Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Kodex chování

Aktuálně platný Kodex chování pro zaměstnance, platný pro společnosti Gasnet, s.r.o., a Gasnet Služby, s.r.o.

Preambule

Ve společnostech Czech Grid Holding, a.s., GasNet, s.r.o. a GasNet Služby, s.r.o. (dále společně jen „skupina GasNet“) jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti vůči vlastníkům a zaměstnancům, jakožto i zákazníkům a obchodním partnerům.

Dlouhodobého úspěchu v podnikání lze dosáhnout pouze integritou ve všech oblastech podnikatelského jednání. Ctíme proto etické a morální principy, řídíme se aktuálně platnými právními předpisy a dodržujeme vnitřní předpisy, pravidla a příkazy. Jednáme v souladu s principy udržitelnosti, které jsou základem naší firemní strategie.

Kodex chování obsahuje hlavní pravidla jednání, která jsou uplatňována v rámci skupiny GasNet a která umožňují naplňování stanovených hodnot skupiny GasNet:

  • Bezpečně – Jednáme v souladu s pravidly a postupy. Bez výjimky. Předcházíme rizikům, rozpoznáváme je a řešíme jejich nápravu. Vytváříme, podporujeme a udržujeme bezpečné prostředí.
  • Spolehlivě – Odvádíme profesionální práci a soustavně se rozvíjíme v oboru. Ctíme dohody a dotahujeme úkoly. Nebojíme se říct si o pomoc. Přijímáme zodpovědnost za svou práci.
  • S respektem – Ochotně a konstruktivně se zapojujeme do spolupráce s ostatními. Respektujeme odlišné názory a postoje. Zajímáme se o lidi kolem sebe. Chováme se šetrně vůči životnímu prostředí i naší společnosti.

Od každého zaměstnance skupiny GasNet se očekává, že bude jednat v souladu s principy Kodexu chování a hodnotami skupiny GasNet. Naši vedoucí zaměstnanci musí být v tomto ohledu vzorem.

Rozsah platnosti

Kodex chování je závazný pro všechny zaměstnance a osoby přidělené k výkonu práce do jednotlivých společností skupiny GasNet v souladu s pracovněprávními předpisy a orgány společností skupiny GasNet.

Společenská odpovědnost

Vnímání odpovědnosti vůči společnosti a životnímu prostředí je hlavním faktorem pro dlouhodobě udržitelný podnikatelský úspěch. Jsme si toho vědomi, a podporujeme proto společenskou angažovanost, především v sociální, environmentální a kulturní oblasti. Vstupujeme do dialogu se skupinami, kterých se týkají naše obchodní aktivity nebo jejichž aktivity mohou mít vliv na podnikatelskou činnost skupiny GasNet. Vítáme soukromou angažovanost zaměstnanců v občanské a společenské oblasti – především charitativní a sociální.

Vnitřní vztahy

Rovnost příležitostí a vzájemný respekt

Svým zaměstnancům vytváříme pozitivní pracovní prostředí, kde mohou rozvíjet svůj potenciál a profesně růst. Respektujeme důstojnost a osobnost každého zaměstnance. Vzájemný přístup se vyznačuje respektem, spolehlivostí a otevřeností. Ctíme dohody a přijímáme osobní odpovědnost za svou práci. Žádný zaměstnanec ani uchazeč není znevýhodňován na základě pohlaví, rodinného stavu, etnického původu, národnosti, věku, náboženského vyznání, politického názoru, účasti či aktivity v odborových organizacích nebo sexuální orientace, tělesného nebo duševního postižení. Při výběru, odměňování, vzdělávání a povyšování zaměstnanců jsou hlavním kritériem jejich schopnosti a kvalifikace. Podporujeme rovnost příležitostí a různorodost. Při výkonu práce se ochotně a konstruktivně zapojujeme do spolupráce s ostatními. Prosazujeme spravedlivý přístup ke všem zaměstnancům. Vůči zaměstnancům netolerujeme žádné fyzické nebo psychologické násilí, sexuální obtěžování či jiné nevhodné chování. Ve slupině GasNet nevyužíváme dětskou nebo nucenou práci nebo netolerujeme prospěch z jakéhokoli typu dětské nebo nucené práce. Ctíme svobodu sdružování, ochranu soukromí, kolektivní vyjednávání a zasazujeme se o to, aby bylo možné sladit zájmy skupiny GasNet se soukromým životem zaměstnanců.

Konflikt zájmů a korupce

Zaměstnanec se musí zdržet konfliktu zájmů ve vztahu ke skupině GasNet a činností, které jsou v rozporu s jeho povinnostmi vůči skupině GasNet. Žádná činnost zaměstnanců nesmí poškozovat dobrou pověst či oprávněné zájmy skupiny GasNet. Pokud jde o korupci a úplatkářství prosazujeme politiku nulové tolerance.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana majetku a informací

Pracujeme na kontinuálním zlepšování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a ochrany majetku a informací. Při práci aktivně předcházíme rizikům a hledáme taková řešení, která vytváří a udržují bezpečné prostředí. Vždy jednáme v souladu s nastavenými pravidly a postupy. Každý zaměstnanec spoluzodpovídá za bezpečnost a ochranu svého zdraví i ostatních a šetrný vztah k životnímu prostředí v rámci svého působení ve skupině GasNet. Získané informace nesmí být zneužity pro osobní prospěch a pro jakoukoliv činnost, která by byla v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy, pravidly a hodnotami skupiny GasNet.

Vnější vztahy

Obecné zásady

Cítíme se být vázáni iniciativou Global Compact OSN. V rámci naší sféry vlivu uznáváme, podporujeme a v praxi realizujeme deset principů Global Compact OSN v oblasti lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boje proti korupci.

Svých obchodních cílů dosahujeme pouze pomocí právně a eticky nezávadných prostředků. Totéž očekáváme a vyžadujeme i od našich obchodních partnerů.

Chování vůči zákazníkům

Našim zákazníkům nabízíme vhodná a efektivní řešení, poskytujeme kvalitní a profesionální služby a chováme se k nim spravedlivě. Hledáme taková řešení, která v nejvyšší možné míře vyhovují jejich potřebám a požadavkům na ochranu spotřebitele v souladu s právními předpisy.

Chování vůči akcionářům

Kapitál vlastníků skupiny GasNet je předpokladem a základem našich podnikatelských aktivit. Chceme ho proto zvyšovat a dosahovat pomocí něj přiměřené výnosy.

Chování vůči dodavatelům

S dodavateli jednáme na základě vzájemného respektu a poctivosti. Zastáváme princip volné soutěže a transparentních trhů a bojujeme proti nekalým obchodním praktikám.

Chování vůči veřejnosti

Zveřejňujeme objektivní a pravdivé podnikatelské informace v souladu s právními předpisy, podporujeme transparentní jednání vůči všem stranám. Respektujeme profesionální nezávislost novinářů a médií. Sociální sítě využíváme výhradně pro podporu našeho podnikání a obchodního modelu. Chráníme naše informace a bráníme jejich úniku, poškození či zneužití.

Chování vůči veřejné správě a ostatním institucím

V našem podnikání se chováme apoliticky a k orgánům státní správy přistupujeme s respektem a vzájemnou úctou. Zavazujeme se k neutralitě vůči politickým stranám a neposkytujeme dary politickým stranám a hnutím, ani organizacím, nadacím, spolkům nebo jiným právnickým či fyzickým osobám, které jsou v úzkém vztahu s politicky exponovanými osobami. Neposkytujeme finanční příspěvky organizacím či osobám v případech, kdy hrozí střet zájmů.

Dodržování kodexu chování

Obecné zásady

Dobré jméno skupiny GasNet ovlivňuje to, co děláme a jak se chová každý z nás. Nezákonné či jinak nevhodné chování, i pouze jednoho z nás, může skupinu GasNet poškodit. Proto by měl každý z nás svým chováním dbát na zachování dobrého jména skupiny GasNet. Úkolem vedoucích zaměstnanců je aktivně podporovat a vyžadovat realizaci a dodržování pravidel vymezených právními předpisy a Kodexem chování. Jsou prováděny pravidelné kontroly a audity, které se zaměřují na dodržování Kodexu chování a uplatňování jeho zásad.

Systém řízení souladu s Kodexem

Aby skupina GasNet co nejvíce omezila riziko porušení tohoto Kodexu chování, zavedla mimo jiné systém řízení souladu chování s Kodexem chování (compliance management) sloužící k identifikaci možných strukturálních rizik a projevů nekorektního jednání. Jsou přijímána a pravidelně komunikována opatření potřebná k odstranění nebo minimalizaci těchto rizik, která jsou průběžně sledována a také zlepšována.

Kontaktní osoba a Compliance Officer

Se všemi otázkami, které se týkají Kodexu chování a jeho dodržování, se může zaměstnanec obrátit na svého nadřízeného nebo na Compliance Officera. To samé platí při podezření na porušení právních norem nebo Kodexu chování. Pro možnost nezávislé komunikace je k dispozici Zelená linka, která přijme upozornění na případné porušení Kodexu chování a předá jej anonymně k vyšetření. S každou otázkou, upozorněním a podnětem nakládá Compliance Officer přísně důvěrně a zabývá se jimi tak, jak daná záležitost vyžaduje. Zaměstnanec je vhodným způsobem informován, jak se s jeho sdělením naložilo a zda a jaká opatření byla zavedena. Zapojení Compliance Officera na výzvu zaměstnance nevede k osobním nevýhodám nebo diskriminaci oznamujícího zaměstnance.

Potvrzení a výkaznictví

Každý vedoucí zaměstnanec s personální odpovědností musí pravidelně informovat svého zaměstnavatele o stavu dodržování Kodexu chování ve své oblasti odpovědnosti.

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10