Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Kodex chování

Kodex chování pro společnosti GasNet, s.r.o., a GasNet Služby, s.r.o., dále též „skupina GasNet“, platný do 31. 5. 2022.

Preambule

Ve společnostech skupiny GasNet jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakožto i vlastníkům a zaměstnancům. Máme tedy jasné zásady, které tvoří rámec pro naše podnikatelské i společenské aktivity. Naše jednání vychází z hlavních cílů skupiny GasNet. Tyto cíle vytvářejí společnou, zastřešující identitu pro všechny společnosti skupiny GasNet a jsou konkretizovány v tomto Kodexu chování.

Hlavním podnikatelským cílem je poskytování požadovaných služeb našim zákazníkům a tomu odpovídající podnikatelský úspěch. Usilujeme o stále lepší kvalitu a výkon, přitom se opíráme o

  • dovednosti, sílu a nasazení našich zaměstnanců,
  • stabilní společenské a politické rámcové podmínky,
  • možnosti vědeckotechnického pokroku,
  • jasnou zákaznickou orientaci při vývoji inovativních produktů.

Od každého zaměstnance společnosti skupiny GasNet se očekává, že bude jednat na vlastní odpovědnost, upřímně, loajálně a jeho chování se bude vyznačovat integritou a respektem vůči ostatním a vůči životnímu prostředí. Naši vedoucí pracovníci musí být v tomto ohledu vzorem. Tento Kodex chování má tři hlavní cíle: jednak má každého jednotlivého zaměstnance povzbudit k odpovědnému jednání a poskytnout mu základní orientaci. Dále uvádí cíle a principy podnikatelského jednání společností skupiny GasNet. V neposlední řadě nabízí měřítko pro spolupráci se smluvními partnery a tvoří společnou základnu pro smluvní vztahy.

I. Rozsah platnosti

Kodex chování platí jednotně pro celou skupinu GasNet. Vztahuje se na pracovní záležitosti ve společnostech skupiny GasNet a na všechny oblasti, ve kterých jsou zaměstnanci vnímáni jako reprezentanti společnosti skupiny GasNet.

Global Compact

Cítíme se být vázáni iniciativou Global Compact Spojených národů. Tím jsme se zavázali k tomu, že v rámci naší sféry vlivu uznáváme, podporujeme a v praxi zrealizujeme deset principů Global Compact v oblasti lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boje proti korupci.

II. Jednání v souladu s právními předpisy

Považujeme za důležité být úspěšní z dlouhodobého hlediska. Podle našeho chápání toho lze dosáhnout pouze integritou ve všech oblastech podnikatelského jednání. Musíme se řídit zákony, nařízeními a dalšími právními a ostatními předpisy (též „právní předpisy). Ty tvoří rámec našeho jednání, ve kterém se pohybujeme. Neustále dbáme na to, abychom se chovali v souladu s právními předpisy, a očekáváme to i od našich obchodních partnerů.

III. Vnější vztahy

Obecné zásady

Chceme svých obchodních cílů dosahovat pouze pomocí právně a eticky nezávadných prostředků. Totéž očekáváme i od našich obchodních partnerů a dalších třetích stran. Soukromé zájmy a zájmy skupiny GasNet je třeba přísně odlišovat. Vzniklé střety zájmů je třeba oznámit, prošetřit a učinit případná opatření. Snažíme se zabránit byť jen zdání střetu zájmů.

S hmotným a nehmotným majetkem skupiny GasNet zacházíme věcně správně a šetrně a chráníme ho před ztrátou, krádeží nebo zneužitím. Stejným způsobem respektujeme majetek třetích osob a zasazujeme se o ochranu obchodního tajemství. Finanční dary od třetích osob nesmí být vyžadovány ani přijímány, nabízeny nebo poskytovány. Jiné druhy darů jsou možné pouze v rámci obecně běžných zvyklostí a v souladu s interními pravidly a pouze v případě, že v nich nelze spatřovat nepřiměřené ovlivňování. Dary ve formě hotovosti nejsou přípustné.

Dbáme na pečlivé nakládání s osobnímu údaji.

Chování vůči zákazníkům

Považujeme za velice důležité chovat se k zákazníkům férově a nabízet jim vhodná a efektivní řešení.

Chování vůči akcionářům

Kapitál vlastníků skupiny GasNet je předpokladem a základem našich podnikatelských aktivit. Chceme ho proto ochraňovat a dosahovat pomocí něj tržně přiměřené výnosy.

Chování vůči obchodním partnerům

Zastáváme princip volné soutěže a transparentních trhů a bojujeme proti nekalé soutěži a omezování hospodářské soutěže. K tomu patří dodržování předpisů ohledně odvodu daní, poskytování dotací a zadávání veřejných zakázek. Naším jednáním chceme působit na další šíření zásad stanovených v Kodexu chování. Od společností, které mají se společnostmi skupiny GasNet obchodní vztah, proto očekáváme, že budou akceptovat Kodex chování jako základ spolupráce. Zásady vyplývající z Kodexu chování budou proto zahrnuty do smluvních vztahů. Pokud by v rámci obchodních vztahů došlo ke střetu dvou konkurujících interně nastavených pravidel nebo nebylo možné zahrnout zásady chování do smluvního vztahu, budeme se snažit o dohodu společného standardu, který musí odpovídat nejméně úrovni Global Compact OSN.

Pokud vejde ve známost, že naši partneři tyto principy porušují, prověříme tyto obchodní vztahy a zavedeme z našeho pohledu nutná a přiměřená opatření. Pokud zadáváme zakázky poradcům a zprostředkovatelům, dbáme především na jejich kvalifikaci a integritu. Ve všech obchodních vztazích dodržujeme aplikovatelné národní a mezinárodní sankce a embarga a rovněž omezení vyplývající z legislativy zahraničního obchodu. Kromě toho zavádíme všechny potřebná a přiměřená opatření, aby nedocházelo k „praní“ peněz.

Chování vůči veřejnosti

Zveřejňujeme podnikatelské informace v souladu s právními předpisy, podporujeme transparentní jednání vůči všem stranám, plníme požadavky v rámci obchodu s cennými papíry a další právní požadavky. Společnosti skupiny GasNet poskytují všechna sdělení úplně, věcně, obsahově správně, srozumitelně a včas. Respektujeme profesionální nezávislost novinářů a médií.Informace, které se týkají skupiny GasNet, smějí předávat veřejnosti, médiím nebo třetím osobám pouze určené osoby.

IV. Chování vůči politické sféře

Dialog se zástupci státních orgánů a politických stran je pro nás nevyhnutelný. Chceme přitom zabránit byť jen náznaku nepřiměřeného ovlivňování. Proto se zavazujeme k neutralitě vůči politickým stranám a neposkytujeme dary politickým stranám, ani organizacím nebo nadacím, které mají úzký vztah k politickým stranám. Skupina GasNet nezaměstnává zaměstnance, kteří vykonávají veřejný úřad na plný úvazek nebo zastávají veřejný mandát na plný úvazek. Se zástupci této skupiny osob také neuzavíráme poradenské smlouvy nebo obdobné dohody na činnost za úplatu.

V. Hlásíme se ke společenské odpovědnosti

Vnímání odpovědnosti vůči společnosti a životnímu prostředí je hlavním faktorem pro trvalý podnikatelský úspěch. Jsme si toho vědomi a podporujeme proto společenskou angažovanost, především v sociální, ekologické a kulturní oblasti. Vstupujeme do dialogu se skupinami, kterých se týkají naše obchodní aktivity nebo jejichž aktivity mohou mít vliv na podnikatelskou činnost skupiny GasNet. Vítáme soukromou angažovanost zaměstnanců v občanské, politicko-demokratické a společenské oblasti – především charitativní a sociální, pokud neodporuje zájmům skupiny GasNet. Skupina GasNet v této činnosti nesleduje žádné podnikové zájmy.

VI. Vnitřní vztahy

Rovnost příležitostí a vzájemný respekt

Respektujeme důstojnost a osobnost každého zaměstnance. Vzájemný přístup se vyznačuje respektem, férovostí, týmovým duchem, profesionalitou a otevřeností. Žádný zaměstnanec ani uchazeč není znevýhodňován na základě pohlaví, rodinného stavu, etnického původu, národnosti, věku, náboženství nebo sexuální orientace, tělesného nebo duševního postižení. Při výběru, vzdělávání a povyšování zaměstnanců jsou hlavním kritériem jejich schopnosti a kvalifikace. Podporujeme rovnost příležitostí a různorodost. Zasazujeme se o to, aby bylo možné sladit zájmy skupiny GasNet se soukromým životem zaměstnanců. Zvláštní důraz přitom klademe na propojení rodiny a povolání.

Bezpečnost práce a majetku, ochrana zdraví

Pracujeme na kontinuálním zlepšování bezpečnosti práce a majetku a ochraně zdraví. Každý zaměstnanec spoluzodpovídá za ochranu lidí a životního prostředí ve své pracovní oblasti. Každý vedoucí pracovník je povinen poučit zaměstnance ohledně převzetí této odpovědnosti a být mu nápomocen.

VII. Realizace, konkretizace a dodržování Kodexu chování / výkaznictví

Obecné zásady

Tento Kodex chování tvoří základ naší podnikové kultury a je samozřejmou součástí naší každodenní práce. Nicméně je úkolem především vedoucích pracovníků aktivně podporovat a vyžadovat jeho realizaci a dodržování. Jsou prováděny pravidelné audity, které se zaměřují na dodržování Kodexu chování a uplatňování jeho zásad.

Systém řízení souladu s Kodexem

Aby skupina GasNet co nejvíce omezila riziko porušení tohoto Kodexu chování, zavedla mimo jiné systém řízení souladu chování s Kodexem (compliance management). Slouží k identifikaci možných strukturálních rizik korupce a dalšího nekorektního jednání. Jsou přijímána a pravidelně komunikována opatření potřebná k odstranění nebo minimalizaci těchto rizik, která jsou pak průběžně sledována a také zlepšována. Tímto způsobem chceme etablovat kulturu dodržování Kodexu chování, která bude splňovat nejvyšší nároky skupiny GasNet.

Kontaktní osoba a Compliance Officer

Se všemi otázkami, které se týkají Kodexu chování a jeho dodržování, se může každý zaměstnanec obrátit na svého nadřízeného a/nebo příslušného Compliance Officera. To samé platí při podezření z přestupku vůči Kodexu chování. S každou otázkou, upozorněním a podnětem nakládá Compliace Officer přísně důvěrně a zabývá se jimi tak, jak daná záležitost vyžaduje. Na přání je zaměstnanec informován, jak se s jeho sdělením naložilo a zda a jaká opatření byla zavedena. Zapojení Compliance Officera na výzvu zaměstnance nevede k osobním nevýhodám, s výjimkou toho, že dotyčný zaměstnanec sám porušil Kodex chování. Kromě toho je pro oblast compliance k dispozici také Zelená linka, která je spravována externí osobou, nezávislou advokátní kanceláří, která přijme upozornění na případné porušení Kodexu chování. Sdělení zaslaná na tuto externí kontaktní osobu budou předána – na přání anonymně – pracovníkovi ve funkci Chief Compliance Officer skupiny GasNet, který s nimi naloží výše uvedeným způsobem.

Kontaktní údaje na Compliance Officery a externí kontaktní osobu jsou též uvedeny na intranetu.

Potvrzení a výkaznictví

Každý vedoucí pracovník s personální odpovědností musí každoročně informovat o realizaci Kodexu chování ve své oblasti odpovědnosti.

Dokumentace

Pozornosti a dárky pro veřejné činitele, které splňují kritérium důležitosti podle našich směrnic, dary a sponzorská opatření a také poradenské a zprostředkovatelské smlouvy jsou interně limitovány a evidovány.

1. dubna 2020

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10