Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Ceník ZČP Net, s.r.o. 1.1.2005

Všeobecná ustanovení

 1. Tento ceník se vydává na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 13/2004 ze dne 26. listopadu 2004, o cenách plynů.

 1. Tento ceník stanovuje pevné ceny za distribuci zemního plynu pro oprávněné a chráněné zákazníky, připojené k distribuční soustavě Západočeské plynárenské, a. s.

 1. Ceny uvedené v tomto ceníku jsou platné od 1.ledna 2005.

 1. Ceny stanovené v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH.

 1. Platba za distribuci zemního plynu se skládá ze dvou složek. Jednu část platby tvoří platba za odebraný plyn v MWh, druhou část platby tvoří platba za denní rezervovanou kapacitu u zákazníků se sjednaným odběrem nad 9,45 MWh/rok, resp. stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu u zákazníků se sjednaným odběrem do 9,45 MWh/rok.

 1. Při přepočtu množství odebraného zemního plynu na MWh se postupuje podle vyhlášky 251/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.

 1. Při přechodu ze zimního na letní čas, je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě.

 1. Při výpočtu hodnot plateb a pevných cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná pevná cena na dvě platná desetinná místa.

 1. Průběhovým měřením se rozumí obchodní měření, které hodinově zaznamenává objemové jednotky předávaného plynu v předávacím místě, přepočtené na vztažné podmínky.

 1. Měřením typu A se rozumí průběhové měření s dálkovým přenosem dat. Měřením typu B se rozumí ostatní průběhové měření. Měřením typu C se rozumí neprůběhové měření.

Pevné ceny za distribuci zemního plynu

Pro zemní plyn distribuovaný Západočeskou plynárenskou, a.s. pro dodávku plynu oprávněným zákazníkům, platí tyto pevné ceny a určené podmínky:

 1. Ceny platné pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou

 1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 9,45 MWh/rok, platí tyto pevné ceny a podmínky:

  Roční odběr v pásmu nad – do MWh/rok Dvousložková cena
Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu Kč/tis. m 3
Západočeská plynárenská, a.s. nad 9,45 do 63 99,46 84 240,00
nad 63 do 630 97,60 82 080,00
nad 630 do 4 200 89,40 72 000,00
nad 4 200 do 40 000 72,97 54 480,00
nad 40 000 do 100 000 48,68 42 480,00
nad 100 000 32,47 22 920,0

Noví zákazníci jsou zařazováni do výše uvedených odběrných pásem podle odběru v daném odběrném místě dohodnutého ve smlouvě. 

Přitom pro odběrná místa s měřením typu A a B platí, že:

měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m 3 a pevné roční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu v Kč/tis. m 3 podle tabulky v bodě 1.1.

Přitom pro odběrná místa s měřením typu C platí, že:

měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu MP r se určí podle vzorce:

vzorec-MPr

kde

C rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky v bodě 1.1,

RK je denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3, určená postupem a) nebo b): 

 1. pro odběrná místa s ročním odběrem do 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle vzorce:

vzorec-RK

kde

RS je roční odběr v daném odběrném místě v tis. m 3,

LF r je faktor ročního využití denního maxima dle následující tabulky:

Roční odběr v pásmu nad – do MWh/rok LF r
nad 9,45 do 63 105
nad 63 do 630 120

 

 1. pro odběrná místa s ročním odběrem nad 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle bodů i) až iii):

 1. pro měsíc leden 2005 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší denní propočtený průměr odběru v daném odběrném místě za měsíce leden 2004, únor 2004, prosinec 2004. D enní propočtený průměr odběru je podíl skutečného odběru dosaženého v daných měsících v tis. m 3 a počtu jejich kalendářních dnů,

 2. pro období od 1. února 2005 do 31. prosince 2005 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší denní propočtený průměr odběru v daném odběrném místě za měsíce leden 2005, únor 2005, prosinec 2004,

 3. pro odběrná místa, pro která není možné zjistit nejvyšší denní propočtený průměr odběru v prosinci 2004, lednu 2005 a únoru 2005 (např. noví zákazníci), se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší denní p ropočtený průměr odběru sjednaný ve smlouvě v tis. m 3.

 1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem do 9,45 MWh/rok, platí tyto pevné ceny a podmínky:

Roční odběr nad – do MWh/rok Dvousložková cena
Cena za odebraný plyn Kč/MWh Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
Západočeská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 177,89 30,11
nad 1,89 do 9,45 107,20 41,24
 1. Ceny platné pro měsíční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou

Cena za pevnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B. 

 1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 9,45 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy, platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle tabulky v bodu 1.1. Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy C kd v Kč/tis. m 3 je vypočtena ve dvou variantách, podle níže uvedených vzorců a) a b). Uživatel má právo konečné volby mezi dvěma výslednými hodnotami.

 1. vzorec-Ckd 
 2. vzorec-Ckd2 

kde

C rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky v bodě 2.1.1,

F c je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy,

F je faktor kalendářního měsíce dle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Duben, Říjen, Listopad Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září
F 0,4 0,25 0,1

n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.

Přitom platí, že:

měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se určí jako 1/n součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m 3 a pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy v Kč/tis. m 3, kde n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.

 1. Ceny platné pro roční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou

Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě roční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

 1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 9,45 MWh/rok, platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle tabulky v bodě 1.1. Maximální roční cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu je shodná s pevnou roční cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky v bodě 1.1.

 1. Ceny platné pro měsíční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou

Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

 1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 9,45 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy, platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální měsíční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle tabulky v bodě 1.1. Maximální měsíční cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu je shodná s pevnou měsíční cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky v bodě 2.1.

 1. V případě, že dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách) o více než 2 %, je provozovatelem distribuční soustavy účtována platba P pd za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce:

vzorec-Ppd2 

kde

K rd je skutečně dosažená denní kapacita daného subjektu bilancování v daném odběrném místě v tis. m 3,

K sd je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit v daném odběrném místě sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m 3,

F je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle tabulky v bodě 2.1,

C rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle tabulky v bodě 1.1.

Přitom platí, že:

pokud je v daném odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo přerušitelná kapacita sjednaná ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity účtována za daný měsíc pouze jedenkrát ve výši určené podle vzorce pro výpočet P pd, kde za K rd je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v daném měsíci.

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10