109,23 x 86,5
nad 15 do 20 109,23 x 74,2
nad 9,45 do 15 109,23 x 61,1
nad 1,89 do 9,45 141,08 x 45,9
do 1,89 292,21 x 30,2

b) pro odběrná místa s ročním odběrem nad 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle bodů i) až iii):

i) pro měsíc leden 2006 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi vypočtených v daném odběrném místě za měsíce leden 2005 až prosinec 2005 dle vzorce:

,

kde

i je příslušný kalendářní měsíc,

SPi je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m3,

PDi je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci.

ii) pro měsíc únor 2006 až prosinec 2006 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi vypočtených v daném odběrném místě za měsíce březen 2005 až únor 2006 dle vzorce v bodě i),

iii) pro odběrná místa, pro která není možné zjistit skutečně dosažený odběr v daném odběrném místě v březnu 2005 až únoru 2006 (např. noví zákazníci), se denní rezervovaná pevná kapacita v daném dběrném místě v tis. m3 určí jako denní rezervovaná pevná kapacita sjednaná ve smlouvě.

2. Ceny platné pro měsíční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou

Cena za pevnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

2.1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 63 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části. Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti ,měsíční smlouvyCkd v Kč/tis. m3 je vypočtena podle níže uvedeného vzorce:

,

kde

Crd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části,

Fc je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy,

F je faktor kalendářního měsíce dle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Duben, Říjen, Listopad Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září
F 0,4 0,2 0,083

n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.

Přitom platí, že:

měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se určí jako1/n součinu denní rezervované pevné kapacity jednané ve smlouvě v tis. m3 a pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy v Kč/tis. m3, kden je počet měsíců v období platnosti ěsíční smlouvy.

3. Ceny platné pro roční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou

Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě roční smlouvy platí pouze pro odběrná místa měřením typu A nebo B.

3.1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 63 MWh/rok platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části. Maximální roční cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu je shodná s pevnou roční cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části.

4. Ceny platné pro měsíční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou

Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

4.1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 63 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální měsíční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části. Maximální měsíční cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu je shodná s pevnou měsíční cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu stanovenou postupem podle bodu 2.1. této části.

4.2. V případě, že dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity sjednané ve smlouvě smlouvách) o více než 2 %, je provozovatelem distribuční soustavy účtována platba Ppd za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce:

,

kde

Krd je skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v tis. m3,

Ksd je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit v daném odběrném místě

sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m3,

Fod je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Duben, Říjen, Listopad Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září
Fod 3 1 0,2

Crd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části.

Přitom platí, že:

pokud je v daném odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo přerušitelná kapacita sjednaná ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity účtována za daný měsíc pouze jedenkrát ve výši určené podle vzorce pro výpočetPpd, kde zaKrd je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v daném měsíci.

5. Ceny uniklého plynu

Cena se uplatní v případě, kdy došlo cizím subjektem k narušení technologických zařízení distribuční soustavy JMP, a.s., s následným únikem zemního plynu nebo únik zemního plynu byl cizím subjektem vyvolán v důsledku nezbytných technických úprav na technologickém zařízení distribuční soustavy JMP, a.s.

cena uniklého ZP bez DPH …………………………………………………… 723,36 Kč/MWh

přičemž je

cena distribuce uniklého ZP bez DPH…………………………………………… 119,33 Kč/MWh

cena komodity uniklého ZP bez DPH……………………………………………… 604,03 Kč/MWh

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Základní podmínky distribuce ZP zákazníkům jsou stanoveny zákonem č. 458/2000 Sb. podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění a v jeho navazujících vyhláškách. Ostatní podmínky distribuce ZP jsou uvedeny v Řádu provozovatele distribuční soustavy JMP, a.s., a ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem.

6.2. Účtované množství dodanéenergie v kWh se stanoví součinem přepočteného objemu zemního plynu vyjádřeného v m3 při vztažné teplotě 15° C, vztažném tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti φ = 0 a skutečně dosažené hodnoty spalného tepla v kWh/m3 (viz TPG 901 01).

6.3. Při přechodu ze zimního na letní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě.

6.4. Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na dvě platná desetinná místa.

V Brně dne : 25. září 2006

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10