Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Kodex chování pro dodavatele skupiny GasNet

Aktuálně platný Kodex chování pro dodavatele, platný pro společnosti Gasnet, s.r.o., a Gasnet Služby, s.r.o.

Preambule

Ve společnostech Czech Grid Holding, a.s.[1], GasNet, s.r.o.[2] a GasNet Služby, s.r.o.[3] (dále společně jen „skupina GasNet“) jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti vůči vlastníkům a zaměstnancům, jakožto i zákazníkům a obchodním partnerům skupiny GasNet.

Dlouhodobého úspěchu v podnikání lze dosáhnout pouze integritou ve všech oblastech podnikatelského jednání. Ctíme proto etické a morální principy, řídíme se aktuálně platnými právními předpisy.  Jednáme v souladu s principy udržitelnosti, které jsou základem naší firemní strategie.

Cíle a očekávání

Kodex chování pro dodavatele skupiny GasNet se vztahuje na fyzické a právnické osoby – a jejich přidružené společnosti – které poskytují skupině GasNet zboží nebo služby (dále společně jen „Dodavatel“).

Každý Dodavatel je povinen dodržovat pravidla tohoto Kodexu chování pro dodavatele skupiny GasNet. Kodex chování pro dodavatele skupiny GasNet tvoří základní element jakéhokoliv obchodního vztahu mezi danou společností ze skupiny GasNet a Dodavatelem.

Skupina GasNet si vyhrazuje právo monitorovat a ověřovat soulad dodavatele s pravidly Kodexu chování pro dodavatele skupiny GasNet, a to zejména formou ujištění, compliance dotazníku nebo externího prověření. Dodavatelé se uzavřením smluvního vztahu s jakoukoli společností ze skupiny GasNet zavazují dodržovat Kodex chování pro dodavatele skupiny GasNet a poskytnout skupině GasNet veškerou potřebnou součinnost k ověření dodržování tohoto závazku.

Porušení Kodexu chování pro dodavatele skupiny GasNet může mít za následek ukončení smluvního vztahu mezi společností ze skupiny GasNet a porušujícím dodavatelem, případně uplatnění jiných nároků vůči takovému dodavateli. Dodavatel je povinen zajistit dodržování ustanovení tohoto Kodexu chování pro dodavatele skupiny GasNet ze strany jeho zaměstnanců a smluvních partnerů, které využívá pro plnění závazků vůči společnostem ze skupiny GasNet.

Základní povinnosti

Dodržování právních předpisů a závazných technických norem

Dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny platné právní předpisy a závazné technické normy zemí, ve kterých vykonávají svou činnost pro společnosti ze skupiny GasNet.

Dodavatelé jsou povinni v rámci svých činností udržovat vhodné kontrolní systémy, které předchází porušování právních předpisů a závazných technických norem a umožňují ověřování souladu s takovými právními předpisy a závaznými technickými normami.

Respektování a ochrana lidských práv

Dodavatelé jsou povinni chránit lidská práva a zacházet s každým zaměstnancem spravedlivě, důstojně a uctivě. Musí také respektovat osobnostní práva, práva na důstojnost a soukromí zaměstnanců.

Každý Dodavatel musí přijmout vhodná opatření k zabránění použití surovin ve svých produktech, které přímo či nepřímo financují nestátní ozbrojené skupiny porušující lidská práva.

Soulad s pracovními právy

Ve své zaměstnanecké politice musí Dodavatelé respektovat právo na svobodné sdružování, právo na kolektivní vyjednávání, jakož i principy rovných příležitostí, musí se zavázat, že nebudou diskriminovat zaměstnance z důvodu jejich pohlaví, věku, etnického původu, národnosti, barvy pleti, postižení, sexuální orientace, náboženství, politického přesvědčení, nebo z podobných důvodů. Vůči zaměstnancům nesmí být tolerováno žádné fyzické nebo psychologické násilí, sexuální obtěžování či jiné nevhodné chování.

Dodavatelé musí dbát na to, aby nevyužívali dětskou nebo nucenou práci nebo nezískali prospěch z jakéhokoli typu dětské nebo nucené práce. Je nutné dodržovat všechny právní předpisy a závazné mezinárodní dohody a úmluvy, které stanoví povolený nejnižší věk zaměstnanců či pracovní podmínky.

Dodavatelé využívající cizince pro výkon svých činností pro společnosti ze skupiny GasNet jsou povinni dodržovat právní předpisy upravující zaměstnávání cizinců.

Odměny a pracovní doba zaměstnanců Dodavatele musí být v souladu s právními předpisy.

Dodavatel musí zajistit pro své zaměstnance bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vytvořit pracovní prostředí, které aktivně podporuje prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání a minimalizuje zdravotní rizika pro zaměstnance. Dodavatelé musí dodržovat předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyžadovat jejich plnění i od svých zaměstnanců a smluvních partnerů.

Spravedlivá hospodářská soutěž

Dodavatelé jsou povinni dodržovat předpisy v oblasti ochrany hospodářské soutěže a nesmí uzavírat žádné zakázané dohody v oblasti hospodářské soutěže.

Boj proti korupci

Pokud jde o korupci a úplatkářství skupina GasNet prosazuje politiku nulové tolerance.

Dodavatelům skupiny GasNet je zakázáno, aby zaměstnancům skupiny GasNet poskytli nebo slíbili výhody se záměrem získat obchodní či jinou výhodu. Zejména v případě poradců a zprostředkovatelů musí být poskytnutá služba a finanční protihodnota vždy vyvážená.

Dodavatelé za žádných okolností nesmí vyžadovat nebo svolit k úplatku nebo jiné nezákonné platbě, či jinému nepeněžitému plnění (např. dárky, zábavná činnost, laskavost) za účelem realizace obchodních či jiných příležitostí se skupinou GasNet. Dodavatelé nesmí v souvislosti se smluvními vztahy se skupinou GasNet nabízet zaměstnancům skupiny GasNet či jejich rodinným příslušníkům neoprávněné výhody od Dodavatelů či společností tvořících s nimi koncern. Skupina GasNet od svých Dodavatelů očekává, že nebudou tolerovat žádné protiprávní praktiky při jednání se správními orgány či soudy. V případě zadávání veřejných zakázek musí být dodrženy právní předpisy vztahující se na zadávání veřejných zakázek a na spravedlivou hospodářskou soutěž.

Praní špinavých peněz

Dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny zákonné požadavky na prevenci praní špinavých peněz a nesmí se účastnit žádné formy praní špinavých peněz.

Zabránění střetu zájmů

Dodavatelé musí jednat transparentně a bezúhonně ve vztahu k jejich aktivitám. Dodavatel je povinen informovat skupinu GasNet o jakémkoli přímém nebo nepřímém úzkém vztahu mezi Dodavatelem a zaměstnancem či zaměstnanci skupiny GasNet, nebo o podobných případech, které mají nebo mohou mít vliv na smluvní vztahy. Střet zájmů se musí oznámit před začátkem jednání nebo hned, jakmile se střet zájmů objeví.

Podpora a sponzorování

Poskytnutí podpory a sponzorování může být prováděno výhradně na základě dobrovolnosti, v souladu s platnými právními předpisy a nesmí se použít k získání nezákonných výhod.

Ochrana osobních údajů

Dodavatelé musí respektovat a dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů.

Pravidla dovozu a vývozu

Dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny platné nařízení kontroly dovozu a vývozu, sankce, embarga, zákony, nařízení státu, vládní vyhlášky a směrnice týkající se přepravy, dovozu, vývozu, tranzitu, převodu, dopravy nebo expedice zboží a přenosu technologií.

Ochrana životního prostředí

Dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny platné zákony a závazné technické normy a minimalizovat negativní dopad svých činností na životní prostředí. Dodavatelé zavedou vhodné systémy řízení vedoucí k úspornému a rozumnému využívání přírodních zdrojů, snížení spotřeby energií a emisí skleníkových plynů, aby eliminovali rizika pro životní prostředí.

Důvěrné údaje a duševní vlastnictví

Dodavatelé jsou povinni zajistit, aby důvěrné informace a obchodní tajemství skupiny GasNet získané v rámci obchodní spolupráce se skupinou GasNet bylo bezpečně chráněno a nebylo použito nebo zveřejněno třetím stranám bez předchozího souhlasu příslušné osoby ze skupiny GasNet.

Dodavatelé jsou povinni chránit práva duševního vlastnictví skupiny GasNet. Duševní vlastnictví skupiny GasNet lze používat pouze na základě příslušných smluv uzavřených s takovou společností ze skupiny GasNet, která je oprávněna s daným duševním vlastnictvím nakládat.

Archiv: Kodex chování platný do 31. 5. 2022

Jak postupovat při pochybnostech

Pokud se setkáte se situací, která ve Vás vzbudí podezření o nekalém jednání, porušování právních předpisů nebo etických pravidel či tohoto Kodexu chování pro dodavatele skupiny GasNet:

  • Zformulujte informaci, která definuje Vaše podezření (kdo, co, kdy a kde)
  • Využijte Zelenou linku (on-line formulář: https://www.nntb.cz/c/vu9024n8, telefon: +420 735 156 657, poštovní adresa: Martin Dohnal, Compliance Officer, GasNet, Prosecká 855/68, Praha 9, obálku viditelně označte heslem NEOTEVÍRAT!)


[1] Czech Grid Holding, a.s., sídlem Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ: 24310573, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: B 18283

[2] GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika, IČ: 27295567, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn.: C 23083

[3] GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 27935311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 57165

 

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10