Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Ceník ZČP Net, s.r.o. 1.1.2006

Všeobecná ustanovení

 1. Tento ceník se vydává na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů.

 2. Tento ceník stanovuje pevné ceny za distribuci zemního plynu pro oprávněné a chráněné zákazníky, připojené k distribuční soustavě Západočeské plynárenské, a. s.

 1. Ceny uvedené v tomto ceníku jsou platné od 1.ledna 2006.

 1. Ceny stanovené v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH.

 1. Platba za distribuci zemního plynu se skládá ze dvou složek. Jednu část platby tvoří platba za odebraný plyn v MWh, druhou část platby tvoří platba za denní rezervovanou kapacitu u zákazníků se sjednaným odběrem nad 9,45 MWh/rok, resp. stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu u zákazníků se sjednaným odběrem do 9,45 MWh/rok.

 1. Při přepočtu množství odebraného zemního plynu na MWh se postupuje podle vyhlášky 251/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.

 1. Při přechodu ze zimního na letní čas, je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě.

 1. Při výpočtu hodnot plateb a pevných cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná pevná cena na dvě platná desetinná místa.

 1. Průběhovým měřením se rozumí obchodní měření, které hodinově zaznamenává objemové jednotky předávaného plynu v předávacím místě, přepočtené na vztažné podmínky.

 1. Měřením typu A se rozumí průběhové měření s dálkovým přenosem dat. Měřením typu B se rozumí ostatní průběhové měření. Měřením typu C se rozumí neprůběhové měření.

Pevné ceny za distribuci zemního plynu

Pro zemní plyn distribuovaný jednotlivými provozovateli regionálních distribučních soustav pro dodávku plynu oprávněným zákazníkům na území České republiky (dále jen „ zákazníci“) a pro provozovatele lokálních distribučních soustav přímo připojených k dané regionální distribuční soustavě platí tyto pevné ceny a určené podmínky:

 1. Ceny platné pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou

 1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo platí tyto pevné ceny:

ZČP Dvousložková cena
Kategorie zákazníků Roční odběr v pásmu nad – do MWh/rok Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu Kč/tis. m 3 Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
Dálkovod
Velkoodběratel nad 157 500 32,82 23 230,00 x
nad 52 500 do 157 500 41,33 29 670,00 x
nad 4 200 do 52 500 62,43 31 450,00 x
Střední odběratel nad 630 do 4 200 98,27 39 370,00 x
Místní síť
Velkoodběratel nad 157 500 32,82 41 330,00 x
nad 52 500 do 157 500 41,33 47 770,00 x
nad 4 200 do 52 500 62,43 49 550,00 x
Střední odběratel nad 630 do 4 200 98,27 57 470,00 x
Maloodběratel a domácnost nad 63 do 630 102,30 64 790,00 x
nad 55 do 63 127,70 x 183,00
nad 50 do 55 127,70 x 167,00
nad 45 do 50 127,70 x 154,00
nad 40 do 45 127,70 x 142,00
nad 35 do 40 127,70 x 128,00
nad 30 do 35 127,70 x 115,00
nad 25 do 30 127,70 x 102,00
nad 20 do 25 127,70 x 89,00
nad 15 do 20 127,70 x 75,00
nad 9,45 do 15 127,70 x 62,00
nad 1,89 do 9,45 157,60 x 46,00
do 1,89 301,00 x 29,00

1.2 Za odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k dálkovodu, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k vysokotlaké části distribuční soustavy.

1.3 Za odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k místní síti se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené ke středotlaké a nízkotlaké části distribuční soustavy.

1.4 Odběrná místa zákazníků s roční spotřebou nad 630 MWh jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem podle spotřeby v roce 2005 s přihlédnutím k odchylkám od dlouhodobé roční spotřeby. Provozovatel distribuční soustavy provede po zjištění skutečné roční spotřeby doúčtování roční spotřeby, pokud je to možné. V případě, že zákazník požádá pro dané odběrné místo o přeřazení do vyššího odběrného pásma, bude příslušným provozovatelem distribuční soustavy odběrné místo přeřazeno od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, kdy došlo k požadovanému navýšení spotřeby. Obdobně se postupuje v případě žádosti o přeřazení do nižšího odběrného pásma. Při posouzení se vychází z měsíčního odběru zákazníka a charakteru odběru v daném odběrném místě, přičemž zákazník doloží způsobem nevzbuzujícím pochybnosti skutečnosti, na jejichž základě dochází ke změně jeho předpokládaného ročního odběru.

1.5 Odběrná místa zákazníků, ve kterých bylo dosaženo v posledním odečtovém období roční spotřeby do 630 MWh, jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem podle roční spotřeby vypočtené ze spotřeby naměřené v posledním odečtovém období. Pokud je to toto období kratší než 120 dnů, použije se pro výpočet roční spotřeby součet spotřeb naměřených v posledních po sobě následujících odečtových období, jejichž souhrnná délka činí nejméně 120 dní.

1.6 Nová odběrná místa zákazníků připojená k distribuční soustavě v roce 2005 a v průběhu roku 2006 jsou zařazována do výše uvedených odběrných pásem podle odběru dohodnutého ve smlouvě.

1.7 Pokud zákazník, jehož odběrné místo zařazené do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá pro dané odběrné místo v průběhu roku o zvýšení denní rezervované kapacity, provozovatel distribuční soustavy navýší denní rezervovanou kapacitu na období následujících minimálně dvanácti měsíců, pokud nedošlo ke snížení denní rezervované kapacity v rámci roční smlouvy v předchozích dvanácti měsících.

1.8 Pokud zákazník, jehož odběrné místo zařazené do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá pro dané odběrné místo v průběhu roku o snížení denní rezervované kapacity, provozovatel distribuční soustavy provede snížení denní rezervované kapacity na období následujících minimálně dvanácti měsíců.

1.9 Pro odběrná místa

1.9.1 s měřením typu A a B kategorií velkoodběratel a střední odběratel platí, že

měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se určí jako 1/12 součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m 3 a pevné roční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu v Kč/tis. m 3 podle příslušné tabulky v bodu 2.1.1 této části.

1.9.2 ostatní s měřením typu A a B a s měřením typu C platí, že

měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu MP r se určí podle vzorce

vzorec-MPr,

kde

C rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 2.1.1 této části,

RK je denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3, určená postupem a) nebo b):

 1. pro odběrná místa s ročním odběrem do 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle vzorce

vzorec-RK,

kde

RS je roční odběr v daném odběrném místě v tis. m 3,

LF r je faktor ročního využití denního maxima podle následující tabulky:

 

Roční odběr
v pásmu nad – do
MWh/rok
LF r
nad 63 do 630 110

 

 1. pro odběrná místa s ročním odběrem nad 630 MWh se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě určí podle bodů i) až iii), kdy

 1. pro měsíc leden 2006 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DP i vypočtených v daném odběrném místě za měsíce únor 2005 až leden 2006 podle vzorce

vzorec-DPi,

kde

i je příslušný kalendářní měsíc,

SP i je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m 3,

PD i je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci.

 1. pro měsíc únor 2006 až prosinec 2006 se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DP i vypočtených v daném odběrném místě za měsíce březen 2005 až únor 2006 podle vzorce v bodě i),

 1. pro odběrná místa, pro která není možné zjistit skutečně dosažený odběr v daném odběrném místě v březnu 2005 až únoru 2006 (například noví zákazníci), se denní rezervovaná pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3 určí jako denní rezervovaná pevná kapacita sjednaná ve smlouvě.

 1. Ceny platné pro měsíční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou

Cena za pevnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

 1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 2.1.1 této části. Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy C kd v Kč/tis. m 3 je vypočtena podle níže uvedeného vzorce

vzorec-Ckd

kde

C rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 2.1.1 této části,

F c je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy,

F je faktor kalendářního měsíce podle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Duben, Říjen, Listopad Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září
F 0,4 0,2 0,083

n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.

Přitom platí, že

měsíční plat za denní rezervovanou pevnou kapacitu se určí jako 1/n součinu denní rezervované pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m 3 a pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy v Kč/tis. m 3, kde n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.

 1. Ceny platné pro roční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou

Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě roční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

 1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 2.1.1 této části. Maximální roční cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu je shodná s pevnou roční cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 2.1.1 této části.

 1. Ceny platné pro měsíční smlouvy s přerušitelnou distribuční kapacitou

Cena za přerušitelnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

 1. Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a maximální měsíční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v bodu 2.1.1 této části. Maximální měsíční cena za denní rezervovanou přerušitelnou kapacitu je shodná s pevnou měsíční cenou za denní rezervovanou pevnou kapacitu stanovenou postupem podle bodu 2.2.1 této části.

 1. V případě, že dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách) o více než 2 %, je provozovatelem distribuční soustavy účtována platba P pd za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce

vzorec-Ppd.

kde

K rd je skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v tis. m 3,

K sd je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit v daném odběrném místě sjednaných ve smlouvě (smlouvách) v tis. m 3,

F od je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Duben, Říjen, Listopad Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září
F od 3 1 0,2

C rd je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu podle příslušné tabulky v bodu 2.1.1 této části.

Přitom platí, že

pokud je v daném odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo přerušitelná kapacita sjednaná ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity účtována za daný měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené podle vzorce pro výpočet P pd, kde za K rd je dosazena nejvyšší skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v daném měsíci.

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10