Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Ceník SČP Net, s.r.o. 1.1.2005

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tento ceník obsahuje ceny a podmínky pro distribuci zemního plynu naftového ( dále jen plyn).
  2. Podíly zákazníka uvedené v této části ceníku jsou stanoveny na základě cenového rozhodnutí ERÚ č.5/2005 ze dne 26.srpna 2005, o cenách plynů (dále jen cenové rozhodnutí).
 2. Platnost cen
  1. Ceny za distribuci plynu kategorie zákazníků na celém území, pro které platí licence SČP, a. s., se sídlem v Ústí nad Labem.
  2. Pro účely této části ceníku jsou jednotlivé kategorie zákazníků definovány shodně s cenovým rozhodnutím.
 3. Daň z přidané hodnoty
  1. Podle zákona č. 325/2004 Sb. (zákon o dani z přidané hodnoty) podléhají ceny základní sazbě DPH (19%).

 1. Ceny platné pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou
  1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 9,45 MWh/rok, platí tyto pevné ceny a podmínky:
   Roční odběr v pásmu nad – do MWh/rok Dvousložková cena
   Pevná cena za odebraný plyn
   Kč/MWh
   Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu Kč/tis. m 3
   nad 9,45 do 63 111,32 87 794,30
   nad 63 do 630 109,00 84 065,90
   nad 630 do 4 200 97,78 104 573,90
   nad 4 200 do 52 500 59,97 50 875,20
   nad 52 500 do 105000 37,19 30 749,70
   nad 105 000 do 525000 21,06 21 199,60
   nad 525 000 21,06 20 394,20

   Noví zákazníci jsou zařazováni do výše uvedených odběrných pásem podle odběru v daném odběrném místě dohodnutého ve smlouvě.

   Pro odběrná místa s měřením typu A a B platí, že měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m 3 a pevné roční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu v Kč/tis.m 3 podle tabulky v bodě 2.1.1.

   Pro odběrná místa s měřením typu C platí, že měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu MP rse určí podle vzorce:

   vzorec1

   kde

   C rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky v bodě 2.1.1,

   RK je denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3, určená postupem a) nebo b):   1. pro odběrná místa s ročním odběrem do 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle vzorce:
    vzorec2
    kde
    RS je roční odběr v daném odběrném místě v tis. m 3,
    LF r je faktor ročního využití denního maxima dle následující tabulky:
    Roční odběr v pásmu nad – do
    MWh/rok
    LF r
    nad 9,45 do 63 105
    nad 63 do 630 120
   2. pro odběrná místa s ročním odběrem nad 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle bodů i) až iii):
    1. pro měsíc leden 2005 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší denní propočtený průměr odběru v daném odběrném místě za měsíce leden 2004, únor 2004, prosinec 2004. Denní propočtený průměr odběru je podíl skutečného odběru dosaženého v daných měsících v tis. m 3 a počtu jejich kalendářních dnů,
    2. pro období od 1.února 2005 do 31. prosince 2005 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší denní propočtený průměr odběru v daném odběrném místě za měsíce leden 2005, únor 2005, prosinec 2004,
    3. pro odběrná místa, pro která není možné zjistit nejvyšší denní propočtený průměr odběru v prosinci 2004, lednu 2005 a únoru 2005 (např. noví zákazníci), se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší denní propočtený průměr odběru sjednaný ve smlouvě v tis. m 3.
  2. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem do 9,45 MWh/rok, platí tyto pevné ceny a podmínky:
   Roční odběr nad – do
   MWh/rok
   Dvousložková cena
   Cena za odebraný plyn
   Kč/MWh
   Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu
   od 0 do 1,89 233,16 37,37
   nad 1,89 do 9,45 121,35 54,98
 2. Ceny platné pro měsíční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou
  Cena za pevnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.
  1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 9,45 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy, platí tyto pevné ceny a podmínky:

   Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle tabulky v bodu 2.1.1. Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy C kd v Kč/tis. m 3 je vypočtena ve dvou variantách, podle níže uvedených vzorců a) a b). Uživatel má právo konečné volby mezi dvěma výslednými hodnotami.

   1. vzorec3
   2. vzorec4

   kde

   C rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky v bodě 2.1.1,

   F c je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy,

   F je faktor kalendářního měsíce dle následující tabulky:

   Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Duben, Říjen, Listopad Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září
   F 0,4 0,25 0,1


   n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.

   Přitom platí, že měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se určí jako 1/n součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m 3 a pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy v Kč/tis. m 3, kde n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.

 3. Ceny platné pro roční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou

  Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě roční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

  1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 9,45 MWh/rok, platí tyto pevné ceny a podmínky:

   Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle tabulky v bodě 2.1.1. Maximální roční cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu je shodná s pevnou roční cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky v bodě 2.1.1.

 4. Ceny platné pro měsíční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou

  Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

  1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 9,45 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy, platí tyto pevné ceny a podmínky:

   Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální měsíční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle tabulky v bodě 2.1.1. Maximální měsíční cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu je shodná s pevnou měsíční cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky v bodě 2.2.1.

  V případě, že dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách) o více než 2%, je provozovatelem distribuční soustavy účtována platba P pd za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce:

  rovnice
  kde

 5. K rd je skutečně dosažená denní kapacita daného subjektu bilancování v daném odběrném místě v tis. m 3,

  K sd je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit v daném odběrném místě sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m 3,

  F je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle tabulky v bodě 2.2.1,

  C rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky v bodě 2.1.1.

  Přitom platí, že pokud je v daném odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo přerušitelná kapacita sjednaná ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity účtována za daný měsíc pouze jedenkrát ve výši určené podle vzorce pro výpočet P pd, kde za K rd je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v daném měsíci.

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10