Definice pojmů

EZ

Energetický zákon – tzn. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy energetických odvětví a o změně některých zákonů. Při použití zkratky EZ je myšlen zákon v platném znění.

Plynovodní přípojka

Plynárenské zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu, za nímž pokračuje odběrné plynové zařízení zákazníka.

Přípojkou se připojuje odběrné plynové zařízení (OPZ) na distribuční plynovod vedený zpravidla v ulici, chodníku nebo zeleném pásu.

Musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou o připojení. Náklady na zřízení hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena.

Vlastník plynovodní přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví, či majetku osob.

Možnost zajištění provozu a majetkoprávního řešení nové přípojky je uvedeno v technických a obchodních podmínkách.

Odběrné plynové zařízení (OPZ)

začíná hlavním uzávěrem plynu a končí plynovými spotřebiči. Součástí OPZ jsou, kromě hlavního uzávěru plynu, domovní regulátor tlaku plynu, domovní plynovod, regulátory před plynoměry a spotřebiči a spotřebiče plynu.

Jedná se o zařízení, které je majetkem právnické, fyzické podnikající nebo fyzické (soukromé) osoby.

Na OPZ jsou umístěny plynoměry, které však nejsou jeho součástí. Plynoměry patří Provozovateli DS.

Hlavní uzávěr plynu (HUP)

je dělícím místem mezi plynárenským zařízením (přípojkou) a OPZ. Jako součást nemovitosti patří OPZ vlastníkovi nemovitosti, který za něj rovněž odpovídá. Hlavní uzávěr se umísťuje na hranici pozemku vlastníka nemovitosti nebo na obvodové zdi plynofikovaného objektu. V odůvodněných případech je možno umístit hlavní uzávěr uvnitř objektu. V tomto případě musí být hlavní uzávěr plynu kombinován se samočinným protipožárním uzávěrem. Při umísťování hlavního uzávěru plynu je třeba respektovat podmínky Provozovatele DS.

Odběrné místo

Představuje prostorově uzavřenou jednotku, kterou je třeba zásobovat plynem např. rodinný dům s jednou bytovou jednotkou, byt, hala, obchod.

Odběrné místo je propojeno s přípojným objektem (nemovitostí), má jeho adresu a jsou na něm evidovány spotřebiče.

Pokud je v rodinném domě více samostatných bytových jednotek, které budou samostatně fakturovány, jedná se o více odběrných míst případně o společné odběrné plynové zařízení.

Zákaznické centrum

Slouží k poskytování služeb zákazníkům. Přijímá žádosti o připojení a komunikuje se žadateli.

Žádost o připojení

Žádost o připojení je třeba podat v případě, kdy je požadováno připojení nového odběrného místa k distribuční soustavě, nebo dochází ke změnám technických podmínek na odběrném místě, nebo při změně konečného zákazníka na OM, nebo v případě obnovení dodávky po odpojení odběrného místa.

Smlouva o připojení (SoP)

Smlouva o připojení se skládá ze samotné smlouvy o připojení k distribuční soustavě a obchodních podmínek, které jsou zveřejněny na webových stránkách Provozovatele DS. Je uzavírána se žadatelem na základě podané žádosti o připojení po splnění všech předepsaných podmínek.

Spotřebiče

Tabulka uvádí předpokládané příkony dle uvedených spotřebičů.

Plynové spotřebiče pro domácnost:

Běžně lze získat informace o spotřebičích na internetu včetně technických údajů – velký sortiment.

Plynové sporáky (charakter odběru „vaření“)

Plynové – příkon cca 10,5 kW – cca 1 m3/h

Kombinované – příkon cca 7,2 kW – 0,7 m3/h

U ostatních spotřebičů je v kW uváděn výkon. Přepočet na příkon (údaj požadovaný Provozovatelem DS v žádosti o připojení) je pak závislý na výhřevnosti ZP a účinnosti spalování plynu. Přepočtový koeficient z kWh/hod na m3/hod. se může pohybovat v rozmezí 0,105 – 0,124. V současné době se vyrábí spotřebiče s vyšší účinností, tudíž koeficient se spíše blíží k dolní hranici (1 kWh/hod=0,105 m3/hod).  Obecně lze konstatovat, že kotle mají vyšší účinnost než podokenní topidla. Standardně je u spotřebičů kromě výkonu uváděna hodinová spotřeba paliva, což je příkon.

V současné době se plynové spotřebiče pro vytápění a ohřev vody vyrábí s regulovaným výkonem, tj. nemají daný přesný výkon, ale rozsah výkonu. Provozovatele DS v žádosti o připojení zajímá maximální výkon, potažmo příkon.

Plynové kotle

Příklady:

3,5 – 16 kW (0,375 – 1,755 m3/h) – pro byty
5,3 – 24 kW (0,426 – 2,532 m3/hod) – pro byty a  RD
11,5 – 32 kW (1,174 – 3,510 m3/hod) – pro větší RD
11,5 – 49,5 kW (1,174 – 5,036 m3/hod) – pro provozovny

Příklad kotlů s účinností 90 – 92%

Existují kotle pouze pro topení (charakter odběru „otop“) nebo kotle pro topení + ohřev vody (tzv. kombinovaný kotel = charakter odběru „otop“ a „TUV“.

Plynová topidla (charakter odběru „otop“)

4,2 kW (0,517 m3/h) – dříve tzv. podokenní pro výtápění místnosti (WAV, Gamagat atd).
2,5 kW (0,307 m3/h) – dříve tzv. koupelnová pro vytápění malých místností (WAV, Gamagat atd)

Průtokové ohřívače (charakter odběru „TUV“)

7 – 19,2 kW
7 – 23,6 kW
7 – 30,5 kW

Zásobníkové ohřívače (charakter odběru „TUV“)

Přímý ohřev – mají svůj hořák
6,1 kW – cca 120 l zásobník
14,9 kW – cca 280 l zásobník

Pro jednu běžnou domácnost se 4 členy postačuje zásobník o velikosti cca 120 l.

Nepřímý ohřev

Zařízení, která se mohou připojit na kotel a nemají vlastní hořák. Výkon kotle závisí na velikosti zásobníku. Standardně postačuje kotel do max. výkonu 25 kW.