Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Ceník VČP Net, s.r.o. 1.1.2007

Tento ceník obsahuje pevné ceny distribuce zemního plynu (dále jen ZP) pro oprávněné zákazníky (dále jen zákazník) VČP Net, s.r.o . , (dále jen prodávající) stanovené na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen CR ERÚ) č. 11/2006, o cenách plynu, ze dne 28. listopadu 2006.

Ceník, který je zpracován v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a souvisejícími vyhláškami, vstupuje v platnost 1. ledna 2007. Ceník je platný pro kategorii oprávněných zákazníků definovaných v § 55 odstavci 3 písm. a), b) a c) tohoto zákona a mající uzavřený smluvní vztah na distribuci zemního plynu se společností VČP Net, s.r.o . .

Všechny ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty ve výši 19%.

Pro účely ceníku jsou jednotlivé kategorie zákazníků definovány takto:

velkoodběratel  fyzická či právnická osoba s ročním odběrem nad 4200 MWh plynu 
střední odběratel fyzická či právnická osoba s ročním odběrem nad 630 MWh do 4200 MWh plynu
maloodběratel fyzická osoba odebírající plyn pro podnikatelské účely či právnická osoba s ročním odběrem do 630 MWh plynu
domácnost fyzická osoba odebírající plyn sloužící k uspokojování jejich osobních potřeb a osobních potřeb příslušníků její domácnosti

Pro zemní plyn distribuovaný regionální distribuční soustavou pro dodávku plynu zákazníkům na vymezeném území společnosti VČP Net, s.r.o . , a pro provozovatele lokálních distribučních soustav přímo připojených k regionální distribuční soustavě VČP Net, s.r.o . , platí tyto pevné ceny a určené podmínky:

1. Ceny platné pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou

1.1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena
Kategorie konečných zákazníků Roční odběr
v odběrném místě v pásmu
nad – do
MWh/rok
Pevná cena za
odebraný plyn
Kč/MWh
Pevná roční cena
za denní rezervovanou
pevnou kapacitu
Kč/tis. m 3
Stálý měsíční plat
za přistavenou kapacitu
v Kč
Dálkovod
Velkoodběratel nad 157 500 15,26 21 460,00 x
nad 52 500 do 157 500 27,32 27 300,00 x
nad 4 200 do 52 500 51,78 32 720,00 x
Střední odběratel nad 630 do 4 200 68,55 36 420,00 x
Místní síť
Velkoodběratel nad 157 500 15,26 41 440,00 x
nad 52 500 do 157 500 27,32 47 280,00 x
nad 4  200 do 52 500 51,78 52 700,00 x
Střední odběratel nad 630 do 4 200 68,55 56 400,00 x
Maloodběratel a domácnost nad 63 do 630 84,29 59 680,00 x
nad 55 do 63 106,00 x 196,60
nad 50 do 55 106,00 x 177,10
nad 45 do 50 106,00 x 161,80
nad 40 do 45 106,00 x 146,90
nad 35 do 40 106,00 x 132,30
nad 30 do 35 106,00 x 117,60
nad 25 do 30 106,00 x 104,20
nad 20 do 25 106,00 x 91,50
nad 15 do 20 106,00 x 78,20
nad 9,45 do 15 106,00 x 65,30
nad 1,89 do 9,45 121,81 x 49,70
do 1,89 254,04 x 30,80

 

1.2 Za odběrné místo připojené k dálkovodu se považuje odběrné místo připojené k vysokotlaké části distribuční soustavy.

1.3 Za odběrné místo připojené k místní síti se považuje odběrné místo připojené ke středotlaké a nízkotlaké části distribuční soustavy.

1.4 Odběrná místa zákazníků s roční spotřebou nad 630 MWh jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem dle spotřeby v roce 2006 s přihlédnutím k odchylkám od dlouhodobé roční spotřeby. Provozovatel distribuční soustavy provede po zjištění skutečné roční spotřeby doúčtování roční spotřeby. V případě, že zákazník požádá pro dané odběrné místo o přeřazení do vyššího odběrného pásma, bude příslušným provozovatelem distribuční soustavy odběrné místo přeřazeno od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, kdy došlo k požadovanému navýšení spotřeby. Obdobně se postupuje v případě žádosti o přeřazení do nižšího odběrného pásma. Při posouzení se vychází z měsíčního odběru zákazníka a charakteru odběru v daném odběrném místě, přičemž konečný zákazník doloží způsobem nevzbuzujícím pochybnosti skutečnosti, na jejichž základě dochází ke změně jeho předpokládaného ročního odběru.

1.5 Odběrná místa zákazníků, ve kterých bylo dosaženo v posledním odečtovém období roční spotřeby do 630 MWh, jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem dle roční spotřeby vypočtené ze spotřeby naměřené v posledních po sobě následujících odečtových obdobích, jejichž souhrnná délka činní nejméně čtyři měsíce.

1.6 Nová odběrná místa zákazníků připojená k distribuční soustavě v roce 2006 a v průběhu roku 2007 jsou zařazována do výše uvedených odběrných pásem podle odběru dohodnutého ve smlouvě.

1.7 Pro odběrná místa:

1.7.1 s měřením typu A a B kategorií velkoodběratel a střední odběratel platí,

že:

měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m 3 a pevné roční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu v Kč/tis. m 3 podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části.

1.7.2 ostatní s měřením typu A a B a s měřením typu C platí, že:

měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu MP r se určí podle vzorce:

vzorec01,

kde

C rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části,

RK je denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 , určená pro odběrná místa s ročním odběrem

a) do 630 MWh podle vzorce:

vzorec02,

kde

RS je roční odběr v daném odběrném místě v tis. m 3,

LF r je faktor ročního využití denního maxima dle následující tabulky:

Roční odběr
v pásmu nad – do
MWh/rok
LF r
nad 63 do 630 110

b) nad 630 MWh podle bodů i) až iii):

i) pro měsíc leden 2007 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DP i vypočtených v daném odběrném místě za měsíce leden 2006 až prosinec 2006 dle vzorce:

vzorec03 ,

kde

i je příslušný kalendářní měsíc,

SP i je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m 3,

PD i je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci.

ii) pro měsíc únor 2007 až prosinec 2007 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DP i vypočtených v daném odběrném místě za měsíce březen 2006 až únor 2007 dle vzorce v bodě i),

iii) pro odběrná místa, pro která není možné zjistit skutečně dosažený odběr v daném odběrném místě v březnu 2006 až únoru 2007 (např. noví zákazníci), se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako denní rezervovaná pevná kapacita sjednaná ve smlouvě.

2. Ceny platné pro měsíční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou

Cena za pevnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

2.1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části. Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy C kd v Kč/tis. m 3 je vypočtena podle níže uvedeného vzorce:

vzorec03-x,

kde

C rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1. této části,

F c je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy,

F je faktor kalendářního měsíce dle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Duben, Říjen, Listopad Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září
F 0,4 0,2 0,083

n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.

Přitom platí, že:

měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se určí jako 1/n součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m 3 a p evné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy v Kč/tis. m 3 , kde n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.

3. Ceny platné pro roční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou

Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě roční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

3.1 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok je dvousložková cena za distribuci plynu složena z pevné ceny za odebraný plyn a pevné roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části. Pevná roční cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu v Kč/tis. m 3 je shodná s pevnou roční cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části.

3.1.1 Pevná cena za omezení nebo přerušení distribuce C drp v plynárenských dnech, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu v období platnosti roční smlouvy o distribuci, je stanovena podle vzorce

vzorec05 ,

kde

C rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části,

kp drp je faktor omezení nebo přerušení distribuce plynu stanovený podle vzorce

vzorec06,

kde

 

S RD je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení distribuce plynu,

Přitom platí, že C drp je menší nebo rovno C rd.

3.1.2 Platbu za překročení sjednaného pravděpodobného počtu plynárenských dní, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti roční smlouvy o distribuci, se určí jako součin denní rezervované přerušitelné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na daný rok a pevné ceny za překročení sjednaného pravděpodobného počtu plynárenských dní, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti roční smlouvy o distribuci, C drp v Kč/tis. m 3. Platbu za překročení sjednaného pravděpodobného počtu plynárenských dní, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti roční smlouvy o distribuci, hradí provozovatel distribuční soustavy uživateli.

4. Ceny platné pro měsíční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou

Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

4.1 Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy je dvousložková cena za distribuci plynu složena z pevné ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části. Pevná měsíční cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu v Kč/tis. m 3 je shodná s pevnou měsíční cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu stanovenou postupem podle bodu 2.1 této části.

4.1.1 Pevná cena za omezení nebo přerušení distribuce C dkp v plynárenských dnech, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu v období platnosti měsíční smlouvy o distribuci, je stanovena podle vzorce

Vzorec_prerusitelna_kap ,

kde

C kd je pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy podle bodu 2.1 této části ,

kp dkp je faktor omezení nebo přerušení distribuce plynu stanovený podle vzorce

vzorec08,

kde

S KD je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení distribuce plynu,

ndd je počet dní platnosti měsíční smlouvy o distribuci plynu.

Přitom platí, že C dkp je menší nebo rovno C kd.

4.1.2 Platbu za překročení sjednaného pravděpodobného počtu plynárenských dní, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti měsíční smlouvy o distribuci, se určí jako součin denní rezervované přerušitelné kapacity v tis. m 3 sjednané ve smlouvě na období platnosti měsíční smlouvy a pevné ceny za překročení sjednaného pravděpodobného počtu plynárenských dní, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti měsíční smlouvy o distribuci, C dkp v Kč/tis. m 3. Platbu za překročení sjednaného pravděpodobného počtu plynárenských dní, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu na období platnosti měsíční smlouvy o distribuci, hradí provozovatel distribuční soustavy uživateli.

5. Překročení denní rezervované distribuční kapacity

V případě, že v odběrném místě konečného zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel vybaveného měřením typu A nebo B dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách) o více než 3,8 %, je provozovatelem distribuční soustavy účtována platba P pd za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce

vzorec09,

kde

K rd je skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3,

K sd je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit v daném odběrném místě sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m 3,

F od je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky:

 

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Duben, Říjen, Listopad Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září
F od 3 1 0,2

C rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 1.1 této části.

Přitom platí, že

pokud je v daném odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo přerušitelná kapacita sjednaná ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity účtována za daný měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené podle vzorce pro výpočet P pd, kde za K rd je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v daném měsíci.

6. Ceny pro vstupní a výstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě přeshraničního plynovodu

6.1 Pro výstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě přeshraničního plynovodu a předávacího místa mezi distribučními soustavami platí pevné ceny uvedené v bodě 1 až 4, přičemž podmínky stanovené v těchto bodech se použijí obdobně.

6.2 Pro vstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě případně souhrnu předávacích míst výrobny plynu nebo v předávacím místě přeshraničního plynovodu je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu 10 Kč/tis. m 3 a pevná cena za distribuovaný plyn 0,01 Kč/MWh. Přitom platí přiměřeně podmínky a pevné ceny stanovené v bodech 1.7, 2 až 5 s tím, že odkazy na bod 1.1 se nahrazují odkazem na bod 6.2.

7. Ceny uniklého plynu

Cena se uplatní v případě, kdy došlo cizím subjektem k narušení technologických zařízení distribuční soustavy VČP Net, s.r.o . , s následným únikem zemního plynu nebo únik zemního plynu byl cizím subjektem vyvolán v důsledku nezbytných technických úprav na technologickém zařízení distribuční soustavy VČP Net, s.r.o ..

Ceny platné v období od 1.5. do 31.5.2007:

cena uniklého ZP bez DPH ……………………………………639,17 Kč/MWh

přičemž je

cena distribuce uniklého ZP bez DPH……………………………101,52 Kč/MWh

cena komodity uniklého ZP bez DPH……...……………………. 537,65 Kč/MWh

(pozn. ceny komodity uniklého ZP za daný měsíc jsou vždy aktualizovány 10. dne následujícího měsíce)

Aktuální ceny uniklého plynu naleznete zde .

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Základní podmínky distribuce ZP zákazníkům jsou stanoveny zákonem č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění a v jeho navazujících vyhláškách. Ostatní podmínky distribuce ZP jsou uvedeny v Řádu provozovatele distribuční soustavy VČP Net, s.r.o . , a ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem.

8.2. Účtované množství dodané energie v kWh se stanoví součinem přepočteného objemu zemního plynu vyjádřeného v m 3 při vztažné teplotě 15 ° C, vztažném tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti φ = 0 a skutečně dosažené hodnoty spalného tepla v kWh/m 3 (viz TPG 901 01).

8.3. Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na dvě platná desetinná místa.

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10