Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Ceník SČP Net, s.r.o. 2009

Ceny distribuce zemního plynu pro oprávněné zákazníky platné od 1. ledna 2009

Ceník, který je zpracován podle § 2c zákona č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, vstupuje v platnost 1. ledna 2009. Ceník je platný pro kategorii oprávněných zákazníků, kteří mají uzavřený smluvní vztah na distribuci zemního plynu se společnostmi SČP Net, s.r.o., STP Net, s.r.o. a ZČP Net, s.r.o..

Všechny ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty ve výši 19%.

Pro účely ceníku jsou jednotlivé kategorie zákazníků definovány takto:

velkoodběratel fyzická či právnická osoba s ročním odběrem nad 4200 MWh plynu
střední odběratel fyzická či právnická osoba s ročním odběrem nad 630 MWh do 4200 MWh plynu
maloodběratel fyzická osoba odebírající plyn pro podnikatelské účely či právnická osoba s ročním odběrem do 630 MWh plynu
domácnost fyzická osoba odebírající plyn sloužící k uspokojování jejich osobních potřeb a osobních potřeb příslušníků její domácnosti

Pro zemní plyn distribuovaný regionální distribuční soustavou pro dodávku plynu zákazníkům na vymezeném území společností SČP Net, s.r.o., STP Net, s.r.o. a ZČP Net, s.r.o., a pro provozovatele lokálních distribučních soustav přímo připojených k regionálním distribučním soustavám SČP Net, s.r.o., STP Net, s.r.o. a ZČP Net, s.r.o., platí tyto pevné ceny a určené podmínky:

1. Ceny platné pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou

1.1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo konečného zákazníka platí tyto pevné ceny:

SČP Net, s.r.o. STP Net, s.r.o. ZČP Net, s.r.o. Dvousložková cena
Kategorie zákazníků Roční odběr v pásmu nad – do MWh/rok Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh Pevná roční cena za denní přidělenou pevnou kapacitu Kč/tis. m3 Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
Dálkovod
Velkoodběratel nad 157 500 30,22 29 470,00 x
nad 52 500 do 157 500 43,83 36 170,00 x
nad 4 200 do 52 500 80,15 37 490,00 x
Střední odběratel nad 630 do 4 200 125,58 49 480,00 x
Místní síť
Velkoodběratel nad 157 500 30,22 50 410,00 x
nad 52 500 do 157 500 43,83 57 650,00 x
nad 4 200 do 52 500 80,15 58 430,00 x
Střední odběratel nad 630 do 4 200 125,58 70 420,00 x
Maloodběratel a domácnost nad 63 do 630* 123,41 75 170,00 x
nad 55 do 63 160,28 X 228,60
nad 50 do 55     160,28 X 212,70
nad 45 do 50     160,28 X 201,00
nad 40 do 45     160,28 X 183,50
nad 35 do 40     160,28 X 167,10
nad 30 do 35     160,28 X 151,40
nad 25 do 30     160,28 X 139,20
nad 20 do 25     160,28 X 124,70
nad 15 do 20     160,28 X 108,60
nad 9,45 do 15     160,28 X 91,60
nad 1,89 do 9,45   227,09 X 86,30
do 1,89 398,09 X 46,30

*) pro kategorii konečných zákazníků domácnost je pásmo vymezeno: nad 63

1.2 Za odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k dálkovodu, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k vysokotlaké části distribuční soustavy.

1.3 Za odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k místní síti, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené ke středotlaké a nízkotlaké části distribuční soustavy.

1.4 Odběrná místa konečných zákazníků s ročním odběrem v roce 2008 vyšším než 630 MWh a odběrná místa konečných zákazníků, u nichž jsou známé jednotlivé měsíční odběry v roce 2008, jsou pro rok 2009 provozovatelem distribuční soustavy zařazována do jednotlivých odběrných pásem podle spotřeby v roce 2008 s přihlédnutím k odchylkám od dlouhodobé roční spotřeby. V případě, že konečný zákazník požádá o přeřazení odběrného místa do vyššího odběrného pásma z důvodů navýšení odběru, přeřadí provozovatel distribuční soustavy odběrné místo do vyššího odběrného pásma od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém došlo k navýšení odběru, nejdříve však od prvého dne měsíce, následujícího po obdržení žádosti provozovatelem distribuční soustavy. Obdobně se postupuje v případě žádosti o přeřazení odběrného místa do nižšího odběrného pásma. Při posouzení žádosti konečného zákazníka o přeřazení odběrného místa vychází provozovatel distribuční soustavy z velikosti měsíčního odběru konečného zákazníka v daném odběrném místě. Odběrná místa konečných zákazníků s předpokládaným ročním odběrem nad 630 MWh, jejichž odběrná plynová zařízení byla připojena k distribuční soustavě v roce 2008 nebo v průběhu roku 2009, jsou zařazována do odběrných pásem podle odběru dohodnutého ve smlouvě.

1.5 Odběrné místo konečného zákazníka, nezařazené do odběrného pásma podle bodu 1.4, je provozovatelem distribuční soustavy zařazeno do jednotlivých odběrných pásem podle přepočteného ročního odběru vypočteného ze spotřeby naměřené v posledním odečtovém období. Pokud je toto období kratší než 10 měsíců, použije provozovatel distribuční soustavy pro výpočet přepočtené roční spotřeby součet spotřeb naměřených v posledních po sobě následujících odečtových obdobích, jejichž souhrnná délka činí nejméně deset měsíců. Po provedení odečtu provozovatel distribuční soustavy vyúčtuje cenu za distribuci plynu za poslední odečtové období. Pokud není možné zjistit odběr za nejméně 10 měsíců (např. nový konečný zákazník), je odběrné místo konečného zákazníka zařazeno do odběrného pásma podle odběru dohodnutého ve smlouvě.

1.6 Změna dodavatele plynu v odběrném místě konečného zákazníka nemá vliv na zařazení odběrného místa do odběrného pásma podle bodů 1.4 a 1.5 této části.

1.7 Pokud je konečný zákazník s ročním odběrem v roce 2008 do 630 MWh včetně fakturován za kratší odečtová období než 12 měsíců, zařadí pro rok 2009 provozovatel distribuční soustavy odběrné místo tohoto zákazníka do odběrného pásma podle přepočteného ročního odběru vypočteného ze spotřeby naměřené v posledním odečtovém období. Pokud je toto období kratší než 10 měsíců, použije provozovatel distribuční soustavy pro výpočet přepočtené roční spotřeby součet spotřeb naměřených v posledních po sobě následujících odečtových obdobích, jejichž souhrnná délka činí nejméně deset měsíců. Pokud není možné odběr za posledních 10 měsíců zjistit, je odběrné místo konečného zákazníka zařazeno do odběrného pásma podle odběru dohodnutého ve smlouvě.

1.8 Pro odběrná místa:

1.8.1 s měřením typu A a B kategorií velkoodběratel a střední odběratel platí, že měsíční plat za denní přidělenou pevnou kapacitu se určí jako 1/12 součinu denní přidělené pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m 3 a pevné roční ceny za denní přidělenou pevnou kapacitu v Kč/tis. m 3 podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části.

1.8.2 ostatní s měřením typu A a B a s měřením typu C platí, že měsíční plat za denní přidělenou pevnou kapacitu MP r se určí podle vzorce

vzorec01,

kde

C rd je pevná roční cena za denní přidělenou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části,

RK je denní přidělená pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3, určená pro odběrná místa s ročním odběrem

a) do 630 MWh podle vzorce:

vzorec02,

kde

RS je zjištěný roční odběr nebo přepočtený roční odběr, nebo smluvně dohodnutý odběr v daném odběrném místě v tis. m 3, který je použit pro zařazení odběrného místa konečného zákazníka do pásma podle bodů 1.4 až 1.7 této části,

LF r je faktor ročního využití denního maxima dle následující tabulky:

Roční odběr
v pásmu nad – do
MWh/rok
LF r
nad 63 do 630 110

b) nad 630 MWh podle bodů i) až ii), kdy

i) pro měsíc leden 2009 až prosinec 2009 se denní přidělená pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DP i vypočtených v daném odběrném místě za měsíce únor 2008 až leden 2009 dle vzorce:

vzorec_nad630,

kde

i je příslušný kalendářní měsíc,

SP i je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m 3,

PD i je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci.

ii) pro odběrná místa, pro která není možné zjistit skutečně dosažený odběr v daném odběrném místě podle i) v únoru 2008 až lednu 2009 (např. nový konečný zákazník), se denní přidělená pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako denní přidělená pevná kapacita sjednaná ve smlouvě.

2. Ceny platné pro měsíční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou

Cena za pevnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

2.1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části. Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvyC kd v Kč/tis. m 3 je vypočtena podle níže uvedeného vzorce:

vzorec04 ,

kde

C rd je pevná roční cena za denní přidělenou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části,

F c je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy,

F je faktor kalendářního měsíce dle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Duben, Říjen, Listopad Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září
F 0,4 0,2 0,083

n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.

Přitom platí, že:

měsíční plat za denní přidělenou pevnou kapacitu se určí jako 1/n součinu denní přidělené pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m 3 a pevné ceny za denní přidělenou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy v Kč/tis. m 3 , kde n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.

3. Ceny platné pro roční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou

Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě roční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

3.1 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok je dvousložková cena za distribuci plynu složena z pevné ceny za odebraný plyn a pevné roční ceny za denní přidělenou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části. Pevná roční cena za denní přidělenou přerušitelnou kapacitu v Kč/tis. m 3 je shodná s pevnou roční cenou za denní přidělenou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části.

3.1.1 Pevná cena za omezení nebo přerušení distribuce C drp v plynárenských dnech, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu v období platnosti roční smlouvy o distribuci, je stanovena podle vzorce

vzorec05 ,

kde

C rd je pevná roční cena za denní přidělenou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části,

kp drp je faktor omezení nebo přerušení distribuce plynu stanovený podle vzorce

vzorec06,

kde

S RD je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení distribuce plynu,

Přitom platí, že C drp je menší nebo rovno C rd.

3.1.2 Platbu za omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti roční smlouvy o distribuci, se určí jako součin denní přidělené přerušitelné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na daný rok a pevné ceny za omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti roční smlouvy o distribuci, C drp v Kč/tis. m 3. Platbu za omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti roční smlouvy o distribuci, hradí provozovatel distribuční soustavy uživateli.

4. Ceny platné pro měsíční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou

Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

4.1 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy je dvousložková cena za distribuci plynu složena z pevné ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní přidělenou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části. Pevná měsíční cena za denní přidělenou přerušitelnou kapacitu v Kč/tis. m 3 je shodná s pevnou měsíční cenou za denní přidělenou pevnou kapacitu stanovenou postupem podle bodu 2.1 této části.

4.1.1 Pevná cena za omezení nebo přerušení distribuce C dkp v plynárenských dnech, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu v období platnosti měsíční smlouvy o distribuci, je stanovena podle vzorce

Vzorec_prerusitelna_kap,

kde

C kd je pevná cena za denní přidělenou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy podle bodu 2.1 této části ,

kp dkp je faktor omezení nebo přerušení distribuce plynu stanovený podle vzorce

vzorec08 ,

kde

S KD je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení distribuce plynu,

ndd je počet dní platnosti měsíční smlouvy o distribuci plynu.

Přitom platí, že C dkp je menší nebo rovno C kd.

4.1.2 Platbu za omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti měsíční smlouvy o distribuci, se určí jako součin denní přidělené přerušitelné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na období platnosti měsíční smlouvy a pevné ceny za omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti měsíční smlouvy o distribuci, C dkp v Kč/tis. m 3. Platbu za omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti měsíční smlouvy o distribuci, hradí provozovatel distribuční soustavy uživateli.

5. Ceny platné pro klouzavou smlouvu o distribuci plynu s pevnou kapacitou

Cena za distribuční kapacitu sjednaná na základě klouzavé smlouvy o distribuci plynu platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

5.1 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok po dobu platnosti klouzavé smlouvy o distribuci plynu platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné ceny za denní přidělenou pevnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části. Pevná cena za denní přidělenou pevnou kapacitu po dobu platnosti klouzavé smlouvy C sd v Kč/tis. m 3 je vypočtena podle vzorce

cenik0801_vzorec_klouzava ,

kde

C rd je pevná roční cena za denní přidělenou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části,

F a je průměr faktorů F kalendářních měsíců, ve kterých je klouzavá smlouva o distribuci účinná, vážený počtem plynárenských dní za dobu účinnosti smlouvy v příslušném kalendářním měsíci,

F je faktor kalendářního měsíce podle tabulky v bodu 2.1

F s je faktor klouzavé smlouvy určený nejvyšší hodnotou kalendářního měsíce spadajícího do platnosti klouzavé smlouvy o distribuci, určený podle tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Listopad Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen
F s 2,5 1,4 1,2

6. Ceny platné pro distribuci plynu ve zkušebním provozu

Cena za denní kapacitu v období zkušebního provozu se stanoví za příslušný plynárenský měsíc jako 1/12 pevné roční ceny určené podle bodu 1.1 této části na základě nejvyšší skutečně naměřené hodnoty odběru plynu v plynárenském měsíci v příslušném odběrném místě. Pro účely zařazení odběrného místa do odběrného pásma se použije sjednané roční množství podle smlouvy o distribuci.

7. Překročení denní rezervované distribuční kapacity

V případě, že v odběrném místě konečného zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel vybaveného měřením typu A nebo B dojde k překročení denní přidělené distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách) o více než 3,8 %, provozovatel distribuční soustavy účtuje platbu P pd za překročení denní přidělené pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce

cenik0801_vzorec_prekroceni,

kde

F od je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Duben, Říjen, Listopad Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září
F od 2,5 1 0,2

C rd je pevná roční cena za denní přidělenou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části.

D d je určeno podle vzorce:

cenik0801_vzorec_prekroceni01,

kde:

K rd je skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3,

K sd je součet všech denních přidělených pevných nebo přerušitelných kapacit v daném odběrném místě sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m 3,

Přitom platí, že

pokud je v daném odběrném místě překročena denní přidělená pevná nebo přerušitelná kapacita sjednaná ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní přidělené pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity účtována za daný měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené maximální hodnotou D d v daném odběrném místě v daném měsíci.

8. Ceny pro vstupní a výstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě přeshraničního plynovodu

8.1 Pro výstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě přeshraničního plynovodu a předávacího místa mezi distribučními soustavami platí pevné ceny uvedené v bodě 1 až 7, přičemž podmínky stanovené v těchto bodech se použijí obdobně.

8.2 Pro vstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě případně souhrnu předávacích míst výrobny plynu nebo v předávacím místě přeshraničního plynovodu je pevná roční cena za denní přidělenou pevnou kapacitu 10 Kč/tis.m 3 a pevná cena za distribuovaný plyn 0,01 Kč/MWh. Přitom platí přiměřeně podmínky a pevné ceny stanovené v bodech 1.8, 2 až 7 s tím, že odkazy na bod 1.1 se nahrazují odkazem na bod 8.2.

9. Ceny uniklého plynu

Cena se uplatní v případě, kdy došlo cizím subjektem k narušení technologických zařízení distribučních soustav SČP Net, s.r.o., STP Net, s.r.o. a ZČP Net, s.r.o., s následným únikem zemního plynu nebo únik zemního plynu byl cizím subjektem vyvolán v důsledku nezbytných technických úprav na technologických zařízeních distribučních soustav SČP Net, s.r.o., STP Net, s.r.o. a ZČP Net, s.r.o..

cena uniklého ZP bez DPH …………………………………… 1108,54 Kč/MWh

přičemž je

cena distribuce uniklého ZP bez DPH……………………………148,19 Kč/MWh

cena komodity uniklého ZP bez DPH…………………………… 960,35 Kč/MWh

Výše uvedené ceny jsou platné pro období 1.1.2009 - 31.1.2009.

Pro další aktuální období budou ceny komodity uniklého ZP měsíčně aktualizovány vždy k 10. dni daného měsíce s platností od prvního dne v měsíci.

Aktualizované ceny uniklého plynu naleznete zde.

10. Ceny za neoprávněnou distribuci a neoprávněný odběr plynu

Cena se uplatní v případě vzniku neoprávněného odběru plynu nebo neoprávněné distribuce plynu (§ 74 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tj. zejména v případě distribuce bez uzavřené smlouvy na distribuci plynu nebo v rozporu s ní a v případě neoprávněného zásahu do měřidla nebo do technického zařízení distribuční soustavy. Cena množství takto neoprávněně odebraného a distribuovaného plynu se stanoví dle odstavce 4 § 35 vyhlášky 524 takto:

cena za neoprávněnou distribuci a odběr ZP včetně DPH …………1630,98 Kč/MWh

přičemž je

cena distribuce uniklého ZP bez DPH……………………………148,19 Kč/MWh

cena za odchylku ZP bez DPH…………………………………… 1191,78 Kč/MWh

daň ze ZP ……………………………………………………………………… 30,60 Kč/MWh.

Výše uvedené ceny jsou platné pro období 1.1.2009 - 31.1.2009.

Pro další aktuální období budou ceny odchylku ZP měsíčně aktualizovány vždy k 4. dni daného měsíce s platností od prvního dne v měsíci.

Aktualizované ceny za neoprávněnou distribuci a neoprávněný odběr plynu naleznete zde .

11. Ceny za distribuci pro odběrná místa CNG

Pevná cena za distribuci zemního plynu pro odběrné místo konečného zákazníka, ve kterém je instalována plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG) pro pohon motorových vozidel, je jednosložková a je shodná s pevnou cenou za odebraný plyn platnou pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo konečného zákazníka, podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části.

Pokud je v odběrném místě konečného zákazníka instalováno více odběrných plynových zařízení, je podmínkou uplatnění této ceny samostatné měření odběru plynu plnicí stanicí. Do odběrného pásma je odběrné místo zařazeno v souladu s body 1.4 až 1.7 této části.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Při přepočtu množství dodaného zemního plynu na MWh se postupuje podle zvláštního právního předpisu - Vyhláška č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.

12.2 Pokud je zemní plyn použit v případech, kdy vzniká povinnost platby spotřební daně podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, lze cenu zemního plynu navýšit o příslušnou spotřební daň.

12.3 Při přechodu ze zimního na letní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě.

12.4 Základní podmínky distribuce ZP zákazníkům jsou stanoveny zákonem č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění a v jeho navazujících vyhláškách. Ostatní podmínky distribuce ZP jsou uvedeny v Řádech provozovatelů distribučních soustav SČP Net, s.r.o., STP Net, s.r.o. a ZČP Net, s.r.o., a ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem.

12.5 Účtované množství dodané energie v kWh se stanoví součinem přepočteného objemu zemního plynu vyjádřeného v m3 při vztažné teplotě 15° C, vztažném tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti φ = 0 a skutečně dosažené hodnoty spalného tepla v kWh/m 3 (viz TPG 901 01)

12.6 Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na dvě platná desetinná místa.

V Ústí nad Labem dne : 30. listopadu 2008

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10