Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Ceník SMP Net, s.r.o. 1.1.2011

Ceník distribuce plynu platný od 1. ledna 2011

Ceník, který je zpracován podle § 2c zákona č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 4 písm. d) a § 17 odst. 9 a 10 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, vstupuje v platnost 1. ledna 2011.

Pro plyn distribuovaný provozovatelem distribuční soustavy v domácí zóně SMP Net, s.r.o. platí tyto pevné ceny a podmínky:

1. Ceny za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou

1.1. Pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka platí tyto pevné ceny:

SMP Net, s.r.o. Dvousložková cena
Kategorie zákazníků Roční odběr v pásmu nad – do MWh/rok Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd Kč/tis. m3 Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
Domácnost, maloodběratel nad 63 147,07 92 098,58 x
nad 55 do 63 160,21 x 305,61
nad 50 do 55 162,88 x 280,34
nad 45 do 50 164,78 x 262,01
nad 40 do 45 165,98 x 242,32
nad 35 do 40 167,15 x 216,67
nad 30 do 35 168,15 x 192,06
nad 25 do 30 170,36 x 167,02
nad 20 do 25 173,25 x 141,96
nad 15 do 20 180,65 x 115,37
nad 7,56 do 15 188,11 x 88,91
nad 1,89 do 7,56 226,68 x 71,81
do 1,89 428,39 x 49,75

1.2 Pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka platí pevné ceny. Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK v Kč/tis. m3 je určena vzorcem,

                                   CK = (a + b x ln k ) x 1000 ,

kde

a, b   jsou koeficienty charakterizující konkrétní distribuční soustavu

     je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3.

 Kategorie zákazníků Dvousložková cena dálkovod 
Pevná cena za odebraný plyn CKOM   Koeficienty cenového vzorce
 střední odběratel  Kč/MWh  b
 a velkoodběratel 17,65  312,0595   -20,0294

Kategorie zákazníků Dvousložková cena místní síť
Pevná cena za odebraný plyn CKOM   Koeficienty cenového vzorce
 střední odběratel  Kč/MWh  b
 a velkoodběratel 44,72  379,4840   -27,0294

1.3 Za odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k dálkovodu, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k vysokotlaké části distribuční soustavy.

1.4 Za odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k místní síti, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené ke středotlaké nebo nízkotlaké části distribuční soustavy.

1.5 Cena za distribuci podle bodu 1.2 této části se pro rok 2011 použije pro odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k dálkovodu, a odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k místní síti, u něhož byly v roce 2010 prováděny řádné měsíční odečty. Zákazník, jehož odběrné místo bylo v roce 2010 zařazeno do kategorie maloodběratel a v němž roční odběr, nebo přepočtená roční spotřeba plynu byla vyšší než 630 MWh, může požádat o cenu za distribuci plynu podle bodu 1.2 této části. Pokud zákazník požádá o cenu za distribuci plynu podle bodu 1.2 této části, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání. Spotřeba zákazníka, který používá cenu podle bodu 1.2 této části, je fakturována měsíčně.

1.6 Zákazník, jehož odběrné místo bylo v roce 2010 zařazeno do kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel, jehož roční odběr v roce 2010 byl nižší nebo roven 630 MWh a jehož odběrné plynové zařízení je připojené k místní síti, může požádat o cenu za distribuci plynu podle bodu 1.1 této části s roční periodicitou fakturace. Pokud zákazník požádá o cenu za distribuci plynu podle bodu 1.1 této části, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání. 

1.7 Zákazník zařazený podle bodu 1.5 této části může požádat o cenu za distribuci plynu Cjedn v Kč/MWh, která se určí podle vzorce

                    Cjedn = CK / (40 x s) + Ckom + 20 ,

kde

s    je veličina, jejíž hodnota je 10,55 kWh/m3.

Pokud zákazník požádá o cenu za distribuci plynu podle tohoto bodu, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání. 

Denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou nelze kombinovat s rezervací kapacity podle bodu 2 až 4 této části po dobu platnosti ceny za distribuci plynu podle tohoto bodu.

1.8 Změnu ceny za distribuci plynu na podmínky podle bodu 1.5 až 1.7 této části lze uskutečnit nejvýše jedenkrát za 12 měsíců.

1.9 Odběrné místo zákazníka kategorie domácnost a odběrné místo, pro které nebude cena za distribuci plynu stanovena podle bodu 1.5 a 1.7 této části, je provozovatelem distribuční soustavy zařazeno do odběrného pásma v kategorii maloodběratel nebo domácnost podle přepočtené roční  spotřeby.

1.10 Změna dodavatele plynu v odběrném místě zákazníka nemá vliv na zařazení odběrného místa do odběrného pásma podle bodů 1.5 až 1.7 a 1.9 této části.

1.11 Pokud je zákazník zařazený podle bodu 1.6 a 1.9 fakturován za kratší odečtová období než 12 měsíců, zařadí pro rok 2011 provozovatel distribuční soustavy odběrné místo tohoto zákazníka do odběrného pásma podle skutečného ročního odběru za celý rok 2010 nebo podle poslední přepočtené roční spotřeby.

1.12 Pro odběrné místo

1.12.1 s měřením typu A nebo B podle bodu 1.5 této části platí, že měsíční platba za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu MPAB v Kč/měsíc se určí podle vzorce

MPAB = (CK x k / 1000) / 12 ,

1.12.2 s měřením typu C podle bodu 1.5 této části platí, že měsíční platba za denní přidělenou pevnou distribuční kapacitu MPrL v Kč/měsíc se určí podle vzorce

MPrL = (CK x RKL ) / 12 , 

kde

RKL  je denní přidělená pevná distribuční kapacita v daném odběrném místě v tis. m3

i) pro měsíc leden 2011 až prosinec 2011 se denní přidělená pevná distribuční kapacita v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi vypočtených za měsíce únor 2010 až leden 2011 podle vzorce

DPi = (SPi /21) x (31/ PDi ),

kde

i je příslušný kalendářní měsíc,

SPi je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m3,

PDi je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci.

ii) pro odběrné místo, pro které není možné zjistit skutečně dosažený odběr podle bodu i) této části v únoru 2010 až lednu 2011 (např. nový zákazník), se denní přidělená pevná distribuční kapacita v tis. m3 určí jako denní přidělená pevná distribuční kapacita sjednaná ve smlouvě.

1.12.3 dle bodu 1.6. a 1.9 této části platí, že měsíční platba za denní přidělenou pevnou distribuční kapacitu MPrC v Kč/měsíc se určí podle vzorce

MPrC = (Crd x RKC ) / 12 , 

kde

RKC je denní přidělená pevná kapacita v odběrném místě v tis. m3, určená podle vzorce

RKC = RS / 110, 

kde

RS je přepočtená roční spotřeba plynu, nebo dohodnutý odběr plynu v odběrném místě zákazníka v tis. m3, který je použit pro zařazení odběrného místa zákazníka do pásma. 

2. Ceny za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu

Cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu platí pouze pro odběrné místo zákazníka zařazeného podle bodu 1.5 této části s měřením typu A nebo B.

Pro distribuci plynu do odběrného místa platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn podle příslušné tabulky v bodě 1.2 této části. Pevná měsíční cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu Ckd v Kč/tis. m3 pro příslušný měsíc se určí podle vzorce

Ckd = CK x F ,

kde

F je faktor kalendářního měsíce dle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Listopad Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen
 F 0,4 0,2 0,083

Pro stanovení CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou a všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných měsíčních distribučních kapacit, pokud zákazník denní přerušitelnou kapacitu rezervuje.

3. Ceny za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka

3.1 Pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka zařazeného podle bodu 1.5 této části s měřením typu A nebo B je dvousložková cena za distribuci plynu složena z pevné ceny za odebraný plyn a pevné roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro denní pevnou distribuční kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.2 této části.

3.1.1 Pevná cena za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou v Kč/tis. m3 je shodná s pevnou cenou za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK podle bodu 1.2 této části. Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou.

3.1.2 Pevná cena za denní rezervovanou přerušitelnou měsíční distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 je shodná s pevnou cenou za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu Ckd podle bodu 2 této části. Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou a všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných měsíčních distribučních kapacit.

 3.2 Pevná cena za omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity CKp v Kč/tis. m3 se určí podle vzorce

CKp = kpdrp x CK ,

kde

kp drp je faktor omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity stanovený podle vzorce

 kpdrp = ( 6 x SRD ) / 365 ,

kde

SRD  je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity.

Přitom platí, že CKp je menší nebo rovno CK.

Cenu za omezení nebo přerušení denní rezervované přerušitelné distribuční kapacity za každý plynárenský den omezení nebo přerušení hradí jednou ročně provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi.

4. Ceny za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu

4.1 Pro denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka zařazeného podle bodu 1.5 této části s měřením typu A nebo B platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné ceny za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn podle bodu 1.2 této části. Pevná cena za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu CKK v Kč/tis. m3 je vypočtena podle vzorce

CKK = CK x Fa x F ,

kde

Fa je průměr faktorů F kalendářních měsíců, ve kterých je rezervována denní pevná klouzavá distribuční kapacita, vážený počtem plynárenských dní za dobu rezervace denní pevné klouzavé distribuční kapacity v příslušném kalendářním měsíci,

F je faktor kalendářního měsíce podle tabulky v bodu 2 této části,

Fs je faktor pevné klouzavé distribuční kapacity určený nejvyšší hodnotou kalendářního měsíce spadajícího do účinnosti pevné klouzavé distribuční kapacity, určený podle tabulky: 

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Listopad Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen
Fs 1,8 1,4 1,2

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit.

5. Ceny za distribuci plynu ve zkušebním provozu

Cena za distribuci plynu ve zkušebním provozu je dvousložková. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn podle bodu 1.2 této části. Pevná cena za denní rezervovanou  distribuční kapacitu ve zkušebním provozu pro plynárenský měsíc je shodná s pevnou cenou za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu  CK  podle bodu 1.2. této části. Pro stanovení ceny CK se za k považuje denní rezervovaná distribuční kapacita ve zkušebním provozu.

Pokud dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity ve zkušebním provozu, je pro výpočet měsíční platby za denní rezervovanou distribuční kapacitu ve zkušebním provozu použita cena za denní rezervovanou distribuční kapacitu ve zkušebním provozu a skutečně dosažená denní kapacita v odběrném místě v daném měsíci.

Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B, se rezervovaná distribuční kapacita ve zkušebním provozu na období následujících 6 kalendářních měsíců stanoví postupem pro výpočet přidělené distribuční kapacity podle bodu 1.12.2 této části. 

6. Překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity

Pokud v odběrném místě zákazníka zařazeném podle bodu 1.5 a 1.7 této části s měřením typu A nebo B dojde k překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, o více než 3,8 %, provozovatel distribuční soustavy účtuje platbu Ppd za překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, stanovenou podle vzorce

Ppd = Fod x CK x Dd

kde

Fod  je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen,  Listopad Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen 
Fod 2 1 0,3

D se určí podle vzorce:

Dd = ( Krd  - Ksd ) ,

kde

Krd je skutečně dosažená denní kapacita v odběrném místě v tis. m3,

Ksd je součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit v odběrném místě, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, v tis. m3,

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje.

Přitom platí, že

pokud je v odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná a přerušitelná distribuční kapacita, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, v plynárenském měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční  kapacity, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, účtována za plynárenský měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené maximální hodnotou Dd v odběrném místě v plynárenském měsíci.

7. Rezervace denní pevné distribuční kapacity na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima

7.1 Pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka zařazeného podle bodu 1.5 této části může zákazník rezervovat denní pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima. Provozovatel distribuční soustavy opětovně rezervuje denní pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima nejdříve po uplynutí 12 kalendářních měsíců od ukončení její rezervace.

7.2 Denní pevnou distribuční kapacitou na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima je maximální hodnota ze všech denních spotřeb plynu v rozhodném období od 1. října 2007 do 30. září 2010. V případě, že zákazník neodebíral v celém rozhodném období, použije se známá maximální hodnota ze všech denních spotřeb v období, které začínají nejpozději 1. října 2009.

7.3 Zákazník, u kterého nejsou známé údaje za rozhodné období podle bodu 7.2, může rezervovat kapacitu podle bodu 7.1 nejdříve po uplynutí 12 kalendářních měsíců od ukončení distribuce plynu ve zkušebním provozu nebo v případě nevyužití distribuce plynu ve zkušebním provozu po uplynutí 12 kalendářních měsíců od zahájení odběru plynu s měřením typu A nebo B. V takovém případě je rozhodným obdobím 12 kalendářních měsíců před rezervací kapacity dle bodu 7.1.

7.4 Po uplynutí 12 kalendářních měsíců od rezervace kapacity podle bodu 7.1 změní provozovatel distribuční soustavy výši rezervované kapacity podle bodu 7.1 v závislosti na změně rozhodného období.

7.5 Pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka s rezervovanou kapacitou podle bodu 7.1 platí pevné ceny Ckom v Kč/MWh podle bodu 1.2 a pevné ceny CK v Kč/tis.m3. podle bodu 1.2., kde koeficient a je navýšen o 5%.

7.6 Pokud dojde k překročení rezervované kapacity podle bodu 7.1, není zákazníkovi účtována platba za překročení podle bodu 6.

8. Minimální cena za denní rezervovanou pevnou a přerušitelnou distribuční kapacitu

Minimální cena za denní rezervovanou pevnou a přerušitelnou kapacitu, pokud zákazník přerušitelnou kapacitu rezervuje, je 

40 000 Kč/tis. m3.

9. Platba za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu nižší než 0,543 tis. m3/den

Pro zákazníka, jehož denní rezervovaná pevná a přerušitelná kapacita, pokud zákazník přerušitelnou kapacitu rezervuje,  je nižší než 0,543 tis. m3 /den, se pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou a přerušitelnou distribuční kapacitu CK rovná pevné ceně pro denní rezervovanou pevnou nebo přerušitelnou distribuční kapacitu ve výši 0,543 tis. m3/den.  

10. Ceny pro předávací místa mezi distribučními soustavami

Pro předávací místo mezi distribučními soustavami platí pevné ceny uvedené v bodě 1 až 9, přičemž podmínky stanovené v těchto bodech se použijí obdobně. Platbu za překročení podle bodu 6 platí provozovatel distribuční soustavy, pokud denní rezervovaná pevná distribuční kapacita v předávacím místě mezi distribučními soustavami je nižší než nejvyšší skutečně dosažený denní odběr plynu v období od 1. října 2007 do 30. září 2010.

11. Ceny pro vstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě nebo souhrnu předávacích míst výrobny plynu

Pro vstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě, případně souhrnu předávacích míst výrobny plynu, je pevná roční cena za denní přidělenou pevnou kapacitu 10 Kč/tis. m3. Přitom platí přiměřeně podmínky a pevné ceny stanovené v bodech 1.12, 2 až 6 s tím, že odkazy na bod 1.2 se nahrazují odkazem na bod 12.

12. Ceny za distribuci pro odběrná místa CNG

Pevná cena za distribuci plynu do odběrného místa zákazníka, ve kterém je instalována plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG) pro pohon motorových vozidel, je jednosložková a pro odběrné místo s ročním odběrem do 630 MWh/rok shodná s pevnou cenou za odebraný plyn platnou pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka  podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části. Pro odběrné místo s ročním odběrem nad 630 MWh/rok platí tyto pevné ceny:

Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh 
Dálkovod  Místní síť 
 47,27  116,04

Pokud je v odběrném místě zákazníka instalováno více odběrných plynových zařízení, je podmínkou uplatnění této ceny samostatné měření odběru plynu plnicí stanicí. Do odběrného pásma je odběrné místo zařazeno v souladu s bodem 1.9 této části.

13. Poplatek za služby operátora trhu

Pevná cena za zúčtování je

1,10 Kč/MWh.

Cena je účtována za plyn spotřebovaný zákazníkem, výrobcem plynu, provozovatelem přepravní soustavy a provozovatelem distribuční soustavy. 

14. Ceny uniklého plynu

Cena se uplatní v případě, kdy došlo cizím subjektem k narušení technologických zařízení distribuční soustavy SMP Net, s.r.o., s následným únikem zemního plynu nebo únik zemního plynu byl cizím subjektem vyvolán v důsledku nezbytných technických úprav na technologickém zařízení distribuční soustavy SMP Net, s.r.o..

cena uniklého plynu bez DPH …………………………………… 830,49 Kč/MWh

přičemž je

cena distribuce uniklého plynu bez DPH……………………………164,61 Kč/MWh

cena komodity uniklého plynu bez DPH…………………………… 664,78 Kč/MWh

poplatek operátora trhu s plynem ……………………………1,10 Kč/MWh

Výše uvedené ceny jsou platné pro období 1.1.2011 - 31.1.2011.

Pro další aktuální období budou ceny komodity uniklého plynu měsíčně aktualizovány nejpozději k 10. dni daného měsíce s platností od prvního dne v měsíci.

Aktualizované ceny uniklého plynu naleznete zde .

15. Ceny za neoprávněnou distribuci a neoprávněný odběr plynu

15.1 Ceny za neoprávněnou distribuci a neoprávněný odběr plynu stanovené v souladu s vyhláškou 251/2001 Sb.

Cena se uplatní v případě vzniku neoprávněného odběru plynu nebo neoprávněné distribuce plynu (§ 74 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tj. zejména v případě distribuce bez uzavřené smlouvy na distribuci plynu nebo v rozporu s ní a v případě neoprávněného zásahu do měřidla nebo do technického zařízení distribuční soustavy. Cena množství takto neoprávněně odebraného a distribuovaného plynu se stanoví takto:

cena za neoprávněnou distribuci a odběr plynu včetně DPH …1325,22 Kč/MWh

přičemž je

cena za distribuci plynu bez DPH………………164,61 Kč/MWh

cena za komoditu bez DPH……………..….… 908,04 Kč/MWh

daň z plynu………………………………..…… 30,60 Kč/MWh

poplatek operátora trhu s plynem ……………...…1,10 Kč/MWh. 

Výše uvedené ceny jsou platné pro období 1.1.2011 - 31.1.2011.

Pro další aktuální období budou ceny za neoprávněnou distribuci a neoprávněný odběr plynu měsíčně aktualizovány nejpozději k 4. dni daného měsíce s platností od prvního dne v měsíci.

Aktualizované ceny za neoprávněnou distribuci a neoprávněný odběr plynu naleznete zde .

15.2 Ceny za neoprávněnou distribuci a neoprávněný odběr plynu stanovené v souladu s vyhláškou 108/2011 Sb.

Výše náhrady škody při neoprávněném odběru se stanoví množstvím neoprávněně odebraného plynu zjištěného podle vyhlášky 108/2011 Sb. § 9 odstavce č. 1 nebo vypočteného podle vyhlášky 108/2011 Sb.  § 9 odstavců č. 3 - 6 a přepočteného na energetické jednotky podle vyhlášky 108/2011 Sb. § 9 odstavce č. 9 složkami ceny podle platného cenového rozhodnutí ERÚ účinného v době zjištění neoprávněného odběru plynu.

Cena množství neoprávněně odebraného a distribuovaného plynu se stanoví takto:

cena za distribuci plynu bez DPH…cena shodná s cenou distribuce do odběrného místa dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2010 (část I, bod 13)

cena za dodávku plynu bez DPH…dvojnásobek měsíčního aritmetického průměru pevné denní ceny plynu za chybějící vyrovnávací plyn v měsíci předcházejícím zjištění neoprávněného odběru (k dispozici na webových stránkách operátora trhu www.ote-cr.cz ).

cena za činnost zúčtování operátora trhu

daň z přidané hodnoty a daň z plynu.

Aktualizované ceny za neoprávněnou distribuci a neoprávněný odběr plynu naleznete zde.

16. Závěrečná ustanovení

16.1 Při přepočtu množství distribuovaného plynu na MWh se postupuje podle jiného právního předpisu - Vyhláška č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.

16.2 Úředně stanovenými cenami uvedenými v cenovém rozhodnutí se rozumí ceny bez DPH.

16.3 Pokud je plyn použit v případech, kdy vzniká povinnost platby spotřební daně podle zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, lze cenu zemního plynu navýšit o příslušnou spotřební daň.

16.4 Při přechodu ze zimního na letní čas je hodnota rezervované distribuční kapacity rovna 23/24 hodnoty rezervované distribuční kapacity uvedené ve smlouvě o distribuci plynu. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota rezervované distribuční kapacity rovna 25/24 hodnoty rezervované distribuční kapacity uvedené ve smlouvě o distribuci plynu.17.5 Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na dvě platná desetinná místa.

V Ostravě dne 9. května 2011

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10