Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Ceník služeb GasNet, s.r.o. 1. 9. 2018 - 31. 12. 2018

Metodika výpočtu kupní ceny za plynovodní přípojku a podmínky pro uzavření kupní smlouvy

Tato položka ceníku obsahuje stanovení kupní ceny a podmínky pro uzavření kupní smlouvy (dále jen "odkup" nebo "odkoupení") na samostatně postavenou středotlakou nebo nízkotlakou plynovodní přípojku vybudovanou na stávající distribuční soustavě, jejímž vlastníkem je konečný zákazník nebo jiná fyzická či právnická osoba, kategorie odběru Domácnost nebo Maloodběratel. Nevztahuje se na odkupy plynovodních přípojek vybudovaných současně s plynovodní sítí v rámci plynofikace obce nebo její části.

Žádost o odkup plynovodní přípojky včetně všech náležitostí uvedených v kapitole D.1.2. doručená PDS nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního roku, bude vyřízena v příslušném kalendářním roce. Žádost o odkup plynovodní přípojky včetně všech náležitostí uvedených v kapitole D.1.2. doručená PDS v době od 1. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku bude vyřízena v následujícím kalendářním roce za podmínek stanovených v ceníku pro příslušný následující kalendářní rok.

Na odkoupení plynovodní přípojky nevzniká právní nárok a PDS si vyhrazuje právo kupní smlouvu neuzavřít, a to i bez udání důvodu.

Odkoupení vysokotlakých plynovodních přípojek a středotlakých nebo nízkotlakých plynovodních přípojek pro zákazníky s celkovým ročním odběrem nad 630 MWh se řídí individuální kalkulací a není předmětem tohoto ceníku.

1.1 Stanovení kupní ceny za přípojku

a) Parametry pro stanovení kupní ceny jsou roční zatížení plynovodní přípojky odběrem plynu a pořizovací hodnota plynovodní přípojky.

b) Roční zatížení plynovodní přípojky se vypočte jako podíl mezi celkovou skutečnou roční dodávkou plynu (evidovanou v zákaznickém informačním systému PDS), případně předpokládanou roční dodávkou plynu a délkou plynovodní přípojky po HUP včetně svislé části plynovodní přípojky.

Zatížení [m3/m] =

celková skutečná (předpokládaná) roční dodávka plynu [m3/rok]


délka plynovodní přípojky [m]

Pokud odběr netrvá déle než 2 roky, použije se předpokládaná roční dodávka plynu. V případě, že se jedná o kategorii domácnost, je předpokládaná roční dodávka plynu stanovena podle měrné spotřeby určené pro daný charakter odběrného místa dle následující tabulky:

Charakter odběrného místa Předpokládaná roční dodávka (m3/rok) Předpokládaná roční dodávka (kWh/rok)1)
Pouze vaření 50 530
Vaření a TUV 500 5 350
Jednogenerační RD - starý*) 2 100 22 450
Jednogenerační RD - nový 1 700 18 170
Dvougenerační RD 2 500 26 730
Bytová jednotka 1 200 12 830
Řadový RD 1 600 17 100
Rekreační objekt 700 7 480

*) RD - starý...rodinný dům postavený do 31.12.2004

1) přepočet: 1 m3 = 10,69 kWh

c) Za pořizovací hodnotu se považuje skutečná pořizovací hodnota bez DPH, včetně nákladů na majetkoprávní vypořádání k pozemkům dotčených plynovodní přípojkou, která musí být doložena (např. fakturou), nebo kalkulovaná hodnota dle odstavce e) této části ceníku. Kalkulovaná hodnota se použije v případě, že skutečná pořizovací hodnota převyšuje kalkulovanou hodnotu.

d) Kupní cena se stanovuje jako procentuální podíl z pořizovací hodnoty. Procentuální hodnoty kupních cen v závislosti na zatížení plynovodní přípojky odběrem plynu jsou uvedeny v následují tabulce:

Zatížení [m3/m*rok] Kupní cena [%] Zatížení [m3/m*rok] Kupní cena [%]
12 – 17 10 52 – 62 60
18 – 24 20 63 – 76 70
25 – 31 30 77 – 93 80
32 – 40 40 94 – 112 90
41 – 51 50 nad 112 100

V případech smluv o zřízení věcného břemene uzavíraných mezi kupujícím a vlastníkem pozemku dotčeného plynovodní přípojkou, kdy úhradu za zřízení věcného břemene hradí kupující, je tato úhrada od stanovené kupní ceny za plynovodní přípojku kupujícím odečtena.

Pokud je prodávající plynovodní přípojky plátcem DPH, připočte se ke stanovené kupní ceně příslušná sazba DPH v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud převod není podle platných ustanovení předmětného zákona od DPH osvobozen.

e) Kalkulace pořizovací hodnoty plynovodní přípojky:

Druh nákladu

Cena bez DPH [Kč]
Paušální náklady za zpracování PD, inženýring, revize a náklady na majetkoprávní vypořádání k pozemkům dotčeným plynovodní přípojkou. 10.000,--
Náklady na výkop, montáž a materiál plynovodní přípojky v délce 2 m, včetně dopojení na distribuční soustavu, nákladů na dopravu a geodetické zaměření.  17.686,--
Náklady na každý další započatý 1 m plynovodní přípojky. 1.368,--

f) U plynovodní přípojky, jejíž datum uvedení do provozu je v rozmezí 3 – 10 let včetně od data uzavření kupní smlouvy, se stanovená kupní cena dle odstavců a) – e) tohoto ceníku ponižuje o 10 %. Datem uvedení do provozu se rozumí den vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo den započetí prvního užívání stavby, dle toho, co nastane dříve.

g) U plynovodní přípojky, jejíž datum uvedení do provozu je delší než 10 let od data uzavření kupní smlouvy, se stanovená kupní cena dle odstavců a) – e) tohoto ceníku ponižuje o 20 %. Datem uvedení do provozu se rozumí den vydání prvního kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu, nabytí účinků oznámení užívání, nebo datum prvního užívání stavby, dle toho, co nastane dříve.

1.2 Podmínky odkupu plynovodních přípojek

Podmínkou pro odkup plynovodní přípojky dle výše uvedených pravidel je:

  1. uzavřená platná smlouva na dodávku plynu nebo platná smlouva o sdružených službách dodávky plynu ke dni podpisu kupní smlouvy na tuto plynovodní přípojku;
  2. plynovodní přípojka je přípojka připojená k té části stávající distribuční soustavy, která je ve vlastnictví PDS
  3. užívání plynovodní přípojky bylo trvale povoleno příslušným stavebním úřadem. Povolením se rozumí např. pravomocné kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby, souhlas s užíváním stavby, veřejnoprávní smlouva, potvrzení o užívání stavby, oznámení o užívání stavby starší 30 dnů od vyznačeného data převzetí stavebním úřadem nebo eventuálně jiný druh povolující trvalé užívání stavby plynovodní přípojky;
  4. plynovodní přípojka byla zhotovena organizací certifikovanou pro činnosti na plynárenských zařízeních v souladu s TPG 923 01 – 1,2. Tato podmínka se vztahuje na plynovodní přípojky stavebně zahájené (zahájení stavebních a/nebo montážních prací) po 1.1.2010;
  5. zápis věcného břemene do Katastru nemovitostí ve prospěch PDS ke všem pozemkům dotčených plynovodní přípojkou (od místa napojení až po dvířka skříňky HUP), a v to v rozsahu 1 metr na obě strany od půdorysu plynovodní přípojky.

2 Ostatní poskytované služby

V souladu s ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů zajišťuje PDS vybrané služby pro zákazníky, a to smluvně prostřednictvím společnosti GridServices, s.r.o.

Poskytované služby jsou fakturovány zákazníkům jménem PDS.

Ceny jednotlivých druhů služeb jsou uvedeny v následujících tabulkách:

2.1 Zjištění a přerušení neoprávněného odběru / distribuce plynu

Pol. Název položky Cena [Kč bez DPH] DPH [%] Cena vč. DPH []
1.1 Membránové plynoměry do G6 600,-- 21% 726,--
1.2 Membránové plynoměry od G10 do G25 1.200,-- 21% 1.452,--
1.3 Membránové plynoměry od G40 do G100 4.000,-- 21% 4.840,--
1.4 Rotační a turbínové plynoměry do G650 5.300,-- 21 % 6.413,--
1.5 Turbínové plynoměry od G1000 6.300,-- 21% 7.623,--
1.6 Přepočítávače množství 5.600,-- 21% 6.776,--
1.7 Datcom, záznamníky dat 4.200,-- 21% 5.082,--
1.8 Dálkový přenos dat 17.000,-- 21% 20.270,--

2.2 Připojení dle § 12 vyhl. 488/2021 Sb. po přerušení dodávky

Pol. Název položky Cena [Kč bez DPH] DPH [%] Cena vč. DPH []
2.1 Membránové plynoměry do G6 600,-- 21% 726,--
2.2 Membránové plynoměry od G10 do G25 1.200,-- 21% 1.452,--
2.3 Membránové plynoměry od G40 do G100 4.000,-- 21% 4.840,--
2.4 Rotační a turbínové plynoměry do G650 5.300,-- 21 % 6.413,--
2.5 Turbínové plynoměry od G1000 6.300,-- 21% 7.623,--
2.6 Přepočítávače množství 5.600,-- 21% 6.776,--
2.7 Datcom, záznamníky dat 4.200,-- 21% 5.082,--
2.8 Dálkový přenos dat 17.000,-- 21% 20.270,--

PDS bude tento poplatek uplatňovat pouze v případě, že pro příslušného zákazníka na odběrném místě nebyla účtována služba dle bodu 2.1.

2.3 Reklamační přezkoušení plynoměru na žádost zákazníka

Pol. Název položky Cena [Kč bez DPH] DPH [%] Cena vč. DPH []
3.1 Přezkoušením se potvrdila oprávněnost reklamace Zdarma (zákazníkovi nebude přezkoušení fakturováno)
3.2 Paušál za přezkoušení na žádost zákazníka(přezkoušením se nepotvrdila oprávněnost reklamace) – přezkoušení a montáž
3.2.1 Membránový plynoměr do G6 900,-- 21% 1.089,--
3.2.2 Membránový plynoměr od G10 do G25 1.200,-- 21 % 1.452,--
3.2.3 Membránový plynoměr od G40 do G100 2.400,-- 21 % 2.904,--
3.2.4 Rotační a turbínové plynoměry do G65 5.200,-- 21 % 6.292,--
3.2.5 Rotační a turbínové plynoměry od G100 do G400 5.300,-- 21 % 6.413,--
3.2.6 Rotační a turbínové plynoměry G650 6.800,-- 21 % 8.228,--
3.2.7 Rotační a turbínové plynoměry od G1000 do G2500 9.700,-- 21 % 11.737,--
3.2.8 Turbínové plynoměry G4000 10.900,-- 21 % 13.189,--
3.2.9 Turbínové plynoměry nad G4000 12.500,-- 21 % 15.125,--
3.2.10 Ostatní typy měřidel a měřicích zařízení Smluvní cena dle skutečně vzniklých nákladů

2.4 Mimořádné odečty měření typu „C“ a „S“ a mimořádná fakturace na žádost zákazníka nebo obchodníka

Pol. Název položky Cena [Kč bez DPH] DPH [%] Cena vč. DPH []
4.1 Mimořádný odečet měření typu "C" a „S“ 267,-- 21% 323,--
4.2 Mimořádná faktura OM za distribuci plynu poskytovaná elektronicky 36,-- 21% 43,60
4.3 Mimořádná faktura OM za distribuci plynu zasílaná písemně 69,-- 21% 83,50
4.4 Mimořádné vyúčtování k 31.12. kalendářního roku, pokud zákazník nebo obchodník zašle PDS samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku 0,-- 21% 0,--

Služby dle bodu 4.2 a 4.3 poskytuje provozovatel distribuční soustavy pouze v kombinaci se službou 4.1 nebo na základě samoodečtu podaného zákazníkem nebo obchodníkem. Provozovatel distribuční soustavy nebude uplatňovat poplatek za vystavení mimořádné faktury v případech, kdy:

a) zákazník nebo obchodník s plynem má zákonnou povinnost poskytnout součinnost státnímu orgánu nebo instituci jím pověřené či zmocněné, spočívající v poskytnutí informace o realizované spotřebě s vyčíslením distribučního podílu na výsledné ceně;

b) zákazník nebo obchodník s plynem požaduje vystavení mimořádné faktury pro uplatnění pohledávky v řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon nebo v řízení o dědictví.
Na výzvu Provozovatele distribuční soustavy je zákazník nebo obchodník povinen tuto skutečnost doložit.

2.5 Zřízení přístupu k datům o spotřebě na základě žádosti zákazníka nebo uživatele mimo standardní systém AVE internet

Pol. Název položky Cena [Kč bez DPH] DPH [%] Cena vč. DPH []
5.1 Zřízení přístupu k archivům přepočítávače za použití komunikačního modulu DATCOM K vč. montáže (možné jen u OM, kde již je TENAS a je k dispozici napájení 230V). 11.000,-- 21 % 13.310,--
5.2 Poskytnutí impulsů ze snímače membránového, rotačního nebo turbínového plynoměru v případě, kdy nebude osazován u zákazníka nebo uživatele přepočítávač množství plynu
3.700,-- 21 % 4.477,--
5.3 Instalace modemu včetně antény a zdroje (pouze u OM, kde již je měření A, je osazeno TENAS, ale jsou zákazníkem požadována data častěji než 1x denně). 11.000,-- 21 % 13.310,--
5.4

Zřízení přístupu k archivům přepočítávače, za použití komunikačního modulu DATCOM K, včetně dodávky a montáže TENAS (je nutné mít k dispozici napájení 230V). 

33.890,-- 21 % 41.007,--

2.6 Vytyčení trasy plynovodu

Pol. Název položky Cena [Kč bez DPH] DPH [%] Cena vč. DPH []
6.1 Vytyčení trasy plynovodu   Zdarma

2.7 Povýšení typu měřicího zařízení na základě požadavku zákazníka

Pol. Název položky Cena*) [Kč bez DPH] DPH [%] Cena vč. DPH*) [Kč]
7.1 Povýšení úrovně měřicího zařízení z typu C na A 130.100,-- 21% 157.421,--
7.2 Povýšení úrovně měřicího zařízení z typu B na A 57.500,-- 21% 69.575,--

K povýšení typu měření na základě požadavku zákazníka je nutné uzavřít novou smlouvu o připojení.

*) Uvedené ceny jsou ceny orientační.

Zákazníkovi bude v případech, kdy požádá o povýšení typu měřicího zařízení mimo standardně stanovené typy měření pro dané kategorie odběratelů plynu (viz kapitola C definice pojmů) účtována cena dle skutečně vynaložených nákladů, maximálně však cena uvedená v tabulce D.2.7 (Tato cena je stanovena v případě pořízení nového přepočítávače resp. dálkového přenosu dat). 

2.8 Ověření technického stavu OPZ na základě požadavku zákazníka

Pol. Název položky Cena[KčbezDPH] DPH[%] Cenavč.DPH[]

8.1

Ověření technického stavu OPZ

620,--

21 %

750,20

Službu dle kapitoly D.2.8 poskytuje PDS v případech, kdy zákazník kategorie maloodběr nebo domácnost žádá o opětovné osazení měřicího zařízení a mezi demontáží a opětovným osazením měřicího zařízení v dotčeném odběrném místě neuplynulo více než 6 měsíců, odběrné plynové zařízení nebylo nijak upraveno ani rekonstruováno a jedná se o měřicí zařízení velikosti max. do G6 (včetně). Výměna plynového spotřebiče za nový obdobných parametrů se nepovažuje za rekonstrukci. Ověření technického stavu OPZ odpovídá TPG 800 03 bodu 5.8 o způsobu ověření technického stavu OPZ.

2.9 Instalace snímacího zařízení na membránový plynoměr

Pol. Název položky Cena [Kč bez DPH] DPH [%] Cena vč. DPH []

9.1

Montáž snímacího zařízení

300,--

21 %

363,--

9.2

Demontáž snímacího zařízení

300,--

21 %

363,--

9.3 Výměna snímacího zařízení

300,--

21 %

363,--

9.4 Kontrola snímacího zařízení 300,-- 21 % 363,--
9.5  Výměna plynoměru v případě nekompatibilního typu pro dané snímací zařízení 291,70  21 % 353,--

Službu dle kapitoly D.2.9 poskytuje PDS v případech, kdy obchodník/zákazník požaduje instalaci snímacího zařízení, jehož je vlastníkem. Službu instalace snímacího zařízení lze provést pouze za předpokladu, že snímací zařízení splňuje technické požadavky schválené společností GasNet, s.r.o. V případě nekompatibilního plynoměru pro daný typ snímacího zařízení lze využít zpoplatněnou doplňkovou službu výměny plynoměru (viz bod 9.5).

Technické požadavky na snímací zařízení jsou dostupné na webu provozovatele distribuční soustavy.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE
Související právní předpisy (ve znění pozdějších předpisů):

  • Zákon č. 458/2000 Sb. – Energetický zákon
  • Zákon č. 182/2006 Sb. - Insolvenční zákon

Ceník nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti od 1. 9. 2018.

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10