Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Ceník SČP Net, s.r.o. 1.1.2006

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tento ceník obsahuje ceny a podmínky pro distribuci zemního plynu naftového ( dále jen plyn).
  2. Podíly zákazníka uvedené v této části ceníku jsou stanoveny na základě cenového rozhodnutí ERÚ č.12/2005 ze dne 30.listopadu 2005, o cenách plynů (dále jen cenové rozhodnutí).
 2. Platnost cen
  1. Ceny za distribuci plynu kategorie zákazníků na celém území, pro které platí licence SČP, a. s., se sídlem v Ústí nad Labem.
  2. Pro účely této části ceníku jsou jednotlivé kategorie zákazníků definovány shodně s cenovým rozhodnutím.
 3. Daň z přidané hodnoty
  1. Podle zákona č. 325/2004 Sb. (zákon o dani z přidané hodnoty) podléhají ceny základní sazbě DPH (19%).
 1. Ceny platné pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou

  Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo platí tyto pevné ceny

  SČP Dvousložková cena
  Kategorie
  zákazníků
  Roční
  odběr
  v pásmu
  nad-do [MWh/rok]
  Pevná cena
  za odebraný
  plyn
  [Kč/MWh]
  Pevná roční
  cena za
  denní
  rezervovanou
  pevnou
  kapacitu
  [Kč/tis. m 3]
  Stálý
  měsíční
  plat za přistavenou
  kapacitu
  [Kč]
  Dálkovod
  Velkoodběratel nad
  157 500
  24,66 24 260,00 x
  52 500 - 157 500 35,66 27 360,00 x
  4 200 -
  52 500
  61,42 30 690,00 x
  Střední
  odběratel
  630 -
  4 200
  99,26 40 060,00 x
  Místní síť
  Velkoodběratel nad
  157 500
  24,66 42 360,00 x
  52 500 - 157 500 35,66 45 460,00 x
  4 200 -
  52 500
  61,42 48 790,00 x
  Střední odběratel 630 -
  4 200
  99,26 58 160,00 x
  Maloodběratel
  a domácnost
  63 -
  630
  120,20 69 790,00 x
  55 - 63 152,706 x 199,00
  50 - 55 152,70 x 180,00
  45 - 50 152,70 x 166,00
  40 - 45 152,70 x 151,00
  35 - 40 152,70 x 137,00
  30 - 35 152,70 x 123,00
  25 - 30 152,70 x 109,00
  20 - 25 152,70 x 95,00
  15 - 20 152,70 x 81,00
  9,45 -
  15
  152,70 x 66,00
  1,89 -
  9,45
  195,80 x 49,00
  do 1,89 353,90 x 32,00
  1. Za odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k dálkovodu, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k vysokotlaké části distribuční soustavy.
  2. Za odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k místní síti se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené ke středotlaké a nízkotlaké části distribuční soustavy.
  3. Odběrná místa zákazníků s roční spotřebou nad 630 MWh jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem podle spotřeby v roce 2005 s přihlédnutím k odchylkám od dlouhodobé roční spotřeby. Provozovatel distribuční soustavy provede po zjištění skutečné roční spotřeby doúčtování roční spotřeby, pokud je to možné. V případě, že zákazník požádá pro dané odběrné místo o přeřazení do vyššího odběrného pásma, bude příslušným provozovatelem distribuční soustavy odběrné místo přeřazeno od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, kdy došlo k požadovanému navýšení spotřeby. Obdobně se postupuje v případě žádosti o přeřazení do nižšího odběrného pásma. Při posouzení se vychází z měsíčního odběru zákazníka a charakteru odběru v daném odběrném místě, přičemž zákazník doloží způsobem nevzbuzujícím pochybnosti skutečnosti, na jejichž základě dochází ke změně jeho předpokládaného ročního odběru.
  4. Odběrná místa zákazníků, ve kterých bylo dosaženo v posledním odečtovém období roční spotřeby do 630 MWh, jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem podle roční spotřeby vypočtené ze spotřeby naměřené v posledním odečtovém období. Pokud je to toto období kratší než 120 dnů, použije se pro výpočet roční spotřeby součet spotřeb naměřených v posledních po sobě následujících odečtových období, jejichž souhrnná délka činí nejméně 120 dní.
  5. Nová odběrná místa zákazníků připojená k distribuční soustavě v roce 2005 a v průběhu roku 2006 jsou zařazována do výše uvedených odběrných pásem podle odběru dohodnutého ve smlouvě.
  6. Pokud zákazník, jehož odběrné místo zařazené do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá pro dané odběrné místo v průběhu roku o zvýšení denní rezervované kapacity, provozovatel distribuční soustavy navýší denní rezervovanou kapacitu na období následujících minimálně dvanácti měsíců, pokud nedošlo ke snížení denní rezervované kapacity v rámci roční smlouvy v předchozích dvanácti měsících.
  7. Pokud zákazník, jehož odběrné místo zařazené do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá pro dané odběrné místo v průběhu roku o snížení denní rezervované kapacity, provozovatel distribuční soustavy provede snížení denní rezervované kapacity na období následujících minimálně dvanácti měsíců.
  8. Pro odběrná místa
   1. s měřením typu A a B kategorií velkoodběratel a střední odběratel platí, že měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m3 a pevné roční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu v Kč/tis. m 3 podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části.
   2. ostatní s měřením typu A a B a s měřením typu C platí, že měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu MPr se určí podle vzorce
    vzorec1
    kde:
    rd
    je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části,
    RK
    je denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3, určená postupem a) nebo b):
    1. pro odběrná místa s ročním odběrem do 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle vzorce
     vzorec2
     kde
     RS
     je roční odběr v daném odběrném místě v tis. m 3,
     LF r
     je faktor ročního využití denního maxima podle následující tabulky:
     Roční odběr v pásmu
     [MWh/rok]
     LF r
     nad 63 do 630 110
    2. pro odběrná místa s ročním odběrem nad 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle bodů i) až iii), kdy
     1. pro měsíc leden 2006 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi vypočtených v daném odběrném místě za měsíce únor 2005 až leden 2006 podle vzorce
      06_vzorec_3
      i
      je příslušný kalendářní měsíc,
      SP i
      je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m 3,
      PD i
      je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci.
     2. pro měsíc únor 2006 až prosinec 2006 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DP i vypočtených v daném odběrném místě za měsíce březen 2005 až únor 2006 podle vzorce v bodě i),
     3. pro odběrná místa, pro která není možné zjistit skutečně dosažený odběr v daném odběrném místě v březnu 2005 až únoru 2006 (například noví zákazníci), se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako denní rezervovaná pevná kapacita sjednaná ve smlouvě.
 2. Ceny platné pro měsíční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou
  Cena za pevnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.
  1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky:
   Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 2.1.1 této části. Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy C kd v Kč/tis. m 3 je vypočtena podle níže uvedeného vzorce
   vzorec3
   kde
   C rd
   je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části,
   F c
   je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy,
   F
   je faktor kalendářního měsíce podle následující tabulky:
   Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Duben, Říjen, Listopad Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září
   F 0,4 0,2 0,083
   Přitom platí, že měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se určí jako 1/n součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m 3 a pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy v Kč/tis. m 3, kde n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.
 3. Ceny platné pro roční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou
  Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě roční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.
  1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok platí tyto pevné ceny a podmínky:
   Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části. Maximální roční cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu je shodná s pevnou roční cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části.
 4. Ceny platné pro měsíční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou
  Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.
  1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky:
   Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální měsíční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části. Maximální měsíční cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu je shodná s pevnou měsíční cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu stanovenou postupem podle bodu 2.1 této části.
 5. Překročení sjednané kapacity
  V případě, že dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách) o více než 2%, je provozovatelem distribuční soustavy účtována platba P pd za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce
  06_rovnice
  kde
  K rd
  je skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3,
  K sd
  je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit v daném odběrném místě sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m 3,
  F od
  je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky:
  Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Duben, Říjen, Listopad Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září
  F 3 1 0,2
  C rd
  je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části.
  Přitom platí, že pokud je v daném odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo přerušitelná kapacita sjednaná ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity účtována za daný měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené podle vzorce pro výpočet P pd, kde za K rd je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v daném měsíci.

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10