Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Ceník distribuce 2017

Ceník distribuce GasNet, s.r.o. pro rok 2017, včetně oblasti Suchdolska

Ceník distribuce plynu platný od 1. ledna 2017

Ceník, který je zpracován podle § 2c zákona č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství a podle vyhlášky č. 196/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství, vstupuje v platnost 1. ledna 2017.

Pro plyn distribuovaný provozovatelem distribuční soustavy v domácí zóně GasNet, s.r.o. a lokální distribuční soustavě Suchdolsko, platí tyto pevné ceny a podmínky:

1. Ceny za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou

1.1 Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka platí tyto pevné ceny:

GasNet, s.r.o. Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu "nad – do včetně" MWh/rok Pevná cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3 Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
nad 63 120,44 115 933,79 x
nad 45 do 63 141,26 x 315,11
nad 25 do 45 172,68 x 197,27
nad 15 do 25 200,12 x 140,10

nad 7,56 do 15

220,14

x

115,07

nad 1,89 do 7,56 242,52 x 100,97
do 1,89 452,61 x 67,89

LDS Suchdolsko Dvousložková cena
Přepočtená roční spotřeba v odběrném místě v pásmu "nad – do včetně" MWh/rok Pevná cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd v Kč/tis. m3 Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč
nad 63 205,04 142 903,24 x
nad 45 do 63 248,29 x 310,96
nad 25 do 45 276,58 x 204,87
nad 15 do 25 306,16 x 143,25
nad 7,56 do 15 323,03 x 122,17
nad 1,89 do 7,56 363,72 x 96,53
do 1,89 526,57 x 70,88

1.2 Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka platí pevné ceny:

Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK v Kč/tis. m3 je určena vzorcem

CK = (a + b x ln k ) x 1000,

kde

a, b jsou koeficienty charakterizující distribuční soustavu

k je součet denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou pro odběrné místo, pokud zákazník denní přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou rezervuje, v m3.

Níže uvedené ceny a koeficienty platí pro společnost GasNet, s.r.o.:

Cena dálkovod
Pevná cena za distribuovaný plyn Ckom Koeficienty cenového vzorce
Kč/MWh a b
16,51 309,5032 -17,1789

Cena místní síť
Pevná cena za distribuovaný plyn Ckom Koeficienty cenového vzorce
Kč/MWh a b
43,47 350,6404 -17,1789

Níže uvedené ceny a koeficienty platí pro lokální distribuční soustavu Suchdolsko:

Cena dálkovod
Pevná cena za distribuovaný plyn Ckom Koeficienty cenového vzorce
Kč/MWh a b
25,04 309,3685 -6,5753

Cena místní síť
Pevná cena za distribuovaný plyn Ckom Koeficienty cenového vzorce
Kč/MWh a b
87,70 358,4143 -6,5753

1.3 Za odběrné místo zákazníka, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k dálkovodu, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k vysokotlaké části distribuční soustavy.

1.4 Za odběrné místo zákazníka, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené k místní síti, se považuje odběrné místo, ve kterém je odběrné plynové zařízení připojené ke středotlaké nebo nízkotlaké části distribuční soustavy.

1.5 Cena za službu distribuční soustavy podle bodu 1.1 se pro rok 2017 použije pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2016 prováděny roční odečty.

1.6 Cena za službu distribuční soustavy podle bodu 1.2 se pro rok 2017 použije pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2016 prováděny řádné měsíční odečty.

1.7 Odběrné místo zákazníka s výjimkou kategorie domácnost, ve kterém byly v roce 2016 prováděny roční odečty a ve kterém roční odběr nebo přepočtená roční spotřeba plynu byly vyšší než 630 MWh, může požádat o stanovení ceny za službu distribuční soustavy podle bodu 1.2. Pokud zákazník požádá o stanovení ceny za službu distribuční soustavy podle bodu 1.2, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne měsíce následujícího po obdržení žádosti. Spotřeba v odběrném místě zákazníka, pro které je stanovena cena podle bodu 1.2, je fakturována měsíčně.

Pro odběrné místo zákazníka s výjimkou kategorie domácnost, jehož přepočtená roční spotřeba plynu byla po celé předchozí tříleté období vyšší než 760 MWh a jehož cena byla stanovena podle bodu 1.1, je pro rok 2017 stanovena cena podle bodu 1.2. Provozovatel distribuční soustavy oznámí změnu zákazníkovi nejpozději do 28 dnů od posledního odečtu a fakturuje za tuto cenu nejpozději od prvního dne měsíce následujícího po uplynutí 28 dnů od oznámení.

1.8 Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2016 prováděny řádné měsíční odečty a jehož roční odběr v roce 2016 byl nižší nebo roven 630 MWh, může zákazník požádat o stanovení ceny za službu distribuční soustavy podle bodu 1.1 s roční periodicitou fakturace. Pokud zákazník požádá o stanovení ceny za službu distribuční soustavy podle bodu 1.1, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne měsíce následujícího po obdržení žádosti.

Pro odběrné místo zákazníka, jehož přepočtená roční spotřeba plynu byla po celé předchozí tříleté období nižší než 500 MWh a pro které byla cena stanovena podle bodu 1.2, je pro rok 2017 stanovena cena podle bodu 1.1. Provozovatel distribuční soustavy oznámí změnu zákazníkovi nejpozději do 28 dnů od odečtu za měsíc prosinec a fakturuje za tuto cenu nejpozději od prvního dne měsíce následujícího po uplynutí 28 dnů od oznámení.

1.9 Zákazník, s měřením typu A nebo B, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle bodu 1.2, může požádat o cenu za službu distribuční soustavy Cjedn v Kč/MWh, která se určí podle vzorce

Cjedn = CK / (40 x s) + Ckom + 20 ,

kde

s je veličina, jejíž hodnota je 10,62 kWh/m3.

Pokud zákazník požádá o cenu za službu distribuční soustavy podle tohoto bodu, provozovatel distribuční soustavy fakturuje za tuto cenu od prvního dne následujícího měsíce po požádání.

Pokud zákazník, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, požádá o rezervaci pevné distribuční kapacity v hodnotě vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a důvody na požadavek na tuto výši rezervované pevné distribuční kapacity provozovateli distribuční soustavy neprokáže, provozovatel distribuční soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období. V případě, že nejsou u zákazníka známy odběry plynu za předchozí dvouleté klouzavé období, použije se pro účely stanovení ceny za službu distribuční soustavy sjednaná hodnota rezervované pevné distribuční kapacity podle tohoto bodu.

Obdobně se ustanovení tohoto bodu použije pro výpočet ceny za službu distribuční soustavy v případě, kdy zákazník rezervaci nemění, ale hodnota rezervace pevné distribuční kapacity je z historie vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období.

Pokud je zákazníkovi, pro jehož odběrné místo je stanovena cena podle tohoto bodu, rezervována pevná distribuční kapacita v hodnotě vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka v předchozím dvouletém klouzavém období a zákazník důvody této výše rezervované pevné distribuční kapacity provozovateli distribuční soustavy neprokáže, provozovatel distribuční soustavy pro účely stanovení ceny podle tohoto bodu použije hodnotu 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v odběrném místě zákazníka za toto období.

Denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou nelze využívat současně s rezervací kapacity podle bodu 2 až 4 po dobu platnosti ceny za službu distribuční soustavy podle tohoto bodu.

1.10 Změnu ceny za službu distribuční soustavy na podmínky podle bodu 1.7, 1.8 nebo 1.9 lze uskutečnit nejvýše jedenkrát za 12 měsíců.

1.11 Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém je cena služby distribuční soustavy podle bodu 1.1 pravidelně fakturována za kratší odečtové období než 12 měsíců, platí pro rok 2017 cena za služby distribuční soustavy stanovená pro odběrné pásmo podle skutečného ročního odběru plynu za celý rok 2016 nebo podle poslední známé přepočtené roční spotřeby plynu.

1.12 Změna dodavatele plynu v odběrném místě zákazníka nemá vliv na zařazení odběrného místa zákazníka do kategorie a odběrného pásma a na cenu za službu distribuční soustavy stanovenou pro odběrné místo zákazníka.

1.13 Pro odběrné místo

1.13.1 s měřením typu A nebo B, pro které je cena za službu distribuční soustavy stanovena podle bodu 1.2, platí, že měsíční platba za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu MPAB v Kč/měsíc se určí podle vzorce

MPAB = (CK x k / 1000) / 12 ,

 

1.13.2 s měřením typu C, pro které je cena za službu distribuční soustavy stanovena podle bodu 1.2, platí, že měsíční platba za denní přidělenou pevnou distribuční kapacitu MPrL v Kč/měsíc se určí podle vzorce

MPrL = (CK x RKL ) / 12,

kde

RKL je denní přidělená pevná distribuční kapacita v daném odběrném místě v tis. m3

i) pro měsíc leden 2017 až prosinec 2017 se denní přidělená pevná distribuční kapacita v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi vypočtených za měsíce únor 2016 až leden 2017 podle vzorce

DPi = (SPi /21) x (31/ PDi ),

kde

i je příslušný kalendářní měsíc,

SPi je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m3,

PDi je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci.

ii) pro odběrné místo, pro které není možné zjistit skutečně dosažený odběr podle bodu i) v únoru 2016 až lednu 2017 (např. nový zákazník), se denní přidělená pevná distribuční kapacita v tis. m3 určí jako denní přidělená pevná distribuční kapacita sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy,

1.13.3 pro které je cena za službu distribuční soustavy stanovena podle bodu 1.1 části platí, že v zúčtovacím období, jehož poslední den připadá na rok 2017, se denní přidělená pevná distribuční kapacita v odběrném místě RKC v tis. m3, určí podle vzorce

RKC = RS / 115,

kde

RS je přepočtená roční spotřeba plynu nebo dohodnutý odběr plynu v odběrném místě zákazníka v tis. m3, který je použit pro zařazení odběrného místa zákazníka do odběrného pásma.

2. Ceny za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu

Cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu platí pouze pro odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B, jehož cena je stanovena podle bodu 1.2.

Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za službu distribuční soustavy je složena z pevné ceny za distribuovaný plyn a pevné měsíční ceny za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu. Pevná cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za distribuovaný plyn podle příslušné tabulky v bodu 1.2. Pevná měsíční cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu Ckd v Kč/tis. m3 pro měsíc, ve kterém je rezervace pevné měsíční distribuční kapacity účinná, se určí podle vzorce

Ckd = CK x F ,

kde

F je faktor kalendářního měsíce dle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Listopad Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen
F 0,4 0,2 0,083

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou a všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných měsíčních distribučních kapacit, pokud zákazník denní přerušitelnou kapacitu rezervuje.

3. Ceny za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka

3.1 Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, pro které je stanovena cena za službu distribuční soustavy podle bodu 1.2, je dvousložková cena za službu distribuční soustavy složena z pevné ceny za distribuovaný plyn a pevné roční ceny za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu. Pevná cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh je shodná s pevnou cenou za distribuovaný plyn platnou pro denní pevnou distribuční kapacitu podle tabulky v bodu 1.2.

3.1.1 Pevná cena za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou v Kč/tis. m3 je shodná s pevnou cenou za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK podle bodu 1.2. Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou.

3.1.2 Pevná cena za denní rezervovanou přerušitelnou měsíční distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 je shodná s pevnou cenou za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu Ckd podle bodu 2. Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit na dobu neurčitou a všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných měsíčních distribučních kapacit.

3.2 Pevná cena za omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity CKp v Kč/tis. m3 se určí podle vzorce

CKp = kpdrp x CK ,

kde

kp drp je faktor omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity stanovený podle vzorce

kpdrp = ( 6 x SRD ) / 365 ,

kde

SRD je počet plynárenských dní, ve kterých došlo k omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity.

Přitom platí, že CKp je menší nebo rovno CK.

Cenu za omezení nebo přerušení denní rezervované přerušitelné distribuční kapacity za každý plynárenský den omezení nebo přerušení hradí jednou ročně provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi.

4. Ceny za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu

4.1 Pro denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, pro které je cena stanovena podle bodu 1.2, platí tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za službu distribuční soustavy je složena z pevné ceny za distribuovaný plyn a pevné ceny za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu. Pevná cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za distribuovaný plyn podle bodu 1.2. Pevná cena pro rok 2017 za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu kalendářního měsíce, ve kterém je rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity účinná, CKK v Kč/tis. m3 je vypočtena podle vzorce

CKK = CK x Fa x Fs ,

kde

Fa je poměr počtu dnů účinnosti rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity kalendářního měsíce k počtu dnů kalendářního měsíce,

Fs je faktor pevné klouzavé distribuční kapacity kalendářního měsíce, ve kterém je rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity účinná.

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Listopad Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen
Fs 0,72 0,28 0,0996

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit v m3.

5. Ceny za službu distribuční soustavy ve zkušebním provozu

Cena za službu distribuční soustavy ve zkušebním provozu je dvousložková. Pevná cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za distribuovaný plyn podle bodu 1.2. Pevná cena za denní rezervovanou distribuční kapacitu ve zkušebním provozu pro plynárenský měsíc je shodná s pevnou cenou za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK podle bodu 1.2. Pro stanovení ceny CK se za k považuje denní rezervovaná distribuční kapacita ve zkušebním provozu.

Pokud dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity ve zkušebním provozu, je pro výpočet měsíční platby za denní rezervovanou distribuční kapacitu ve zkušebním provozu použita cena CK, pro jejíž stanovení se za k považuje skutečně dosažený maximální denní odběr v odběrném místě v měsíci, ve kterém k překročení došlo.

Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B, se denní rezervovaná distribuční kapacita ve zkušebním provozu na období následujících 6 kalendářních měsíců stanoví postupem pro výpočet přidělené distribuční kapacity podle bodu 1.13.2.

6. Překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity

Platba Ppd za překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, je provozovatelem distribuční soustavy účtována u odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, pro které je cena za službu distribuční soustavy stanovena podle bodu 1.2 nebo 1.9, v případě, že dojde k překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity (pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje) o více než 3,8 %. Platba Ppd je stanovena podle vzorce

Ppd = Fod x CK x Dd

kde

Fod je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky:

Kalendářní měsíc Leden, Únor, Prosinec Březen, Listopad Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen
Fod 1,43 0,71 0,23

Dd se určí podle vzorce:

Dd = ( Krd - Ksd ) ,

kde

Krd je skutečně dosažená denní kapacita v odběrném místě zákazníka v tis. m3,

Ksd je součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit v odběrném místě zákazníka, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, v tis. m3.

Pro stanovení ceny CK se za k považuje součet všech denních rezervovaných pevných a přerušitelných distribučních kapacit v m3, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje.

Přitom platí, že

pokud je v odběrném místě překročena denní rezervovaná pevná nebo přerušitelná distribuční kapacita, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, v plynárenském měsíci opakovaně, je platba za překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, účtována za plynárenský měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené maximální hodnotou Dd v odběrném místě v plynárenském měsíci.

7. Rezervace denní pevné distribuční kapacity na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima

7.1 Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B, jehož cena je stanovena podle bodu 1.2, může zákazník rezervovat denní pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima.

7.2 Denní pevnou distribuční kapacitou na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima je maximální hodnota ze všech denních spotřeb plynu v rozhodném období od 1. října 2013 do 30. září 2016. V případě, že zákazník neodebíral v celém rozhodném období, použije se známá maximální hodnota ze všech denních spotřeb v období, které začínají nejpozději 1. října 2015.

7.3 Zákazník, pro jehož odběrné místo nejsou známé údaje za rozhodné období podle bodu 7.2, může rezervovat kapacitu podle bodu 7.1 nejdříve po uplynutí 12 kalendářních měsíců od ukončení služby distribuční soustavy ve zkušebním provozu nebo v případě nevyužití služby distribuční soustavy ve zkušebním provozu po uplynutí 12 kalendářních měsíců od zahájení odběru plynu s měřením typu A nebo B. V takovém případě je rozhodným obdobím 12 kalendářních měsíců před rezervací kapacity dle bodu 7.1. v závislosti na změně rozhodného období podle bodu 7.2.

7.4 Pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka s rezervovanou kapacitou podle bodu 7.1 platí pevné ceny Ckom v Kč/MWh podle bodu 1.2 a pevné ceny CK v Kč/tis.m3 podle bodu 1.2, kde koeficient a je navýšen o 5%.

7.5 Pokud dojde k překročení rezervované kapacity podle bodu 7.1, není zákazníkovi účtována platba za překročení podle bodu 6.

8. Minimální cena za denní rezervovanou pevnou a přerušitelnou distribuční kapacitu

Minimální cena za denní rezervovanou pevnou a přerušitelnou kapacitu, pokud zákazník přerušitelnou kapacitu rezervuje, je

40 000 Kč/tis. m3.

9. Platba za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu nižší než 0,519 tis. m3/den

Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém denní rezervovaná pevná a přerušitelná distribuční kapacita, pokud zákazník přerušitelnou distribuční kapacitu rezervuje, je nižší než 0,519 tis. m3 /den, se pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou nebo přerušitelnou distribuční kapacitu CK rovná pevné ceně pro denní rezervovanou pevnou nebo přerušitelnou distribuční kapacitu ve výši 0,519 tis. m3/den.

10. Ceny pro předávací místa mezi distribučními soustavami

Pro předávací místo mezi distribučními soustavami platí pevné ceny uvedené v bodě 1 až 9 s výjimkou bodů 1.9 a 7, přičemž podmínky stanovené v těchto bodech se použijí obdobně. Platbu za překročení podle bodu 6 platí provozovatel distribuční soustavy, pokud denní rezervovaná pevná distribuční kapacita v předávacím místě mezi distribučními soustavami je nižší než nejvyšší skutečně dosažený denní odběr plynu v období od 1. října 2013 do 30. září 2016.

11. Ceny pro vstupní a výstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě přeshraničního plynovodu

11.1 Pevná cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu a pevná cena za předaný plyn pro vstupní body distribuční soustavy:

Název vstupního bodu

Pevná cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3

Pevná cena za předaný plyn v Kč/MWh

Laa an der Thaya 8 000 0

Přitom platí pevné ceny a podmínky podle bodu 1.2 Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2016 s tím, že uvedené odkazy na bod 1.2.2 Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2016 se nahrazují odkazy na tabulku v bodě 11.1.

11.2 Pevná cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu a pevná cena za předaný plyn pro výstupní body distribuční soustavy:

Název výstupního bodu Pevná cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 Pevná cena za předaný plyn v Kč/MWh
Laa an der Thaya 58 539,19 16,51

Přitom platí pevné ceny a podmínky podle bodu 1.2 Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2016 s tím, že uvedené odkazy na bod 1.2.3 Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2016 se nahrazují odkazy na tabulku v bodě 11.2.

12. Ceny pro vstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě nebo souhrnu předávacích míst výrobny plynu

Pro vstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě, případně v souhrnu předávacích míst výrobny plynu, je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu 10 Kč/tis. m3.

Přitom platí přiměřeně podmínky stanovené v bodech 1.13, 2 až 4 a 6 s tím, že odkazy na bod 1.2 se nahrazují odkazem na bod 12.

13. Pevná cena za službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka, ve kterém je instalovaná plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG) pro pohon motorových vozidel

13.1. Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2016 prováděny roční odečty, je cena za službu distribuční soustavy jednosložková. Tato cena je shodná s pevnou cenou za distribuovaný plyn platnou pro službu distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka podle příslušné tabulky v bodu 1.1.

13.2 Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2016 prováděny řádné měsíční odečty v domácí zóně GasNet, s.r.o., platí tyto pevné ceny:

Pevná cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh
Dálkovod Místní síť
51,17 119,70

Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém byly v roce 2016 prováděny řádné měsíční odečty v lokální distribuční soustavě Suchdolsko, platí tyto pevné ceny:

Pevná cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh
Dálkovod Místní síť
55,05 205,04

13.3. Pro odběrné místo zákazníka platí obdobně ustanovení bodů 1.3, 1.4, 1.7, 1.8 a 1.10.

Pokud je v odběrném místě zákazníka instalováno více odběrných plynových zařízení, je podmínkou uplatnění této ceny samostatné měření odběru plynu plnicí stanicí.

14. Ceny za činnosti operátora trhu

Pevná cena za zúčtování je 1,06 Kč/MWh.

Cena je účtována za plyn spotřebovaný zákazníkem, výrobcem plynu, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem distribuční soustavy.

K ceně za zúčtování se podle §17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičítá zvláštní poplatek, jehož výše byla stanovena nařízením vlády č. 392/2015 Sb., o stanovení poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu, ze dne 14. 12. 2015 ve výši 1,34 Kč/MWh.

Celková výše poplatku za činnosti operátora trhu činí 2,40 Kč/MWh.

15. Ceny uniklého plynu

Cena se uplatní v případě, kdy došlo cizím subjektem k narušení technologických zařízení distribuční soustavy GasNet, s.r.o. nebo lokální distribuční soustavy Suchdolsko, s následným únikem zemního plynu nebo únik zemního plynu byl cizím subjektem vyvolán v důsledku nezbytných technických úprav na technologickém zařízení distribuční soustavy GasNet, s.r.o. nebo lokální distribuční soustavy Suchdolsko.

Cena uniklého plynu bez DPH              676,89 Kč/MWh

přičemž:

cena distribuce uniklého plynu bez DPH 179,52 Kč/MWh

cena komodity uniklého plynu bez DPH 494,97 Kč/MWh

ceny za činnosti operátora trhu 2,40 Kč/MWh

16. Ceny za neoprávněnou distribuci a neoprávněný odběr plynu

Výše náhrady škody při neoprávněném odběru plynu se stanoví oceněním množství neoprávněně odebraného plynu, zjištěného podle § 9 odstavce č. 1 vyhlášky 108/2011 Sb. nebo vypočteného podle § 9 odstavců č. 3 - 6 vyhlášky 108/2011 Sb. a přepočteného na energetické jednotky podle § 9 odstavce č. 9 vyhlášky 108/2011 Sb., složkami ceny podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu účinného v době zjištění neoprávněného odběru plynu.

Cena neoprávněně odebraného plynu je podle § 9 odstavce č. 10 vyhlášky 108/2011 Sb. složena z:

a) dvojnásobku měsíčního aritmetického průměru pevné denní ceny plynu za chybějící vyrovnávací plyn v měsíci předcházejícím zjištění neoprávněného odběru,

b) ceny za distribuci plynu podle kategorie zákazníka a ročního odběru plynu,

c) ceny za přepravu plynu do domácí zóny, pokud je samostatně stanovena, nebo odběrného místa zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě,

d) ceny za činnosti operátora trhu,

e) daně z přidané hodnoty a daně z plynu.

Aktualizované ceny za neoprávněnou distribuci a neoprávněný odběr plynu naleznete zde.

17. Závěrečná ustanovení

17.1 Při přepočtu množství dodaného plynu na MWh se postupuje podle jiného právního předpisu - Příloha č. 1 vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů.

17.2 Úředně stanovenými cenami uvedenými v cenovém rozhodnutí se rozumí ceny bez DPH.

17.3 Pokud je plyn použit v případech, kdy vzniká povinnost platby daně podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, lze cenu plynu navýšit o příslušnou daň.

17.4 Při přechodu ze zimního na letní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě.

17.5 Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na dvě platná desetinná místa.

V Ústí nad Labem dne 28. prosince 2016

Přílohy

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10