Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Ceník JMP Net, s.r.o. 1. 1. 2005

Pevné ceny distribuce zemního plynu stanovené pro oprávnené zákazníky platné od 1. ledna 2005

Tento ceník obsahuje pevné ceny distribuce zemního plynu (dále jen ZP) pro oprávnené zákazníky (dále jen zákazník) Jihomoravské plynárenské, a.s., (dále jen prodávající) stanovené na základe Cenového rozhodnutí Energetického regulacního úradu (dále jen CR ERÚ) c. 13/2004 ze dne
26. listopadu 2004, § 10 zákona c. 526/1990 Sb. O cenách.

Ceník, který je zpracován v souladu se zákonem c. 458/2000 Sb. a souvisejícími vyhláškami, vstupuje v platnost 1. ledna 2005. Ceník je platný pro kategorii oprávnených zákazníku definovaných v § 55 odstavci 3 písm. a) tohoto zákonu a mající uzavrený smluvní vztah na distribuci zemního plynu se spolecností Jihomoravská plynárenská, a.s..

Všechny ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez dane z pridané hodnoty ve výši 19%.

Pro zemní plyn distribuovaný regionální distribucní soustavou pro dodávku plynu oprávneným zákazníkum na vymezeném území spolecnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., platí tyto pevné ceny a urcené podmínky:

a) Ceny platné pro rocní smlouvy s pevnou distribucní kapacitou

1.1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odberné místo se sjednaným odberem nad 9,45 MWh/rok, platí tyto pevné ceny a podmínky:

Roční odběr v pásmu nad – doMWh/rok Dvousložková cena
Pevná cena za odebraný plynKč/MWh Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu Kč/tis. m3
Jihomoravská plynárenská, a. s. nad 9,45 do 63 80,98 69 300,00
nad 63 do 630 79,56 58 440,00
nad 630 do 4 200 74,83 54 755,00
nad 4 200 do 52 500 62,59 45 229,00
nad 52 500 35,94 26 940,00

Noví zákazníci jsou zarazováni do výše uvedených odberných pásem podle odberu v daném odberném míste dohodnutého ve smlouve.

Pritom pro odberná místa s merením typu A a B platí, že:

mesícní plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se urcí jako 1/12 soucinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouve v tis. m3 a pevné rocní ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu v Kc/tis. m3 podle tabulky v bode 1.1.

Pritom pro odberná místa s merením typu C platí, že:
mesícní plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu MPr se urcí podle vzorce: 

vzorec

kde

Crd je pevná rocní cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky v bode 1.1,
RK je denní rezervovaná pevná kapacita v daném odberném míste v tis. m3, urcená postupem a) nebo b):

a) pro odberná místa s rocním odberem do 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odberném míste urcí podle vzorce:

vzorec

kde
RS je rocní odber v daném odberném míste v tis. m3,
LFr je faktor rocního využití denního maxima dle následující tabulky:

Rocní odber v pásmu nad – do MWh/rok LFr
nad 9,45 do 63 105
nad 63 do 630 120

b) pro odberná místa s rocním odberem nad 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odberném míste urcí podle bodu i) až iii):

i) pro mesíc leden 2005 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odberném míste v tis. m3 urcí jako nejvyšší denní propoctený prumer odberu v daném odberném míste za mesíce leden 2004, únor 2004, prosinec 2004. Denní propoctený prumer odberu je podíl skutecného odberu dosaženého v daných mesících v tis. m3 a poctu jejich kalendárních dnu,

ii) pro období od 1. února 2005 do 31. prosince 2005 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odberném míste v tis. m3 urcí jako nejvyšší denní propoctený prumer odberu v daném odberném míste za mesíce leden 2005, únor 2005, prosinec 2004,

iii) pro odberná místa, pro která není možné zjistit nejvyšší denní propoctený prumer odberu v prosinci 2004, lednu 2005 a únoru 2005 (napr. noví zákazníci), se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odberném míste v tis. m3 urcí jako nejvyšší denní propoctený prumer odberu sjednaný ve smlouve v tis. m3.

1.2. Pro distribuci zemního plynu pro dané odberné místo se sjednaným odberem do 9,45 MWh/rok, platí tyto pevné ceny a podmínky:

Rocní odber nad – do MWh/rok Dvousložková cena
Cena za odebraný plyn Kc/MWh Stálý mesícní plat za pristavenou kapacitu v Kc
Jihomoravská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 156,50 34,68
nad 1,89 do 9,45 87,67 45,52

b) Ceny platné pro mesícní smlouvy s pevnou distribucní kapacitou

Cena za pevnou distribucní kapacitu sjednaná na základe mesícní smlouvy platí pouze pro
odberná místa s merením typu A nebo B.

1.1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odberné místo se sjednaným odberem nad 9,45 MWh/rok pro bezprostredne následující mesíce po dobu platnosti mesícní smlouvy, platí tyto pevné ceny a podmínky:
Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné mesícní ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kc/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro rocní smlouvy s pevnou distribucní kapacitou podle tabulky uvedené pod písm.a) v bode 1.1. Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostredne následující mesíce po dobu platnosti mesícní smlouvy Ckd v Kc/tis. m3 je vypoctena ve dvou variantách, podle níže uvedených vzorcu a) a b). Uživatel má právo konecné volby mezi dvema výslednými hodnotami.

a)

b) vzorec 04

kde
Crd je pevná rocní cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky uvedené pod písm.a) v bode 1.1,
Fc je prostý soucet faktoru F všech kalendárních mesícu v období platnosti mesícní smlouvy,
F je faktor kalendárního mesíce dle následující tabulky:

Kalendární mesíc Leden, Únor, Prosinec Brezen, Duben, Ríjen, Listopad Kveten, Cerven, Cervenec, Srpen, Zárí
F 0,4 0,25 0,1

n je pocet mesícu v období platnosti mesícní smlouvy.

Pritom platí, že:
mesícní plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se urcí jako 1/n soucinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouve v tis. m3 a pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostredne následující mesíce po dobu platnosti mesícní smlouvy v Kc/tis. m3, kde n je pocet mesícu v období platnosti mesícní smlouvy.

c) Ceny platné pro rocní smlouvy s prerušitelnou distribucní kapacitou

Cena za prerušitelnou distribucní kapacitu sjednaná na základe rocní smlouvy platí pouze pro odberná místa s merením typu A nebo B.

1.1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odberné místo se sjednaným odberem nad 9,45 MWh/rok, platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální rocní ceny za denní rezervovanou prerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kc/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro rocní smlouvy s pevnou distribucní kapacitou podle tabulky v bode 2.1.1. Maximální rocní cena za denní rezervovanou prerušitelnou kapacitu je shodná s pevnou rocní cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky uvedené pod písm.a) v bode 1.1.

d) Ceny platné pro mesícní smlouvy s prerušitelnou distribucní kapacitou

Cena za prerušitelnou distribucní kapacitu sjednaná na základe mesícní smlouvy platí pouze pro
odberná místa s merením typu A nebo B.

1.1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odberné místo se sjednaným odberem nad 9,45 MWh/rok pro bezprostredne následující mesíce po dobu platnosti mesícní smlouvy, platí tyto pevné ceny a podmínky:

e) Poplatek za prekrocení sjednané maximální denní kapacity

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální mesícní
ceny za denní rezervovanou prerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kc/MWh je
shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro rocní smlouvy s pevnou distribucní kapacitou podle
tabulky uvedené pod písm.a) v bode 1.1.. Maximální mesícní cena za denní rezervovanou
prerušitelnou kapacitu je shodná s pevnou mesícní cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu
podle tabulky uvedené pod písm.a) v bode 1.1.

1.1. V prípade, že dojde k prekrocení denní rezervované distribucní kapacity sjednané ve smlouve (smlouvách) o více než 2 %, je provozovatelem distribucní soustavy úctována platba Ppd za prekrocení denní rezervované pevné nebo prerušitelné distribucní kapacity sjednané ve smlouve (smlouvách), stanovená podle vzorce:

vzorec05

kde
Krd je skutecne dosažená denní kapacita daného subjektu bilancování v daném odberném míste v tis. m3,
Ksd je soucet všech denních rezervovaných pevných nebo prerušitelných kapacit v daném odberném míste sjednaných ve smlouve (smlouvách) v tis. m3,
F je faktor kalendárního mesíce, ve kterém došlo k prekrocení podle tabulky uvedené pod písm.a) v bode 1.1.,
Crd je pevná rocní cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky uvedené pod písm.a) v bode 1.1.,
Pritom platí, že:
pokud je v daném odberném míste prekrocena denní rezervovaná pevná nebo prerušitelná kapacita sjednaná ve smlouve (smlouvách) v daném mesíci opakovane, je platba za prekrocení denní rezervované pevné nebo prerušitelné distribucní kapacity úctována za daný mesíc pouze jedenkrát ve výši urcené podle vzorce pro výpocet Ppd, kde za Krd je dosazena nejvyšší skutecne dosažená denní kapacita v daném odberném míste v daném mesíci.

f ) Obecné podmínky distribuce zemního plynu

Základní podmínky distribuce ZP zákazníkum jsou stanoveny zákonem c. 458/2000 Sb.

O podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvetvích a o zmene nekterých
zákonu (energetický zákon) v platném znení a v jeho navazujících vyhláškách. Ostatní podmínky distribuce ZP jsou uvedeny ve smlouve uzavrené mezi prodávajícím a zákazníkem.

Úctované množství distribuované energie v kWh se stanoví soucinem prepocteného objemu zemního plynu vyjádreného v m3 pri vztažné teplote 15o C, vztažném tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti ? = 0 a skutecne dosažené hodnoty spalného tepla v kWh/ m3 (viz. TPG 901 01).

V Brne dne : 23. prosince 2004

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10