Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Ceník JMP Net, s.r.o./RWE GasNet, s.r.o. - JM 1.1.2013

Ceník distribuce plynu platný od 1. ledna 2013

Ceník, který je zpracován podle § 2c zákona č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetice a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č.264/2010 Sb., vstupuje v platnost 1. ledna 2013.

Pro plyn distribuovaný provozovatelem distribuční soustavy v domácí zóně RWE GasNet, s.r.o. - síť JM platí tyto pevné ceny a podmínky:

1. Ceny za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou

1.1. Pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka platí tyto pevné ceny:

RWE GasNet, s.r.o. - síť JM Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu "nad – do včetně" MWh/rok Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd Kč/tis. m3 Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
nad 63 122,35 89 865,58 x
nad 55 do 63 134,31 x 268,78
nad 50 do 55 135,58 x 246,25
nad 45 do 50 137,72 x 224,64
nad 40 do 45 138,88 x 205,66
nad 35 do 40 139,68 x 188,51
nad 30 do 35 141,23 x 168,64
nad 25 do 30 142,91 x 149,71
nad 20 do 25 147,71 x 126,87
nad 15 do 20 150,00 x 114,10
nad 7,56 do 15 155,84 x 95,89
nad 1,89 do 7,56 179,77 x 81,11
do 1,89 374,20 x 56,35

1.2 Pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka platí pevné ceny. Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK v Kč/tis. m3 je určena vzorcem,

                                   CK = (a + b x ln k ) x 1000 ,

kde

a, b   jsou koeficienty charakterizující distribuční soustavu

     je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3.

Dvousložková cena dálkovod 
Pevná cena za odebraný plyn CKOM   Koeficienty cenového vzorce
 Kč/MWh  b
12,61  233,3366   -13,0012

Dvousložková cena místní síť
Pevná cena za odebraný plyn CKOM   Koeficienty cenového vzorce
 Kč/MWh  b
35,93 265,6047   -13,0012

1.3 Za odběrné místo zákazníka, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k dálkovodu, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k vysokotlaké části distribuční soustavy.

1.4 Za odběrné místo zákazníka, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k místní síti, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené ke středotlaké nebo nízkotlaké části distribuční soustavy.

1.5 Cena za distribuci plynu podle bodu 1.1 se pro rok 2013 použije pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2012 prováděny roční odečty.

1.6 Cena za distribuci plynu podle bodu 1.2 se pro rok 2013 použije pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2012 prováděny řádné měsíční odečty. Odběrné místo zákazníka s výjimkou kategorie domácnost, ve kterém byly v roce 2012 prováděny roční odečty a ve kterém roční odběr nebo přepočtená roční spotřeba plynu byly vyšší než 630 MWh, může požádat o stanovení ceny za distribuci plynu podle bodu 1.2. Pokud zákazník požádá o stanovení ceny za distribuci plynu podle bodu 1.2, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání. Spotřeba v odběrném místě zákazníka, pro které je stanovena cena podle bodu 1.2, je fakturována měsíčně.

Pro odběrné místo zákazníka s výjimkou kategorie domácnost, jehož přepočtená roční spotřeba plynu byla po celé předchozí tříleté období vyšší než 760 MWh a jehož cena byla stanovena podle bodu 1.1, je pro rok 2013 stanovena cena podle bodu 1.2. Provozovatel distribuční soustavy oznámí změnu zákazníkovi nejpozději do 28 dnů od posledního odečtu a fakturuje za tuto cenu nejpozději od prvního měsíce následujícího po uplynutí 28 dnů od oznámení.

1.7 Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2012 prováděny řádné měsíční odečty a jehož roční odběr v roce 2012 byl nižší nebo roven 630 MWh, může zákazníka požádat o stanovení ceny za distribuci plynu podle bodu 1.1 s roční periodicitou fakturace. Pokud zákazník požádá o stanovení ceny za distribuci plynu podle bodu 1.1, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání. 

Pro odběrné místo zákazníka, jehož přepočtená roční spotřeba plynu byla po celé předchozí tříleté období nižší než 500 MWh a pro které byla cena stanovena podle bodu 1.2, je pro rok 2013 stanovena cena podle bodu 1.1. Provozovatel distribuční soustavy oznámí změnu zákazníkovi nejpozději do 28 dnů od odečtu za měsíc prosinec a fakturuje za tuto cenu nejpozději od prvního dne měsíce následujícího po uplynutí 28 dnů od oznámení.

1.8 Zákazník, s měřením typu A nebo B, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle bodu 1.2, může požádat o cenu za distribuci plynu Cjedn v Kč/MWh, která se určí podle vzorce

                    Cjedn = CK / (40 x s) + Ckom + 20 ,

kde

s    je veličina, jejíž hodnota je 10,55 kWh/m3.

Pokud zákazník požádá o cenu za distribuci plynu podle tohoto bodu, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání. 

Pokud zákazník, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, požádá o rezervaci pevné distribuční kapacity v hodnotě vyšší  než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a požadavek na tuto výši rezervované pevné distribuční kapacity provozovateli distribuční soustavy neprokáže, provozovatel distribuční soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období. V případě, že nejsou u zákazníka známy odběry plynu za předchozí dvouleté období, použije se pro účely stanovení ceny za distribuci plynu sjednaná hodnota rezervované pevné distribuční kapacity podle tohoto bodu.

Obdobně se ustanovení tohoto bodu použije pro výpočet ceny za distribuci plynu v případě, kdy zákazník rezervaci nemění, ale hodnota rezervace pevné distribuční kapacity je z historie vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém období. 

Pokud je zákazníkovi, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, rezervována pevná distribuční kapacita v hodnotě vyšší  než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém období a zákazník tuto výši rezervované pevné distribuční kapacity provozovateli distribuční soustavy neprokáže, provozovatel distribuční soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období.

Denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou nelze využívat současně s rezervací kapacity podle bodu 2 až 4 po dobu platnosti ceny za distribuci plynu podle tohoto bodu.

1.9 Změnu ceny za distribuci plynu na podmínky podle bodu 1.5, 1.6 nebo 1.7 lze uskutečnit nejvýše jedenkrát za 12 měsíců.

1.10 Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém je cena za distribuci plynu podle bodu 1.1 části fakturována za kratší odečtové období než 12 měsíců, platí pro rok 2013 cena za distribuci plynu stanovená pro odběrné pásmo podle skutečného ročního odběru plynu za celý rok 2012 nebo podle poslední známé přepočtené roční spotřeby plynu.

1.11 Změna dodavatele plynu v odběrném místě zákazníka nemá vliv na zařazení odběrného místa zákazníka do kategorie a odběrného pásma a na cenu za distribuci plynu stanovenou pro odběrné místo zákazníka.

1.12 Pro odběrné místo

1.12.1 s měřením typu A nebo B, pro které je cena za distribuci plynu stanovena podle bodu 1.2 platí, že měsíční platba za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu MPAB v Kč/měsíc se určí podle vzorce

MPAB = (CK x k / 1000) / 12 ,

1.12.2 s měřením typu C, pro které je cena za distribuci plynu stanovena podle bodu 1.2 platí, že měsíční platba za denní přidělenou pevnou distribuční kapacitu MPrL v Kč/měsíc se určí podle vzorce

MPrL = (CK x RKL ) / 12 , 

kde

RKL  je denní přidělená pevná distribuční kapacita v daném odběrném místě v tis. m3

i) pro měsíc leden 2013 až prosinec 2013 se denní přidělená pevná distribuční kapacita v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi vypočtených za měsíce únor 2012 až leden 2013 podle vzorce

DPi = (SPi /21) x (31/ PDi ),

kde

i je příslušný kalendářní měsíc,

SPi je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m3,

PDi je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci.

ii) pro odběrné místo, pro které není možné zjistit skutečně dosažený odběr podle bodu i) této části v únoru 2012 až lednu 2013 (např. nový zákazník), se denní přidělená pevná distribuční kapacita v tis. m3 určí jako denní přidělená pevná distribuční kapacita sjednaná ve smlouvě o distribuci plynu,

1.12.3 pro které je cena za distribuci plynu stanovena podle bodu 1.1 této části platí, že denní přidělená pevná distribuční kapacita v odběrném místě RKC v tis. m3, určená podle vzorce

RKC = RS / 110, 

kde

RS je přepočtená roční spotřeba plynu nebo dohodnutý odběr plynu v odběrném místě zákazníka v tis. m3, který je použit pro zařazení odběrného místa zákazníka do odběrného pásma. 

je přepočtená roční spotřeba plynu nebo dohodnutý odběr plynu v odběrném místě zákazníka v tis. m, který je použit pro zařazení odběrného místa zákazníka do odběrného pásma. 

2. Ceny za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu

Cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu platí pouze pro odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B, jehož cena je stanovena podle bodu 1.2.

Pro distribuci plynu do odběrného místa platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z pevné ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn podle příslušné tabulky v bodu 1.2. Pevná měsíční cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu Ckd v Kč/tis. m3 pro měsíc, ve kterém je rezervace pevné měsíční distribuční kapacity účinná, se určí podle vzorce

Ckd = CK x F ,

kde

F je faktor kalendářního měsíce dle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Listopad Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen
 F 0,4 0,2 0,083

Pro stanovení CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou a všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných měsíčních distribučních kapacit, pokud zákazník denní přerušitelnou kapacitu rezervuje.

3. Ceny za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka

3.1 Pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, pro které je stanovena cena za distribuci plynu podle bodu 1.2, je dvousložková cena za distribuci plynu složena z pevné ceny za odebraný plyn a pevné roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s pevnou cenou za odebraný plyn platnou pro denní pevnou distribuční kapacitu podle tabulky v bodu 1.2.

3.1.1 Pevná cena za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou v Kč/tis. m3 je shodná s pevnou cenou za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK podle bodu 1.2. Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou.

3.1.2 Pevná cena za denní rezervovanou přerušitelnou měsíční distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 je shodná s pevnou cenou za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu Ckd podle bodu 2. Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou a všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných měsíčních distribučních kapacit.

 3.2 Pevná cena za omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity CKp v Kč/tis. m3 se určí podle vzorce

CKp = kpdrp x CK ,

kde

kp drp je faktor omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity stanovený podle vzorce

 kpdrp = ( 6 x SRD ) / 365 ,

kde

SRD  je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity.

Přitom platí, že CKp je menší nebo rovno CK.

Cenu za omezení nebo přerušení denní rezervované přerušitelné distribuční kapacity za každý plynárenský den omezení nebo přerušení hradí jednou ročně provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi.

4. Ceny za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu

4.1 Pro denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, pro které je cena stanovena podle bodu 1.2, platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z pevné ceny za odebraný plyn a pevné ceny za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn podle bodu 1.2. Pevná cena pro rok 2013 za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu kalendářního měsíce, ve kterém je rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity účinná, CKK v Kč/tis. m3 je vypočtena podle vzorce

CKK = CK x Fa x F ,

kde

Fa je poměr počtu dnů účinnosti rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity kalendářního měsíce k počtu dnů kalendářního měsíce,

Fs je faktor pevné klouzavé distribuční kapacity kalendářního měsíce, ve kterém je rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity účinná. 

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Listopad Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen
Fs 0,72  0,28 0,0996

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit.

5. Ceny za distribuci plynu ve zkušebním provozu

Cena za distribuci plynu ve zkušebním provozu je dvousložková. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn podle bodu 1.2. Pevná cena za denní rezervovanou  distribuční kapacitu ve zkušebním provozu pro plynárenský měsíc je shodná s pevnou cenou za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu  CK  podle bodu 1.2. Pro stanovení ceny CK se za k považuje denní rezervovaná distribuční kapacita ve zkušebním provozu.

Pokud dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity ve zkušebním provozu, je pro výpočet měsíční platby za denní rezervovanou distribuční kapacitu ve zkušebním provozu použita cena za denní rezervovanou distribuční kapacitu ve zkušebním provozu a pro stanovení ceny CK se za k považuje skutečně dosažená denní kapacita v odběrném místě v daném měsíci.

Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B, se denní rezervovaná distribuční kapacita ve zkušebním provozu na období následujících 6 kalendářních měsíců stanoví postupem pro výpočet přidělené distribuční kapacity podle bodu 1.12.2. 

6. Překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity

Platba Ppd za překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, je provozovatelem distribuční soustavy účtována u odběrného místa s měřením typu A nebo B, pro které je cena za distribuci plynu stanovena podle bodu 1.2 nebo 1.7, v případě, že dojde k překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity (pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje) o více než 3,8 %. Platba Ppd je stanovena podle vzorce

Ppd = Fod x CK x Dd

kde

Fod  je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen,  Listopad Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen 
Fod 1,9  0,95  0,3

D se určí podle vzorce:

Dd = ( Krd  - Ksd ) ,

kde

Krd je skutečně dosažená denní kapacita v odběrném místě v tis. m3,

Ksd je součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit v odběrném místě zákazníka, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, v tis. m3.

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje.

Přitom platí, že

pokud je v odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná a přerušitelná distribuční kapacita, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, v plynárenském měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční  kapacity, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, účtována za plynárenský měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené maximální hodnotou Dd v odběrném místě v plynárenském měsíci.

7. Rezervace denní pevné distribuční kapacity na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima

7.1 Pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, jehož cena je stanovena podle bodu 1.2, může zákazník rezervovat denní pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima.

7.2 Denní pevnou distribuční kapacitou na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima je maximální hodnota ze všech denních spotřeb plynu v rozhodném období od 1. října 2009 do 30. září 2012. V případě, že zákazník neodebíral v celém rozhodném období, použije se známá maximální hodnota ze všech denních spotřeb v období, které začínají nejpozději 1. října 2011.

7.3 Zákazník, pro jehož odběrné místo nejsou známé údaje za rozhodné období podle bodu 7.2, může rezervovat kapacitu podle bodu 7.1 nejdříve po uplynutí 12 kalendářních měsíců od ukončení distribuce plynu ve zkušebním provozu nebo v případě nevyužití distribuce plynu ve zkušebním provozu po uplynutí 12 kalendářních měsíců od zahájení odběru plynu s měřením typu A nebo B. V takovém případě je rozhodným obdobím 12 kalendářních měsíců před rezervací kapacity dle bodu 7.1.

7.4 Po uplynutí 12 kalendářních měsíců od rezervace kapacity podle bodu 7.1 změní provozovatel distribuční soustavy výši rezervované kapacity podle bodu 7.1 v závislosti na změně rozhodného období.

7.5 Pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka s rezervovanou kapacitou podle bodu 7.1 platí pevné ceny Ckom v Kč/MWh podle bodu 1.2 a pevné ceny CK v Kč/tis.m3 podle bodu 1.2, kde koeficient a je navýšen o 5%.

7.6 Pokud dojde k překročení rezervované kapacity podle bodu 7.1, není zákazníkovi účtována platba za překročení podle bodu 6.

8. Minimální cena za denní rezervovanou pevnou a přerušitelnou distribuční kapacitu

Minimální cena za denní rezervovanou pevnou a přerušitelnou kapacitu, pokud zákazník přerušitelnou kapacitu rezervuje, je 

40 000 Kč/tis. m3.

9. Platba za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu nižší než 0,543 tis. m3/den

Pro odběrné místo zákazníka, jehož denní rezervovaná pevná a přerušitelná distribuční kapacita, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje,  je nižší než 0,543 tis. m3 /den, se pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou nebo přerušitelnou distribuční kapacitu CK rovná pevné ceně pro denní rezervovanou pevnou nebo přerušitelnou distribuční kapacitu ve výši 0,543 tis. m3/den.  

10. Ceny pro předávací místa mezi distribučními soustavami

Pro předávací místo mezi distribučními soustavami platí pevné ceny uvedené v bodě 1 až 9 s výjimkou bodů 1.8 a 7, přičemž podmínky stanovené v těchto bodech se použijí obdobně. Platbu za překročení podle bodu 6 platí provozovatel distribuční soustavy, pokud denní rezervovaná pevná distribuční kapacita v předávacím místě mezi distribučními soustavami je nižší než nejvyšší skutečně dosažený denní odběr plynu v období od 1. října 2009 do 30. září 2012.

11. Ceny pro vstupní a výstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě přeshraničního plynovodu

11.1 Pevná cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu a pevná cena za předaný plyn pro vstupní body distribuční soustavy

 Název vstupního bodu  Pevná cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3  Pevná cena za předaný plyn v Kč/MWh
 Laa an der Thaya  7 700  0

 Přitom platí pevné ceny a podmínky podle bodů 1.2 až 1.8 Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2012 s tím, že odkazy na bod 1.1 Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu se nahrazují odkazy na tabulku v bodě 11.1 tohoto ceníku distribuce plynu.

11.2 Pevná cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu a pevná cena za předaný plyn pro výstupní body distribuční soustavy

 Název výstupního bodu  Pevná cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3  Pevná cena za předaný plyn v Kč/MWh
 Laa an der Thaya  56 765,57  12,61

 Přitom platí pevné ceny a podmínky podle bodu 1.2 až 1.8 Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2012 s tím, že odkazy na bod 1.1 Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu se nahrazují odkazy na tabulku v bodě 11.2 tohoto ceníku distribuce plynu.

12. Ceny pro vstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě nebo souhrnu předávacích míst výrobny plynu

Pro vstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě, případně v souhrnu předávacích míst výrobny plynu, je pevná roční cena za denní přidělenou pevnou kapacitu 10 Kč/tis. m3. Přitom platí přiměřeně podmínky stanovené v bodech 1.11, 2 až 4 a 6 s tím, že odkazy na bod 1.2 se nahrazují odkazem na bod 11.

13. Ceny za distribuci pro odběrná místa CNG

Pevná cena za distribuci plynu do odběrného místa zákazníka, ve kterém je instalována plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG) pro pohon motorových vozidel, je jednosložková a pro odběrné místo s ročním odběrem do 630 MWh/rok shodná s pevnou cenou za odebraný plyn platnou pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka  podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části.

Pro odběrné místo s ročním odběrem nad 630 MWh/rok platí tyto pevné ceny:

Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh 
Dálkovod  Místní síť 
 53,25  99,64

Pokud je v odběrném místě zákazníka instalováno více odběrných plynových zařízení, je podmínkou uplatnění této ceny samostatné měření odběru plynu plnicí stanicí.

14. Poplatek za služby operátora trhu

Pevná cena za zúčtování je

2,16 Kč/MWh.

Cena je účtována za plyn spotřebovaný zákazníkem, výrobcem plynu, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem distribuční soustavy. 

Cena za zúčtování obsahuje zvláštní poplatek ve výši 1 Kč/MWh podle §17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 211/2011 Sb.

15. Ceny uniklého plynu

Cena se uplatní v případě, kdy došlo cizím subjektem k narušení technologických zařízení distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o. - síť JM , s následným únikem zemního plynu nebo únik zemního plynu byl cizím subjektem vyvolán v důsledku nezbytných technických úprav na technologickém zařízení distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o. - síť JM.

Cena uniklého plynu se stanoví takto:

cena distribuce uniklého plynu bez DPH

cena komodity uniklého plynu bez DPH

poplatek operátora trhu s plynem 

Aktualizované ceny uniklého plynu naleznete zde .

16. Ceny za neoprávněnou distribuci a neoprávněný odběr plynu

Výše náhrady škody při neoprávněném odběru se stanoví množstvím neoprávněně odebraného plynu zjištěného podle vyhlášky 108/2011 Sb. § 9 odstavce č. 1 nebo vypočteného podle vyhlášky 108/2011 Sb.  § 9 odstavců č. 3 - 6 a přepočteného na energetické jednotky podle vyhlášky 108/2011 Sb. § 9 odstavce č. 9 složkami ceny podle platného cenového rozhodnutí ERÚ účinného v době zjištění neoprávněného odběru plynu.

Cena množství neoprávněně odebraného a distribuovaného plynu se stanoví takto:

cena za distribuci plynu bez DPH…cena shodná s cenou distribuce do odběrného místa dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2011 (část I, bod 13)

cena za dodávku plynu bez DPH…dvojnásobek měsíčního aritmetického průměru pevné denní ceny plynu za chybějící vyrovnávací plyn v měsíci předcházejícím zjištění neoprávněného odběru (k dispozici na webových stránkách operátora trhu www.ote-cr.cz ).

cena za činnost zúčtování operátora trhu

daň z přidané hodnoty a daň z plynu.

Aktualizované ceny za neoprávněnou distribuci a neoprávněný odběr plynu naleznete zde.

17. Závěrečná ustanovení

17.1 Při přepočtu množství distribuovaného plynu na MWh se postupuje podle jiného právního předpisu - Příloha č. 1 vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.

17.2 Úředně stanovenými cenami uvedenými v cenovém rozhodnutí se rozumí ceny bez DPH.

17.3 Pokud je plyn použit v případech, kdy vzniká povinnost platby spotřební daně podle zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, lze cenu zemního plynu navýšit o příslušnou spotřební daň.

17.4 Při přechodu ze zimního na letní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě o distribuci plynu. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě.

17.5 Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na dvě platná desetinná místa.

V Brně dne 21. prosince 2012

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10