Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Ceník SČP net, s.r.o. 2007 - Suchdolsko

Ceny distribuce zemního plynu pro oprávněné zákazníky platné od 1. prosince 2007

Tento ceník obsahuje pevné ceny distribuce zemního plynu (dále jen ZP) pro oprávněné zákazníky (dále jen zákazník) SČP Net, s.r.o., (dále jen prodávající) stanovené na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen CR ERÚ) č. 11/2006, o cenách plynu, ze dne 28. listopadu 2006.

Ceník, který je zpracován v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a souvisejícími vyhláškami, vstupuje v platnost 1. prosince 2007. Ceník je platný pro kategorii oprávněných zákazníků definovaných v § 55 odstavci 3 písm. a), b) a c) tohoto zákona a mající uzavřený smluvní vztah na distribuci zemního plynu se společností SČP Net, s.r.o..

Všechny ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty ve výši 19%.

Pro účely ceníku jsou jednotlivé kategorie zákazníků definovány takto:

velkoodběratel fyzická či právnická osoba s ročním odběrem nad 4200 MWh plynu
střední odběratel fyzická či právnická osoba s ročním odběrem nad 630 MWh do 4200 MWh plynu
maloodběratel fyzická osoba odebírající plyn pro podnikatelské účely či právnická osoba s ročním odběrem do 630 MWh plynu
domácnost fyzická osoba odebírající plyn sloužící k uspokojování jejich osobních potřeb a osobních potřeb příslušníků její domácnosti

Pro zemní plyn distribuovaný regionální distribuční soustavou pro dodávku plynu zákazníkům na vymezeném území společnosti SČP Net, s.r.o., a pro provozovatele lokálních distribučních soustav přímo připojených k regionální distribuční soustavě SČP Net, s.r.o., platí tyto pevné ceny a určené podmínky:

1.Ceny platné pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou

1.1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo platí tyto pevné ceny a podmínky:

Lokální soustava Suchdolsko Dvousložková cena
Kategorie konečných zákazníků Roční odběr v odběrném místě v pásmu nad - do [MWh/rok] Pevná cena za odebraný plyn [Kč/MWh] Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu [Kč/tis.m 3] Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu [Kč]
Dálkovod
Velkoodběratel nad 157 500 56,16 35 790,00 x
52 500 - 157 500 68,56 39 870,00 x
4 200 - 52 500 118,32 43 750,00 x
Střední odběratel 630 - 4 200 129,94 47 070,00 x
Místní síť
Velkoodběratel nad 157 500 56,15 55 770,00 x
52 500 - 157 500 68,56 59 850,00 x
4 200 - 52 500 118,32 63 550,00 x
Střední odběratel 630 - 4 200 129,94 67 050,00 x
Maloodběratel a domácnost 63 - 630 * 164,38 85 310,00 x
55 - 63 206,36 x 245,60
50 - 55 206,36 x 220,30
45 - 50 206,36 x 203,50
40 - 45 206,36 x 187,80
35 - 40 206,36 x 170,60
30 - 35 206,36 x 154,70
25 - 30 206,36 x 140,00
20 - 25 206,36 x 122,70
15 - 20 206,36 x 104,90
9,45 - 15 206,36 x 85,00
1,89 - 9,45 260,83 x 59,10
do 1,89 443,82 x 38,60

1.2 Za odběrné místo připojené k dálkovodu se považuje odběrné místo připojené k vysokotlaké části distribuční soustavy.

1.3 Za odběrné místo připojené k místní síti se považuje odběrné místo připojené ke středotlaké a nízkotlaké části distribuční soustavy.

1.4 Odběrná místa zákazníků s roční spotřebou nad 630 MWh jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem dle spotřeby v roce 2006 s přihlédnutím k odchylkám od dlouhodobé roční spotřeby. Provozovatel distribuční soustavy provede po zjištění skutečné roční spotřeby doúčtování roční spotřeby. V případě, že zákazník požádá pro dané odběrné místo o přeřazení do vyššího odběrného pásma, bude příslušným provozovatelem distribuční soustavy odběrné místo přeřazeno od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, kdy došlo k požadovanému navýšení spotřeby. Obdobně se postupuje v případě žádosti o přeřazení do nižšího odběrného pásma. Při posouzení se vychází z měsíčního odběru zákazníka a charakteru odběru v daném odběrném místě, přičemž konečný zákazník doloží způsobem nevzbuzujícím pochybnosti skutečnosti, na jejichž základě dochází ke změně jeho předpokládaného ročního odběru.

1.5 Odběrná místa zákazníků, ve kterých bylo dosaženo v posledním odečtovém období roční spotřeby do 630 MWh, jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem dle roční spotřeby vypočtené ze spotřeby naměřené v posledních po sobě následujících odečtových obdobích, jejichž souhrnná délka činní nejméně čtyři měsíce.

1.6 Nová odběrná místa zákazníků připojená k distribuční soustavě v roce 2006 a v průběhu roku 2007 jsou zařazována do výše uvedených odběrných pásem podle odběru dohodnutého ve smlouvě.

1.7 Pro odběrná místa:

1.7.1 s měřením typu A a B kategorií velkoodběratel a střední odběratel platí,

že:

měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m3 a pevné roční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu v Kč/tis. m3 podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části.

1.7.2 ostatní s měřením typu A a B a s měřením typu C platí, že:

měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu MPr se určí podle vzorce:

,

kde

Crd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části,

RK je denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m3, určená pro odběrná místa s ročním odběrem

a) do 630 MWh podle vzorce:

,

kde

RS je roční odběr v daném odběrném místě v tis. m3,

LFr je faktor ročního využití denního maxima dle následující tabulky:

Roční odběr v pásmu
nad – do
MWh/rok
LFr
nad 63 do 630 110

b) nad 630 MWh podle bodů i) až iii):

i) pro měsíc leden 2007 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi vypočtených v daném odběrném místě za měsíce leden 2006 až prosinec 2006 dle vzorce:

,

kde

i je příslušný kalendářní měsíc,

SPi je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m3,

PDi je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci.

ii) pro měsíc únor 2007 až prosinec 2007 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi vypočtených v daném odběrném místě za měsíce březen 2006 až únor 2007 dle vzorce v bodě i),

iii) pro odběrná místa, pro která není možné zjistit skutečně dosažený odběr v daném odběrném místě v březnu 2006 až únoru 2007 (např. noví zákazníci), se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m3 určí jako denní rezervovaná pevná kapacita sjednaná ve smlouvě.

2. Ceny platné pro měsíční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou

Cena za pevnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

2.1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části. Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy Ckd v Kč/tis. m3 je vypočtena podle níže uvedeného vzorce:

,

kde

Crd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části,

Fc je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy,

F je faktor kalendářního měsíce podle následující tabulky:Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Duben, Říjen, Listopad Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září
F 0,4 0,2 0,083

n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.

Přitom platí, že:

měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se určí jako 1/n součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m3 a pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy v Kč/tis. m3, kde n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.

3. Ceny platné pro roční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou

Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě roční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

3.1 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok je dvousložková cena za distribuci plynu složena z pevné ceny za odebraný plyn a pevné roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části. Pevná roční cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu v Kč/tis. m3 je shodná s pevnou roční cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části.

3.1.1 Pevná cena za omezení nebo přerušení distribuce Cdrp v plynárenských dnech, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu v období platnosti roční smlouvy o distribuci, je stanovena podle vzorce

,

kde

Crd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části,

kpdrp je faktor omezení nebo přerušení distribuce plynu stanovený podle vzorce

,

kde

SRD je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení distribuce plynu,

Přitom platí, že Cdrp je menší nebo rovno Crd.

3.1.2 Platbu za překročení sjednaného pravděpodobného počtu plynárenských dní, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti roční smlouvy o distribuci, se určí jako součin denní rezervované přerušitelné kapacity v tis. m3 sjednané ve smlouvě na daný rok a pevné ceny za překročení sjednaného pravděpodobného počtu plynárenských dní, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti roční smlouvy o distribuci, Cdrp v Kč/tis. m3. Platbu za překročení sjednaného pravděpodobného počtu plynárenských dní, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti roční smlouvy o distribuci, hradí provozovatel distribuční soustavy uživateli.

4. Ceny platné pro měsíční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou

Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

4.1 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy je dvousložková cena za distribuci plynu složena z pevné ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části. Pevná měsíční cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu v Kč/tis. m3 je shodná s pevnou měsíční cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu stanovenou postupem podle bodu 2.1 této části.

4.1.1 Pevná cena za omezení nebo přerušení distribuce Cdkp v plynárenských dnech, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu v období platnosti měsíční smlouvy o distribuci, je stanovena podle vzorce

,

kde

Ckd je pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy podle bodu 2.1 této části,

kpdkp je faktor omezení nebo přerušení distribuce plynu stanovený podle vzorce

,

kde

SKD je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení distribuce plynu,

ndd je počet dní platnosti měsíční smlouvy o distribuci plynu.

Přitom platí, že Cdkp je menší nebo rovno Ckd.

4.1.2 Platbu za překročení sjednaného pravděpodobného počtu plynárenských dní, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti měsíční smlouvy o distribuci, se určí jako součin denní rezervované přerušitelné kapacity v tis. m3 sjednané ve smlouvě na období platnosti měsíční smlouvy a pevné ceny za překročení sjednaného pravděpodobného počtu plynárenských dní, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti měsíční smlouvy o distribuci, Cdkp v Kč/tis. m3. Platbu za překročení sjednaného pravděpodobného počtu plynárenských dní, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti měsíční smlouvy o distribuci, hradí provozovatel distribuční soustavy uživateli.

5. Překročení denní rezervované distribuční kapacity

V případě, že v odběrném místě konečného zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel vybaveného měřením typu A nebo B dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách) o více než 3,8 %, je provozovatelem distribuční soustavy účtována platba Ppd za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce

,

kde

Krd je skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v tis. m3,

Ksd je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit v daném odběrném místě sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m3,

Fod je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Duben, Říjen, Listopad Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září
Fod 3 1 0,2

Crd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části.

Přitom platí, že

pokud je v daném odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo přerušitelná kapacita sjednaná ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity účtována za daný měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené podle vzorce pro výpočet Ppd, kde za Krd je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v daném měsíci.

6. Ceny pro vstupní a výstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě přeshraničního plynovodu

6.1 Pro výstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě přeshraničního plynovodu a předávacího místa mezi distribučními soustavami platí pevné ceny uvedené v bodě 1 až 4, přičemž podmínky stanovené v těchto bodech se použijí obdobně.

6.2 Pro vstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě případně souhrnu předávacích míst výrobny plynu nebo v předávacím místě přeshraničního plynovodu je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu 10 Kč/tis. m3 a pevná cena za distribuovaný plyn 0,01 Kč/MWh. Přitom platí přiměřeně podmínky a pevné ceny stanovené v bodech 1.7, 2 až 5 s tím, že odkazy na bod 1.1 se nahrazují odkazem na bod 6.2.

7. Ceny uniklého plynu

Cena se uplatní v případě, kdy došlo cizím subjektem k narušení technologických zařízení distribuční soustavy SČP Net, s.r.o., s následným únikem zemního plynu nebo únik zemního plynu byl cizím subjektem vyvolán v důsledku nezbytných technických úprav na technologickém zařízení distribuční soustavy SČP Net, s.r.o..

cena uniklého ZP bez DPH …………………………………… 657,22 Kč/MWh

přičemž je cena distribuce uniklého ZP bez DPH……………………………106,21 Kč/MWh

cena komodity uniklého ZP bez DPH……...……………………. 551,01Kč/MWh

Výše uvedené ceny jsou platné pro období 1.1.2007 – 31.1.2007.

Pro aktuální období jsou ceny uniklého ZP měsíčně aktualizovány vždy k 10. dni daného měsíce s platností od prvního dne v měsíci.

Aktualizované ceny uniklého plynu naleznete zde.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Základní podmínky distribuce ZP zákazníkům jsou stanoveny zákonem č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění a v jeho navazujících vyhláškách. Ostatní podmínky distribuce ZP jsou uvedeny v Řádu provozovatele distribuční soustavy SČP Net, s.r.o., a ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem.

8.2. Účtované množství dodané energie v kWh se stanoví součinem přepočteného objemu zemního plynu vyjádřeného v m3 při vztažné teplotě 15° C, vztažném tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti φ = 0 a skutečně dosažené hodnoty spalného tepla v kWh/m3 (viz TPG 901 01).

8.3. Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na dvě platná desetinná místa.

V Ústí nad Labem dne : 1. prosince 2007

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10